Dokumenty

Archiwalne

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Uchwała Nr 441 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Uchwała Nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Punktacja czasopism MNiSW z listy A, B, C z lat 2010-2017 (link).
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (tekst).
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst).
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst).