Dokumenty

Archiwalne

  • Punktacja czasopism MNiSW z listy A, B, C z lat 2010-2017 (link).
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (tekst).
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 30.10.2015 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (tekst).
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst).