PhD theses

PhD theses of the Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Martyna Gatkowska. Wykorzystanie danych satelitarnych do oceny redukcji plonów upraw ozimych w wyniku oddziaływania suszy rolniczej (Application of satellite remote sensing for assessment of winter wheat yield reduction due to drought). Supervisor:  Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska. Reviewers: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ, dr hab. Bogdan Chojnicki, prof. UPP, dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK). DSc. defence: 20/06/2023, acceptance of the defence: 21/09/2023.

Karolina Wereszczyńska. Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych (Application of machine learning to select settlements and roads in small-scale maps). Supervisor: Dr. hab. Wiesław Ostrowski, Dr. inż. Izabela Karsznia. Reviewers: Dr hab. Krystian Kozioł, prof. AGH, Dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW. PhD exam: 14.06.2022, acceptance of the PhD exam: 28.06.2022.

Prakash Madhav Nimbalkar. Optima HySpex band selection for roof classification determined from supervised classifier efficiency. Supervisor: Dr hab. Bogdan Zagajewski, Prof. ucz., Dr. Anna Jarocińska. Reviewers: Prof. Dr. hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Dr. hab. Przemysław Kupidura, Prof. ucz., Dr. hab. Piotr Wężyk, Prof. UPK. PhD exam: 12.04.2022, acceptance of the PhD exam: 06.05.2022.

Katarzyna Słomska-Przech. Wpływ medium publikacji na użyteczność map (The impact of publication medium on maps’ usability). Supervisor: Dr. hab. Wiesław Ostrowski, Dr. Izabela Gołębiowska. Reviewers: Dr hab. Zenon Kozieł i Dr hab. Wiesława Żyszkowska. PhD exam: 16.03.2021, acceptance of the PhD exam: 23.03.2021.

Adrian Ochtyra. Ocena przydatności teledetekcji do monitorowania uszkodzeń roślinności Tatr (Assessment of remote sensing usefulness for vegetation disturbance monitoring of Tatra Mountains). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski, Prof. UW., Dr. hab. Anna Kozłowska. Reviewers: Prof. Dr. hab. Eng. Jerzy Szwagrzyk, and Dr. hab. Mieczysław Kunz, Prof. UMK. PhD exam: 16.06.2020, acceptance of the PhD exam: 30.06.2020.

Maciej Bartold. Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do monitorowania wegetacji lasów w Polsce (Application of multitemporal satellite images in monitoring vegetation of broad-leaved forests in Poland). Supervisor: Prof. Dr. hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska. Reviewers: Dr. hab. Eng. Krzysztof Będkowski, Prof. UŁ. and Dr. hab. Eng. Piotr Wężyk, Prof. UR. PhD exam: 23.09.2019, acceptance of the PhD exam: 24.09.2019.

Michał Chiliński. Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli absorbujących w dolnej troposferze (Profiling of absorbing aerosols in lower troposphere with drones). Supervisors: Dr. hab. Krzysztof M. Markowicz, Prof. UW., Dr. hab. B. Zagajewski, Prof. UW. Reviewers: Prof. Dr. hab. Jacek Piskozub, Dr. hab. Bogdan Chojnicki, prof. UPP. PhD exam: 18.09.2019, acceptance of the PhD exam: 30.09.2019.

Tomasz Panecki Koncepcja struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych (The Concept of Historical Topographic Objects’ Database). Supervisors: Dr. hab. Wiesław Ostrowski, Dr. inż. Izabela Karsznia. Reviewers: Dr. hab. Wiesława Żyszkowska, Dr. hab. inż. Dariusz Gotlib, Prof. PW. PhD exam: 05.06.2018, acceptance of the PhD exam: 23.06.2018

Anna Markowska Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych (Usability of area cartograms). Supervisors: Dr. hab. Jacek Pasławski, Dr. Izabela Gołębiowska. Reviewers: Dr. hab. Wiesława Żyszkowska, Dr. hab. Andrzej Czerny, Prof. UMCS. PhD exam: 05.06.2018, acceptance of the PhD exam: 23.06.2018

Ewa Wilk Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia (Modeling the spatial distribution of asbestos products used in Poland and an estimation of removal costs). Supervisors: Dr. hab. Bogdan Zagajewski, Dr. Małgorzata Krówczyńska. Reviewers: Prof. Dr. hab. Jacek Kozak (UJ), Prof. Dr. Lesław Brunarski (ITB). PhD exam: 07.11.2017, acceptance of the PhD exam: 28.11.2017.

Marlena Kycko Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny kondycji dominujących gatunków muraw wysokogórskich Tatrzańskiego Parku Narodowego (Assessment of the dominant alpine sward species condition of the Tatra National Park using hyperespectral remote sensing) Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewers: Prof. Dr hab. Barbara Tokarska-Guzik, Dr hab. inż. Jan Piekarczyk, prof. UAM. PhD exam: 17.10.2017, acceptance of the PhD exam: 31.10.2017.

Edwin Raczko Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego (Application of hyperspectral data and artificial neural networks for tree species classification of Karkonoski National Park) Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewers: Prof. Dr hab. Bronisław Wojtuń (UWr), Dr hab. inż. Piotr Wężyk (UR). PhD exam: 13.06.2017, acceptance of the PhD exam: 27.06.2017.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy (Assessment of APEX hyperspectral images and Support Vector Machines for Karkonosze subalpine and alpine vegetation classification). Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. A. Jarocińska. Reviewers: Dr. hab. Beata Hejmanowska, Prof. AGH., Dr. hab. Ludwik Żołnierz, Prof. UPWr. PhD exam: 28.02.2017, acceptance of the PhD exam: 28.03.2017.

Sylwia Nasiłowska Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do modelowania stanu zdrowotnego sadów. Promotor: Prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, dr hab. Bogdan Zagajewski (UW). Data obrony: 07.07.2015, data zatwierdzenia: 22.09.2015.

PhD theses of the former departments: Department of Geoinformatics and Remote Sensing, and Deparment of Cartography

Dieu-Donné Moukétou-Tarazewicz Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW), prof. dr hab. inż. Jan Golonka (AGH). Data uzyskania stopnia: 29.10.2013.

Anna Jarocińska Zastosowanie modeli transferu promieniowania w hiperspektralnych badaniach stanu roślinności łąk. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Jan Piekarczyk (UAM), dr hab. Bogdan Zagajewski (UW). Data uzyskania stopnia: 18.12.2012.

Izabela Gołębiowska Wpływ konstrukcji legendy na proces użytkowania mapy. Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski. Recenzenci: dr hab. Wiesław Ostrowski, dr hab. Wiesława Żyszkowska, prof. nadzw. (UWr). Data uzyskania stopnia: 16.09.2011.

Edyta Woźniak Określanie metodami geoinformatycznymi stopnia zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW (SGGW), dr hab. inż. Stanisław Lewiński (UW). Data uzyskania stopnia: 24.05.2011.

Magdalena Zwijacz-Kozica Zróżnicowanie kosodrzewiny w Tatrach w świetle badań teledetekcyjnych. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: dr hab. Anna Kozłowska (IGiPZ PAN), dr hab. inż. Stanisław Lewiński (UW). Data uzyskania stopnia: 22.06.2010.

Marcin Sobczak Hiperspektralna metoda badania i kartowania roślinności wysokogórskiej. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: Andrzej Ciołkosz (UW), prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK). Data uzyskania stopnia: 27.04.2010.

Izabela Karsznia Podstawy metodyczne automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogolnogeograficznych. Promotor: dr hab. Wiesław Ostrowski. Recenzenci: dr hab. Halina Klimczak, prof. nadzw. (UP Wrocław), dr hab. Artur Magnuszewski, prof. nadzw. (UW). Data uzyskania stopnia: 23.03.2010.

Dariusz Ziółkowski Środowiskowe uwarunkowania efektywności interferometrii radarowej w badaniach ruchów masowych w terenach górskich. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: Andrzej Ciołkosz (UW), dr hab. inż. Stanisław Mularz prof. n AGH (AGH). Data uzyskania stopnia: 21.11.2006.

Małgorzata Krówczyńska Wykorzystanie spektralnych i strukturalnych cech obiektów odwzorowanych na zdjęciach satelitarnych w kartowaniu użytkowania ziemi. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz. Recenzenci: prof. dr hab. Jan R. Olędzki (UW), prof. dr hab. Kazimierz Trafas (UJ). Data uzyskania stopnia: 15.06.2004.

Barbara Woś (Błach) Zmiany pokrycia terenu w wybranych gminach Beskidów w drugiej połowie XX w. na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Promotor: prof. dr hab. Jan Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW), prof. dr hab. Kazimierz Trafas (UJ). Data uzyskania stopnia: 03.06.2003.

Bogdan Zagajewski Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Promotor: prof. dr hab. Jan Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Richling (UW), prof. dr hab. Wojciech Widacki (UJ). Data uzyskania stopnia: 25.02.2003.

Jolanta Korycka-Skorupa Kartograficzne metody prezentacji a charakter danych – na przykładzie kartodiagramu i kartogramu. Promotor: dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (UW), dr hab. Jerzy Mościbroda (UMCS). Data uzyskania stopnia: 23.01.2001.

Anna Jakomulska Zróżnicowanie wysokogórskiej roślinności Tatr w świetle badań teledetekcyjnych. Promotor: prof. dr hab. Jan R. Olędzki. Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (UW), prof. dr hab. Janusz B. Faliński (UW). Data uzyskania stopnia: 22.06.1999.