Studia Podyplomowe

Geoinformatyka w ochronie środowiska
i planowaniu przestrzennym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z firmą Esri Polska zaprasza na Studia Podyplomowe z zakresu geoinformatyki, teledetekcji oraz kartografii. Zajęcia trwają dwa semestry (zimowy i letni) począwszy od roku 2013/2014.

Program studiów obejmuje 252 godz. (60 ECTS) z zakresu następujących bloków tematycznych: Systemy Informacji Geograficznej (analizy przestrzenne, sieciowe, bazy danych, programowanie w ArcGIS), teledetekcja (cyfrowe przetwarzanie obrazu, teledetekcyjne wskaźniki roślinne, klasyfikacje nie- i parametryczne, spektralne rozmieszanie pikseli, ekstrakcja obiektów, naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych), kartografia (redakcja i edycja map, układy współrzędnych, pozycjonowanie GPS).

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych geoinformatycznych w ochronie środowiska oraz planowaniu przestrzennym. W trakcie studiów nacisk położony będzie na integrację danych rastrowych oraz wektorowych, pozyskanych z materiałów kartograficznych, naziemnych, lotniczych i satelitarnych. Grupa wykładowców składa się z pracowników naukowych WGiSR UW oraz geoinformatyków z firmy ESRI Polska.

Studia mają charakter zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
• życiorys w formie CV,
• 1 zdjęcie,
• odpis dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia,
• zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia,
• adres do korespondencji.

Skany dokumentów należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl w dniach od 1 lipca do 4 września 2015, a oryginały, po formalnym zatwierdzeniu uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów, dostarczyć podczas pierwszego zjazdu, w Sekretariacie Studiów (p. 106, ul. Krakowskie Przedmieście 30).

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Wymagane jest ukończenie minimum studiów I stopnia. W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po studiach II stopnia. O przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe zostanie doręczona w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 15

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
• zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
• złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studiów),
• dostarczeniem oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Koszt studiów wynosi 4000 PLN
Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Kontakt:
adres mailowy: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl