I Ogolnopolska Konferencja Studentow G i T 20-21.04.2012