Teledetekcja Środowiska

Archiwalna strona Teledetekcji Środowiska (ISSN:  0071-8076) czasopisma Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Bieżąca strona czasopisma: teledetekcja.pw.edu.pl

TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA (wcześniej FOTOINTERPRETACJA w GEOGRAFII) zamieszcza prace naukowe z zakresu teledetekcji środowiska poświęcone wykorzystaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz innych danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w badaniach szeroko rozumianego środowiska naturalnego i antropogenicznego oraz w jego ochronie, a także poświęcone zagadnieniom z pogranicza teledetekcji i nauk o Ziemi. Czasopismo ukazuje się od 1964 roku. Zmiana nazwy nastąpiła od tomu 32. Udostępniona jest pełna zawartość wszystkich tomów w postaci plików PDF.
 

Archiwalna strona Redakcji

Archiwalne informacje dla Autorów

Tomy:

51 (2014), 52 (2015), 53 (2015),
41 (2009), 42 (2009), 43 (2010), 44 (2010), 45 (2011), 46 (2011), 47 (2012), 48 (2012), 49 (2013), 50 (2014)
31 (2000), 32 (2001), 33 (2004), 34 (2004), 35 (2005), 36 (2005), 37 (2007), 38 (2008), 39 (2008), 40 (2008),
21 (1991), 22 (1992), 23 (1993), 24 (1994), 25 (1995), 26 (1998), 27 (1998), 28 (1998), 29 (1999), 30 (1999)
11 (1976), 12 (1977), 13 (1978), 14 (1980), 15 (1982), 16 (1983), 17 (1984), 18 (1985), 19 (1987), 20 (1990),
1 (1964), 2 (1965), 3 (1966), 4 (1967), 5 (1967), 6 (1968), 7 (1969), 8 (1970), 9 (1975), 10 (1977)

TOM 53; ROK 2015

TOM 52; ROK 2015

Spis treści. Contents. Str. 4.
Będkowski K., Z historii rozwoju fotogrametrii i teledetekcji w leśnictwie polskim. From the history of the development of photogrametry and the remote sensing at the Polish forest administration region. Str. 5-15.
Ciołkosz A., Z historii rozwoju teledetekcji w Instytucie Geodezji i Kartografii. From the history of the remote sensing development at the Institute of Geodesy and Cartography. Str. 17-28.
Kupidura P., Popławski W., Sitko. P., Comparison of efficiency of extraction of built-up areas in aerial images using fractal analysis and morphological granulometry. Porównanie efektywności wyodrębniania terenów zabudowanych na obrazach lotniczych przy pomocy analizy fraktalnej i granulometrii morfologicznej. Str. 29-37.
Osińska-Skotak K., Przegląd metod oceny jakości wyników integracji obrazów panchromatycznych i wielospektralnych. Review of quality assessment methods of image fusion results. Str. 39-49.
Radecka A., Osińska-Skotak. K., Analiza zmian struktury przestrzennej krajobrazu warszawskiej dzielnicy Wilanów w latach 2002-2011 z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych SPOT. Analysis of changes in the spatial structure of the landscape Warsaw’s Wilanow district in the years 2002-2011 with the use of satellite images SPOT. Str. 51-65.
Koranteng A., Zawila-Niedźwiecki T., Kombat D., Land use dynamics in rural-urban environs: a study of the Kumasi metropolis and its adjoining districts – Ghana. Dynamika zmian użytkowania ziemi na granicy rolno-miejskiej: studium metropolii i okolic Kumasi – Ghana. Str. 67-85.

TOM 51; ROK 2014

Woźniak E., Określanie metodami geoinformatycznymi stopnia zagrożenia pożarowego lasów w Polsce. Forest fire risk estimation in Poland using geoinformatics methods. Str. 5-55.
Koziński G.J., Nienartowicz A., Wykorzystanie danych satelitarnych i Systemu Informatycznego Lasów Państwowych w badaniach rozmieszczenia przestrzennego i wielkości szkód spowodowanych przez wiatr w drzewostanach wybranych obszarów Polski Północnej. The use of satellite data and the System of National Forests in the study of spatial distribution and assessment of damages caused by wind storms in forests of chosen areas of Northern Poland. Str. 57-72.
Osińska-Skotak K., Zastosowanie technik teledetekcyjnych do inwentaryzacji cementowo-azbestowych pokryć dachowych. Use of remote sensing techniques to inventory cementary-asbestos roofs. Str. 73-83.
Kraszewski B., Brodowska P., Porównanie możliwości fotogrametrii bliskiego zasięgu i naziemnego skaningu laserowego w modelowaniu powierzchni biurowych. Comparation of possibilites of close range photogrammetry and laser scanning in office interiors modeling. Str. 85-92.
Pilorz W., Radarowa detekcja superkomórek burzowych w Polsce. Supercell storm radar detection in Poland. Str. 93-105.

TOM 50; ROK 2014

Mouketou-Tarazewicz Dieu-Donné, 2014. Potencjał ekoturystyczny prowincji Ngounié-Nyanga w Gabonie. The potential of the Ngounié-Nyanga Province in Gabon for Ecotourism
Spis treści. Contents. Str. 5-7.
Podziękowanie i streszczenie. Str. 9.
Rozdział 1. Wstęp (Introduction). Str. 11-12.
Rozdział 2. Podstawy teoretyczne: krajobraz i ekoturystyka (Theoretical bases: landscape and ecotourism). Str. 13-23.
Rozdział 3. Powiązanie pomiędzy geoinformatyka i ekoturystyka (Relation between geoinformatics and ecotourism). Str. 24-29.
Rozdział 4. Opis obszaru badań (Description of research region). Str. 30-72.
Rozdział 5. Metodologia badań (Research methodology). Str. 73-94.
Rozdział 6. Wyniki i dyskusja (Results and discussion). Str. 95-117.
Rozdział 7. Uwagi koncowe i zalecenia (Final remarks and recommendations). Str. 118.
Literatura (Literature). Str. 119-125.
Spis skrótów (List of abbreviations). Str. 127-128.
Załacznik A (Annexes A)
Załacznik B. Mapy (Annexes B. Maps)
B.1 – Mapy tematyczne
B.1.1. Mozaika zdjęć satelitarnych Landsat-7 ETM+. Region Ngounié-Nyanga
B.1.2. Mapa topograficzna
B.1.3. Mapa hydrograficzna
B.1.4. Mapa miasta i drogi regionu
B.2 – Mapy obszarów ekoturystycznych
B.2.1. Obszar ekoturystyczny NG1 – Sindara-Fougamou-Mandij
B.2.2. Obszar ekoturystyczny Mouila i okolice
B.2.3. Obszar ekoturystyczny NG3 – Ndende-Mimongo-Mbigou
B.2.4. Obszar ekoturystyczny NY1 – Moabi-Tchibanga-Mayumba-Ndindi
B.3 – Mapa ekoturystyczna Regionu Ngounié-Nyanga
Okładka IV. Informacja o autorze

TOM 49; ROK 2013

Spis treści
Chmielewski Sz., Łukasik A., Owczarek P., Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ecological System of Protected Areas of Lublin City and the Local Development Plan. Str. 7-14.
Kycko M., Zagajewski B., Podbielska K., Bińkowska A., Wpływ geometrii źródło promieniowania-roślina-detektor na wartość teledetekcyjnych wskaźników roślinności. Assessment of geometry of radiation source-plant-detector on value of the remote sensing indices. Str. 15-26.
Leziak K., Nasiłowska S., Detekcja zachmurzenia na podstawie danych satelitarnych MODIS. Cloud detection based on the MODIS data. Str. 27-38.
Lupa M., Krawczyk A., Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SpatiaLite na licencji Wolnego Oprogramowania. Polonization and popularization of Spatial Database SpatiaLite on Open Source License. Str. 39-42.
Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J.R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Geomorphological map of pomorskie and warmińsko-mazurskie voivodeships using geoinformatics methods. Str. 43-79.
Mierczyk M., Mycke-Dominko M., Inwentaryzacja pożarów lasów w Europie na podstawie obrazów satelitarnych. The inventory of forest fires in Europe from satellite images. Str. 81-95.
Tomiak K., Rösch M., Automatyzacja tworzenia map tematycznych w środowisku GIS-VIS przy pomocy oprogramowania LorikGISMapper na przykładzie sieci komunikacji publicznej w Berlinie w skali 1:20000. Automated creation of thematic maps in GIS-VIS production environment on the example of City Berlin on a scale of 1:20000. Str. 97-100.
Wołosz A., Sekcja Geomatyczna Koła Leśników w projekcie Pomerania – najnowsze technologie geomatyczne w szacowaniu biomasy drzew. Geomatics section academic circle foresters in Pomerania project – the latest technologies in geomatics in tree biomass evaluation. Str. 87-98.
Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji w czasopiśmie TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA. Str. 101-105.

TOM 48; ROK 2012

Spis treści
Jarocińska A., 2012, Ocena skuteczności modeli transferu promieniowania w badaniach stanu roślinności łąk. Evaluation of radiative transfer models to simulate meadows reflectance.

TOM 47; ROK 2012

Spis treści
Kunz M., Kozieł Z., Wspomnienie o Mieczysławie Sinkiewiczu (1950-1995). In memory of Mieczysław Sinkiewicz (1950-1995). Str. 3-13.
Tobiasz M., Zmienność układu koryt rzecznych w dolinie Narwi na odcinku między Łapami a Żółtkami w II połowie XX wieku. River channel changes in the River Narew valley between Łapy and Żółtki in the second half of the twentieth century. Str. 15-31.
Gawuć L., Osińska – Skotak K., Porównanie wyników korekcji atmosferycznej danych satelitarnych CHRIS/Proba przeprowadzonych w oprogramowaniach BEAM/Visat oraz ATCOR. Intercomparison of BEAM/Visat and ATCOR atmospheric correction methods performed on CHRIS/Proba satellite data. Str. 33-42.
Niedzielko J., Szepietowska M., Boral B., Milczarek M., Pokrzywnicka M., Łach G., Kaźmierczak M., Jarocińska A., Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Analysis of the relationships between vegetation water content obtained from field measurements and vegetation indices. Str. 43-57.
Kunz M., Sułek M., Larecki M., Aktualizacja wybranej treści mapy sozologicznej na podstawie danych teledetekcyjnych oraz eksploracji terenowej – studium przypadku w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Revision of the selected content of a sozological map based on remote-sensing data and field exploration – the study case in the Gopło Millennium Park. Str. 59-73.
Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., Zróżnicowanie spektralne wybranych gatunków muraw wysokogórskich Doliny Gąsienicowej narażonych na wydeptywanie. Variability of spectral charakceristics of selected high-mountain plant species of Gasienicowa Valey exposed for trampling. Str. 75-86.
Niedzielko J., Lewiński St., Metodyka wykrywania zmian pokrycia terenu na podstawie danych z satelity Landsat. Land cover change detection techniques using Landsat data. Str. 87-98.

TOM 46; ROK 2011

Spis treści
Lewińska K.E. Porównanie klasyfkacji wieloczasowych zdjęć satelitarnych MODIS. Comparison of multi-temporal classifcation of MODIS satellite data. Str. 3-13.
Tomaszewska M., Lewiński St., Woźniak E. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych MODIS do badania stopnia pokrycia terenu roślinnością. Use of MODIS Satellite Images to Study the Percentage of Vegetation Cover. Str. 15-24.
Piekarczyk J. Szacowanie plonów roślin uprawnych na podstawie naziemnych pomiarów spektralnych. Estimating crop yields on the basis of ground hyperspectral measurements. Str. 25-30.
Jarocińska A. Modelowanie charakterystyk spektralnych heterogenicznych zbiorowisk trawiastych przy użyciu modelu transferu promieniowania. Simulating spectrum for heterogeneous meadows using a Radiative Transfer Model. Str. 31-44.
Mycke-Dominko M., Tobiasz M. Zmiana użytkowania ziemi dla Stacji Bazowej Wigry. Changes in land use of the Base Station Wigry. Str. 45-55.
Borzuchowski J., Olędzki J.R. Cyfrowa mapa geomorfologiczna Karpat. Digital geomorphological map of Karpaty Mts. Str. 57-76.
Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna SE Polski

TOM 45; ROK 2011

Spis treści
Pyka K. Wspomnienie o Stanisławie Mularzu (1938-2009). In memory of Stanisław Mularz (1938-2009). Str. 3-8.
Dąbek M. Zastosowanie informacji satelitarnej MSG/SEVIRI do oceny zachmurzenia ogólnego w Polsce. Use of MSG/SEVIRI information to estimation total cloud cover over Poland. Str. 9-16.
Woźniak E. Analiza korelacji pomiędzy wskaźnikami stanu roślinności a wskaźnikami intensywności ognia na przykładzie pożarów leśnych w Grecji w sierpniu 2007 roku. Analysis of correlation between vegetation and fire intensity indexes: the case of forest fires occurred in Greece in 2007. Str. 17-22.
Napiórkowska M. Cyfrowa mapa geomorfologiczna Mazowsza. Digital geomorfological map of Mazovia. Str. 23-39.
Wołk-Musiał E., Gatkowska M. Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000. Detailed geomorphological map of Narwiański National Park with its buffer zone in scale 1: 25000. Str. 40-50.
Nowocień J. Zmiany struktury przestrzennej Białegostoku w latach 1967-2006 na podstawie analizy zdjęć lotniczych Changes in the spatial structure of Bialystok in 1967-2006 based on an analysis of aerial photographs. Str. 51-65.
Kycko M. Analiza zmian użytkowania ziemi w Gorlicach. Analysis of land use changes in the Gorlice. Str. 66-73.

TOM 44; ROK 2010

Dane redakcyjne tomu
Spis treści
Summary
Wstęp
Cel i zakres badań
Teledetekcyjne badania roślinności w świetle literatury
Wskaźniki stanu roślinności
Charakterystyka obiektu badań
Materiały i metody badań
Metody analizy danych
Analiza wpływu wybranych elementów środowiska na zróżnicowanie kosodrzewiny
Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania kosodrzewiny
Zróżnicowanie wskaźników teledetekcyjnych i biometrycznych
Weryfikacja poprawności modeli regresji
Zależność zróżnicowania kosodrzewiny od wybranych elementów środowiska
Podsumowanie wyników i wnioski
Literatura i nota biograficzna

TOM 43; ROK 2010

Zagajewski B., 2010, Ocena przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich, s. 113
Dane redakcyjne tomu
Dedykacja
Spis treści
Summary
Wstęp
Podstawy teledetekcji hiperspektralnej
Rejestracja lotniczych obrazów hiperspektralnych
Podstawy metodyczne klasyfikacji danych hiperspektralnych
Wstępne przetwarzanie danych hiperspektralnych Tatr Wysokich
Procedura klasyfikacji danych hiperspektralnych
Wyniki klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich
Zastosowania danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności
Podsumowanie
Wnioski
Podziękowania
Literatura
Akronimy

TOM 42; ROK 2009

Spis treści
Olędzki J.R. Andrzej Ciołkosz – lata pracy w Uniwersytecie Warszawskim. Andrzej Ciołkosz and His Work at the University of Warsaw. Str. 5-14.
Badurska M., Drzewiecki W., Tokarczyk P. Mapy podstawowych form pokrycia i użytkowania terenu zlewni Raby powyżej Zbiornika Dobczyckiego – porównanie dokładności klasyfikacji pikselowej i obiektowej obrazów LANDSAT TM. Mapping of basic land-use / land cover types in upper Raba watershed – accuracy comparison of pixel-based and object-based approaches to LANDSAT TM images classification. Str. 15-21.
Firlińska M. Czytelność budowy geologicznej na zdjęciach lotniczych na przykładzie zachodniej części Beskidu Wyspowego. Readability of geological structure of the western part of Beskid Wyspowy Mountain Ridge (Outer Carpathians, Poland) based on interpretation of air photographs. Str. 23-34.
Kosiński K. Znaczenie pola powierzchni i długości obiektów w półautomatycznej klasyfi kacji obiektowej użytków zielonych na zdjęciach satelitów serii LANDSAT. The influence of area and length of objects in semi-automated object classifi cation of grasslands on LANDSAT images. Str. 35-42.
Krzemiński J. Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna Podlasia, w skali 1:300 000. General geomorphological map of Podlasie (Poland) in the scale 1:300 000. Str. 43-58.
Osińska-Skotak K., Możliwości teledetekcyjnego monitorowania zawartości chlorofilu-a w wodach śródlądowych. Possibilities of the monitoring of chlorophyll-a concentration in inland water using remote sensing techniques. Str. 59-68.
Poławski Z.F. Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w ostatnich dwóch stuleciach. Land use changes in Poland during last two centurie. Str. 69-82.
Turlej K. Porównanie wartości NDVI odczytanych z obrazów satelitarnych NOAA AVHRR, SPOT-VEGETATION i TERRA MODIS. Comparison of NDVI index based on NOAA AVHRR, SPOT-VEGETATION and TERRA MODIS satellite data. Str. 83-88.

TOM 41; ROK 2009

Spis treści
Olędzki J.R. Początki teledetekcji środowiska w Polsce. Origin of remote sensing of environment in Polan. Str. 5-22.
Dukaczewski D., Bielecka E. Potencjał informacyjny nowych misji satelitarnych w zakresie badań środowiska. Information potential of new remote sensing satellite missions in environmental research. Str. 23-35.
Grzegorczyk A. Wykorzystanie zdjęć LANDSAT w badaniu struktury sieci osadniczej w wybranych krajach pozaeuropejskich. LANDSAT Images Usage in Research of Settlement Network Structure in Chosen Non-European Countries. Str. 36-50.
Jarocińska A., Nasiłowska S. Zmienność wilgotności w dolinie górnej Narwi w okresie 20 lat na podstawie transformacji Tasseled Cap i wskaźników wilgotności. Wetness change detection in the upper Narew valley for 20 years using Tasseled Cap transformation and wetness indices. Str. 51-57.
Kijowski A., Bogdan P. Zdjęcia lotnicze jako źródło informacji o dynamice zmian zagospodarowania terenu w strefie autostrady A-2 w granicach miasta Poznania. Aerial photography as a source of information about dynamics of land development changes in the zone of A2-motorway in the boundaries of Poznań. Str. 59-70.
Kijowski A., Mania W. Próba zastosowania lotniczych termowizyjnych obrazów wideo do wykrywania miejsc nielegalnego składowania odpadów zwierzęcych. Attempt of using aerial thermal video images for detecting places of illegal dumping of animal waste. Str. 71-77.
Sobczak M. Hiperspektralna metoda badania i kartowania roślinności wysokogórskiej. Hyperspectral methods for high mountain vegetation analysis and mapping. Str. 79-103.
Metrycka J., Zagajewski B. Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej. The influence of natural environment’s components on spatial diversity of thermal emissivity of the Gąsiennicowa Valley. Str. 105-120.
Zagajewski B., Sędzikowski Z. Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Spectral library of herbaceous species of the University of Warsaw’s Botanic Garden. Str. 121-133.

TOM 40; ROK 2008

Spis treści
Widawski A. Struktura przestrzenna elementów pogody Alp i Karpat w świetle informacji satelitarnej NOAA – dolna troposfera oraz powierzchnia Ziemi. The spatial structure of weather elements in Alps and Carpathians using NOAA satellite information – low troposphere and land surface analysis. Str. 5-27.
Prokop P. Zastosowanie GIS i metod teledetekcji do oceny degradacji środowiska przyrodniczego południowego skłonu Wyżyny Meghalaya, Indie. Application of GIS and remote sensing in evaluation of land dagradation of the southern slope of the Meghalaya Plateau, India. Str. 28-52.
Nasiłowska S. Zmiany użytkowania ziemi zlewni górnej Narwi w XIX-XX w. Land use changes in the basin of upper Narew, in XIX-XX century. Str. 53-68.
Nowakowska P. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Służewca Przemysłowego w latach 1976-2001. Functional structure changes of Służewiec Przemysłowy in year 1976-2001. Str. 69-84.
Górzyńska M. Zmiana zasięgu lodowca Vatnajökull na Islandii w latach 1991-1999 na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych przez satelitę Landsat. Changes in range of Vatnajökull icecap (Iceland), based on Landsat imagery, 1991-1999. Str. 85-99.
Jarocińska A., Zagajewski B. Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki. Correlations of ground- and airborne-level acquired vegetation indices of the Bystrzanka catchment. Str. 100-124.
Olesiuk D., Zagajewski B. Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki. Using hyperspectral images for land cover classification in Bystrzanka basin. Str. 125-148.
Olędzki J.R. 33 lata działalności Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, w okolicach Szymbarku (Karpaty). 33 years activity of the Department of Geoinformatics and Remote Sensing University of Warsaw in the Szymbark vicinity (Carpathian Mountains). Str. 149-164.

TOM 39; ROK 2008

Spis treści
Bartold M. Klasyfikacja drzewostanów na obrazie hiperspektralnym Hyperion (EO-1). Forest Classification using the hyperspectral scanner Hyperion image (EO-1). Str. 5-29.
Cierniewski J. Modelowanie zmienności albeda gleb w warunkach czystego nieba w zależności od kąta zenitalnego Słońca i szorstkości powierzchni gleby. Modelling of the soil surface albedo variation for clear-sky conditions depending on the solar zenith angle and the soil surface roughness. Str. 30-33.
Cierniewski J. Szacowanie średniego dziennego albeda powierzchni gleb na świecie za pomocą jego wartości chwilowych. Average daily soil surface albedo approximation on the world using instantaneous albedo data. Str. 34-40.
Zawiła-Niedźwiecki T., Koranteng A., Ugarte H. F., J. R. Dos Santos, Maldonado F.D. Teledetekcja satelitarna w monitorowaniu lasów tropikalnych. Satellite remote sensing in monitoring of tropical forests. Str. 41-47.
Stelmaszczuk M., Wołk-Musiał E. Metodyka przetwarzania oraz ocena przydatności zdjęć termalnych wykonanych przez satelitę Landsat w badaniach geologicznych. Image enhancement within assessment of usefulness of Landsat thermal infrared images for geological application. Str. 48-58.
Zawiła-Niedźwiecki T., Stereńczak K., Bałazy R., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M. LIDAR w leśnictwie. LIDAR in forestry. Str. 59-66.
Sochacka E., Pabjanek P., Olędzki J.R. Analiza zmian użytkowania ziemi zlewni Strugi Toruńskiej na podstawie wieloczasowych zdjęć lotniczych. Analysis of land use changes in the Struga Toruńska basin using multitemporal aerial photos. Str. 67-84.
Dorochowicz J., Olędzki J.R. Mapa przyrodniczo-turystyczna okolic Szymbarku. An environmental and tourist map of the Szymbark area. Str. 85-102.
Piekarczyk J., Królewicz S. Identyfikacja nieużytków porolnych i odłogów na obrazach satelity TERRA-ASTER. Identification of fallow fields using TERRA-ASTER data. Str. 103-110
Kunz M., Nienartowicz A., Mizgalska M. Przestrzenne rozmieszczenie wrzosowisk w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Spatial distribution of heathlands in Zaborski Landscape Park. Str. 111-118.
Kosiński K. Teledetekcja użytków zielonych z zastosowaniem komercyjnego oprogramowania ERDAS i wolnego ILWIS. Remote sensing grasland with use Erdas and Ilwis progarames. Str. 119-123
Burdziej J. Zastosowanie danych teledetekcyjnych oraz systemów informacji geograficznej (GIS) w geofizyce poszukiwawczej. Application of remote sensing data and geographical information systems (GIS) in exploration geophysics. Str. 124-129.

TOM 38; ROK 2008

Strona tytułowa: Olędzki J.R. Regiony geograficzne Polski. Geographical regions of Poland. Str. 1-337.
Spis treści
Introduction
Zasady Podziału
Charakterystyka Regionów Geograficznych Polski
Pobrzeże Zachodnie (1)
Pobrzeże Zatoki Gdańskiej (2)
Pomorze Środkowe i Ziemia Lubuska (3)
Pojezierze Mazursko-Suwalskie (4)
Równiny Środkowopolskie (5)
Podlasie (6)
Polesie (7)
Lubelszczyzna (8)
Małopolska (9)
Przedgórza Sudeckie (10)
Sudety (11)
Podgórze Krakowsko-Tarnowskie (12)
Podkarpacie (13)
Karpaty (14)
Literatura
Załączniki

TOM 37; ROK 2007

Spis treści
Kokoeva G. Klasyfikacja gleb słonych doliny Czuj w Kirgistanie na podstawie wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat TM, Landsat ETM+, TERRA ASTER oraz danych naziemnych. Classification of salt-affected soil of the chuy Valley In Krirgistan using multispectral satellite Landsat TM, Landsat ETM+, TERRA ASTER images and ground-collected data. Str. 3-50.
Kunz M., Nienartowicz A. Zmienność przestrzenna NDVI I wskaźników tekstury Zaborskiego Parku Krajobrazowego w zależności od gospodarczego oddziaływania człowieka. Spatial variability of NDVI and texture indices for the Zaborski Landscape Park In the gradient of economic influence of man. Str. 51-60.
Mycke-Dominko M., Górska P. Zmiany użytkowania ziemi w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie w latach 1987-2005. Land use changes at Narwiński National Park and its surroundings during 1987-2005. Str. 61-81.
Zagajewski B., Lechnio J., Sobczak M. Wykorzystanie teledetekcji hiperspektralnej w analizie roślinności zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Application of imaging spectroscopy in analysis of heavy metals contaminated plants. Str. 82-100.
Ziółkowski D. Środowiskowe uwarunkowania efektywności interferometrii radarowej w badaniach ruchów masowych w terenach górskich. Environmental conditions of effectiveness of radar interferometry in landslide studies in mountainous region. Str. 101-160.

TOM 36; ROK 2005

Spis treści
Widawski A. Struktura przestrzenna elementów pogody Alp i Karpat w świetle informacji satelitarnej NOAA i METEOSAT – atmosfera górska. Str. 3-34.
Wrzesień M. Metody badania struktury lasów okolic Warszawy na podstawie obrazów satelitarnych Landsat ETM+. Str. 35-54.
Bojanowski J., Lewiński S. Porównanie wyników korekcji atmosferycznej 6S zdjęcia Landsat ETM+ z zastosowaniem standardowych parametrów wejściowych oraz uzyskanych na podstawie pomiarów meteorologicznych. Str. 55-60.
Zagajewski B., Folbrier A., Kozłowska A., Sobczak M., Wrzesień M. Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej. Str. 61-69.
Nowak A., Olędzki J.R. Uproszczona ortofotomapa na podstawie małoobrazkowych zdjęć lotniczych i obrazów wideo. Str. 69-77.
Zagajewski B., Wrzesień M., Sobczak M., Krówczyńska M. Cyfrowe przetwarzanie zdjęć hiperspektralnych. Str. 78-95.
Bojanowski J. Badanie wrażliwości modelu korekcji atmosferycznej 6S na zmiany parametrów wejściowych. Str. 96-105.
Paterek A., Olędzki J.R. Zmiany w zasięgu pięter roślinnych w Tatrach w latach 1977-1999. Str. 106-118.
Kozłowska T., Szymczak-Kwiecień R., Kosiński K. Zbiorowiska roślinne murszowiskowych oraz możliwości ich wyróżniania na zdjęciach satelitarnych. Str. 119-124.

TOM 35; ROK 2005

Woś B. Zmiany pokrycia terenu w wybranych gminach Beskidów w drugiej połowie XX w. na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Changes in the land cover in selected communes of the Polish Beskidy Mts, in the second part of the 20th century, on the base of aerial photographs analysis. Str. 3-114.
Wstęp
Metodyka badań
Charakterystyka środowiska przyrodniczego badanych gmin
Charakterystyka pokrycia terenu badanych gmin
Zmiany pokrycia terenu
Przyrodnicze przesłanki zmian pokrycia terenu
Społeczno-ekonomiczne przesłanki zmian pokrycia terenu
Ocena wpływu czynników na zmiany pokrycia terenu
Zmiany pokrycia terenu w aspekcie optymalizacji środowiska przyrodniczego
Bibliografia

TOM 34; ROK 2004

Tom w całości poświęcony pamięci dr Anny Jakomulskiej. Zawiera:
Olędzki J.R. Anna Maria Jakomulska 1970-2002. In memory of Anna M. Jakomulska. Str. 3-5.
Curriculum Vitae. Str. 6-7
Wykaz publikacji. List of recent publications. Str. 8-8.
Jakomulska A. Differentation of the Alpine Vegetation of the Tatra Mountains in the Light of Remote Sensing Research. Zróżnicowanie wysokogórskiej roslinności Tatr w świetle badań teledetekcyjnych. Str. 11-98.

TOM 33; ROK 2004

Spis treści
Błażejewska K. Próba klasyfikacji warunków środowiskowych fragmentu małopolski na podstawie obrazu radarowego ERS-2. An attempt to classify the environment conditions of Małopolska fragment basing on imaging radar ERS-2. Str. 3-27.
Borkowski Z. Metoda wyznaczania granic wiejskicj krajobrazów osadniczych. The metod of demarcating of the rural settelment landscape. Str. 28-34.
Kołos A., Próchnicki P. Zastosowanie retrospektywnej analizy zdjęć lotniczych w projektowaniu zabiegów renaturalizacyjnych na torfowisku Wizna (Dolina Narwi). Application of retrospective analysis of aerial image to planning of Re-naturalisation procedures In the Wizna peat bog (Narew River Valley). Str. 35-44.
Lewiński S., Zagajewski B. Mapa Narwiańskiego Parku Narodowego – integracja satelitarnych I lotniczych danych obrazowych. The map of Narew River National park – integration of satellite and aerial data. Str. 45-51.
Dobrowolski A., Głowacka B., Krupa-Marchlewska J. Określenia zmian morfologicznych koryta Wisły powyżej Warszawy w oparciu o lotnicze zobrazowanie terenu metodą wideo-komputerową. Determination of morphological changes of Vistula River bes upstream Warsaw on the base of airborne video-computer imagery. Str. 51-57.
Wężyk P. Guzik M. Techniki geoinformatyczne w badaniach czasowo-przestrzennych zmain szaty roślinnej na przykladzie rejonu kasprowego Wierchu w Tatrach. Geoinformatics techniques applications In research concerning space and time changes of plant cover of Kasprowy Wierch In Tatra Mountains. Str. 58-67.
Gruszczyńska M., Dąbrowska-Zielińska. Szacowanie wilgotności gleb ze zdjeć mikrofalowych ERS-2. Soil moisture assessment Rusing ERS-2 microwave image. Str. 68-74.
Wężyk P. Integracja technologii geoinformatycznych w systemie monitoringu i zarządzania ekosystemami leśnymi Europy na przykładzie projektu FOREMS (5PR UE). Integration of geoinformation Technologies in system designed for monitoring and management of European forest ecosystems, based on example of FOREMS Project (5FP IST). Str. 75-81.
Wiśniewska E., Zawiła-Niedźwiecki T. Ocena zasięgu żeru boreczników w Puszczy Kozienickiej na podstawie zdjęć wykonanych przez satelitę Landsat Thematic Mapper. Assessment of conifer sawfly infestation range in Kozienice Forest based on Landsat TM satellite images. Str. 82-86.
Skocki K. Analiza pojemnosci informacyjnej I przydatności obrazów satelitarnych programu CORONA do badań stanu środowiska przyrodniczego Polski i jego zmian. Analysis of CORONA satellite imagery informational capacity and usefulness for environmental research of Poland. Str. 87-112.
Piekarczyk J., Cierniewski J. Urządzenia polowe do pomiaru kierunkowego odbicia promieniowania elektromagnetycznego w zakresie optycznym. Field devices for bidirectional reflectance measurements in optical range. Str. 113-118.
Kozak J. Globalne cyfrowe modele wysokości – stan obecny i perspektywy. Global digital elevation models – current state and perspectives. Str. 119-124.
Boroń A., Borowiec M., Jachimski J., Wróbel A. Fotogrametryczna inwentaryzacja zabytkowych murów budowli z czasów starożytnego Egiptu. Photogrammetric recording of historic walls butli At time of ancien Egipt. Str. 125-132.
Ogłoszenia

TOM 32; ROK 2001

Ney B. Społeczeństwo informacyjne – Założenia i strategia działań. Information society – assumptions and action strategy. Str. 3-9.
Bujakiewicz A., Jachimski J. Fotogrametria i teledetekcja a geoinformatyka. Photogrammetry and remote sensing in relation to geoinformatics. Str. 10-21.
Graniczny M., Kasina Z. Geoinformatyka w naukach geologicznych. Geoinformatics in geological science. Str. 22-30.
Aalders H.J.G.L. Sparing data for GIS applications. Udostępniania danych dla aplikacji SIG. Str. 31-39.
Dąbrowska-Zielińska K., Ciołkosz A., Kowalik W., Gruszczyńska M. teledetekcyjna metoda oceny stanu rozwoju roślin uprawnych i szczwanie plonów głównych zbóż w Polsce. Remote sensing based method of crop development assessment and forecasting of Basic cereals in Poland. Str. 40-40.
Sienkiewicz K., Bochenek Z. INFOSATA – baza przetworzonych danych satelitarnych NOAA AVHRR do monitorowania przestrzeni rolniczej w Polsce. INFOSAT – a database of processed image for monitoring of arable land in Poland. Str 61-77.
Perski Z. Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej w badaniach środowiska Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Application of satellite radar interferometry to environment studies on Upper Silesian Coal Basin. Str. 78-86.
Skocki K. Zmiany pokrycia terenu przygranicznych obszarów Polski i Rosji na terenie B. Prus Wschodnich od lat trzydziestych XX w. Land cover changes In Polish-Russian order region (former East Prussia) since 30’s XX century. Str. 87-105.
Hościło A. Zmiany użytkowania ziemi fragmentu Narwiańskiego parku narodowego w latach 1956-1997. Changes In land use noted for a fragment of Narew national Park In the years 1956-1997. Str. 106-117.
Gosk I. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na zmiany w pokryciu terenu w gminie Otwock w latach 1953-1999. The influence of natural and anthropogenic factors on changes in land cover in Otwock gmina in the years 1953-1999. Str. 118-127.
Krówczyńska M. Opracowanie mapy użytkowania ziemi województwa mazowieckiego na podstawie obrazów satelitarnych wykonanych skanerem AVHRR z satelity NOAA. The elaboration of map of land use of Mazowsze voivodship based on satellite image from NOAA AVHRR. Str. 128-137.
Lewiński S. Zastosowanie transformacji RGB-IHS w przetwarzaniu zdjęć satelitarnych. Application of RGB-IHS transformation in processing of satellite image. Str. 138-143.
Ligocki M. Zastosowanie zdjęć lotniczych do badania sukcesji wtórnej na polanach śródleśnych. The use aerial photographs In the study of secondary succession In forest clearings. Str. 143-152.
Jakomulska A., Sobczak M. Korekcja radiometryczna obrazów satelitarnych – metodyka i przykłady. Radiometric correction of satellite images – methodology and exemplification. Str. 152-171.

TOM 31; ROK 2000

Ziółkowski D. Analiza przydatności danych teledetekcyjnych do badań glacjologicznych. Analysis of the suitability of remote sensing data for glacjological research in Spitsbergen. Str. 3-45.
Drelich I. Informacja teledetekcyjna w zasilaniu baz danych o obszarach chronionych Euroregionu Karpackiego. Using remote sensing information for the database of the protected areas of the Carpathian Euroregion. Str. 46-81.
Kardaś P. Zastosowanie telegeoinformacji w badaniach zmian pokrycia terenu Magurskiego parku Narodowego w latach 1935-1999. Tele-geoinformation (remote sensing and GIS) In land cover researches of Magurski National Park territory In the years 1935-1999. Str. 82-90.
Bielecka E., Ciołkosz A. Zmiany uzytkowania ziemi w dorzeczu Odry w świetle zdjęć satelitarnych i archiwalnych materiałów kartograficznych. Assessment of land use changes in the Odra River catchment on the basis of satellite image and historical maps. Str. 91-102.
Białach M. Analiza pokrycia terenu Basenu Środkowego Biebrzy na podstawie interpretacji zdjeć satelitarnych wykonanych w latach 1979-1991. Analysis of the land cover of the Middle Biebrza Basin on the basis of the interpretation of satellite imagery obtained 1979-1991. Str. 103-114.
Próchnicki P. Wykorzystanie zdjec spektrostrefowych do kontroli ekspansji trzciny w Narwiańskim Parku Narodowym. Application of infrared air photography to inspection of Reed expansion in Narew National park. Str. 115-121.
Kunz M., Nienartowicz A., Deptuła M. Teledetekcja satelitarna wtórnych lasów na gruntach porolnych na przykłdzie Zaborskiego parku Krajobrazowego. Remote sensing analysis of forests on post-agricultural soils: The case study of Zabory Landscape Park. Str. 122-128.
Bochenek Z., Ciołkosz A., Filipiak K. Szacowanie powierzchni upraw z wykorzystaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Assessment of crop area with the use aerial and satellite remote sensing. Str. 129-136.
Wołk-Musiał E., Zagajewski B. Analiza geomorfologiczna terenu z zastosowaniem systemów informacji geograficznej. Field geomorphological analysis using geographical information systems. Str. 137- 142.

TOM 30; ROK 1999

Pabjanek P. Zmiany użytkowania ziemi na Polanie Białowieskiej (do 1989 roku). Land-use change on the Białowieża Clearing (till 1989). Str. 3-28.
Sowiński M. Krajobrazy antropogeniczne dorzecza Przemszy w świetle badań teledetekcyjnych. Anthropogenic Landscapes of the Przemsza River Basin – Remote Sensing Approach. Str. 29-40.
Pawlak A. Mapa pokrycia terenu opracowana według propozycji czwartego poziomu legendy CORINE Land Cover a zróżnicowanie środowiska dla arkusza N-34-106-D. Land Cover map developer according to a proposal of the fourth level of CORINE Land Cover key map and environmental diversity for sheet N-34-106-D. Str. 41-61.
Cierniewski J., Piekrczyk J., Marlewski A. Modelowanie kierunkowego odbicia od powierzchni gleb w zakresie optycznym z uwzględnieniem kierunku ich upraw. Directional reflectance modelling of soil surface in the optical domain incorporating their forming direction. Str. 62-75.
Olędzki J.R. Obrazy satelitarne a zmiany środowiska. Satellite imagery and changes in the environment. Str. 75-80.

TOM 29; ROK 1999

Spis treści
Bochenek Z. Operacyjne wykorzystanie zdjęć satelitarnych NOAA AVHRR do oceny warunków rozwoju upraw. Operational use of NOAA AVHRR satellite image for crop condition assessment in Poland. Str. 3-13.
Dąbrowska-Zielińska K. System Wczesnego Ostrzegania przed zagrożeniem występowania niedoborów wody na obszarach rolniczych na podstawie zdjęć satelitarnych NOAA. Elary Warning System against the threat of water deficiency based on NOAA satellite image for agricultural areas. Str. 14-22.
Gruszczyńska M. Historia i wykorzstanie zdjęć radarowych. History and application of imaging radar. Str. 23-33.
Jakomulska A. Teledetekcja a problemy kartowania wysokogórskiej roślinności TATR. Remote sensing and problems of high-mountain vegetation mapping in the Tatra Mountains. Str. 34-56.

TOM 28; ROK 1998

Spis treści
Pilich E. Porównanie tworzenia kompozycji barwnych metodami analogową i cyfrową. A comparison of the analogue and digital methods of creating colour compositions. Str. 3-17.
Zagajewski B. Określenie mozliwości detekcji ołowiu w trawach za pomocą spektrometru SPZ-5. A possibility assessment of the lead detection in grasses using spectrometer SPZ-5. Str. 18-28.
Hernik A. Badania porównawcze struktury krajobrazu. Comparative analyses of landscape structure. Str. 29-51.
Błach B. Wpływ czynników antropogenicznych na zmiane struktury krajobrazu. Influence of the anthropogenic factors on the landscape structure changes. Str. 52-66.

TOM 27; ROK 1998

Spis treści
Faliński J. B. Stacjonarna naziemna rejestracja fotograficzna w naziemnych badaniach ekologicznych. Repeated photographic record from the ground in long-term stationary ecological studies. Str. 3-33.
Cierniewski J. Wirtualne powierzchnie symulujące jasność gleby w zmieniających się warunkach ich oświetlenia i obserwacji. Virtual surfach simultating soil brightness In their variable illumination and observation conditions. Str. 34-47.
Jedrzejczyk D. Zdjęcia lotnicze w koncepcjach urbanistycznych Romana Felińskiego. Aerial photographs in town-planning conceptions of Roman Feliński. Str. 48-61.
Jakomulska A. Zastosowanie logiki rozmytej w klasyfikacji nadzorowanej. Applications of fuzzy logic in supervised classification. Str. 62- 66.

TOM 26; ROK 1998

Spis treści
Fiejdasz W., Widacki W. Satelitarna mapa krajobrazowa Beskidu Śląskiego. The Satellite Landscape Map of the Silesien Beskidy Mts. Str. 3-12.
Jakomulska A. Kartowanie wysokogórskiej roślinności Tatr metodami teledetekcji i fizjologii roślin. High mountain vegetation mapping Rusing remote sensing and plant physiology methods. Str. 13-20.
Rymarz Cz., Jasiński J. Fotointerpretacja zdjęć satelitarnych pod katem rozpoznania głównych frontów atmosferycznych i cyklogenezy. Photo-interpretation of satellite image for recognizing atmospheric main fronts and cyklogenesis. Str. 21-30.
Cierniewski J. Teledetekcyjne dane o glebie nie pokrytej roślinnością jako powierzchni nielambertowskiej. Remoete sensing data of bare soil as non-lambertin surface. Str. 31-38.
Mróz M. Metody kalibracji radiometrycznej oraz wstępnego przetwarzania obrazów radarowych SAR. Radiometric calibration and preprocessing of SAR image issued from ERS-1/2 and RADARSAT systems. Str. 39-46.
Jędrzejczyk D. Stanisław Zuber pionier polskiej fotografii lotniczej. Stanisław Zuber – the pioneer of Polish aerial photography. Str. 47-52.

TOM 25; ROK 1995

Godziemba-Maliszewski W. Interpretacja zdjęć lotniczych Katynia w świetle dokumentów i zeznań świadków. Katyn: An interpretation of Aerial Photographs Considered with Facts and Documents. Str. 1-164
Spis treści Contents
Od Redakcji From the Editors
Wstęp Introduction
Zarys historyczny Historical outline (T. Pieńkowski) Charakterystyka terenu Characteristic of the Terrain (T. Pieńkowski, W. Godzimba-Maliszewski)
Analiza zdjęć Imagery analysis
Pionowe zdjęcia lotnicze Luftwaffe, zdjęcia naziemne, filmy dokumentalne, mapy satelitarne, mapy Defense Intelligence, mapy Wehrmachtu i mapy archiwalne Luftwaffe vertical paper imagery. Horizontal paper imagery. Documentary films. Satellite cartography. Defense Intelligence cartography, Wehrmacht and archival cartography
Mapy wprowadzające, fotomapy i zdjęcia Introductory maps, photo-map and images
Wcześniejsze zdjęcia stacji Gniezdowo Early Images of the Gnezdovo Station
Miejsce wyładunku, pas zalesień, 500 m na zachód od Gniezdowa Lesopolesa Detrainment 500 m West of Gnezdovo
Zdjęcia jesienne z 1942 roku, z dodatkowymi zdjęciami z 1990 roku Autumn 1942 Imagery with 1990 Collateral Imagery
Zdjęcie naziemne wykonane 30 maja 1990 roku przez dr. Mieczysława Boraka Horizontal Images Taken on 30-05-1990 (Dr. Mecislav Borak)
Film M.Boraka „Cienie Sumienia” Borak film „The Shadows of Conscience”
Zdjęcia z 1943 roku 1943 Imagery
Zdjęcia zimowe z 1944 roku 1944 Winter Imagery
Filmy propagandowe i dokumentalne z zimy 1944 roku Winter 1944 Propaganda & Documentary Films
Zdjęcia wiosenne z 1944 roku 1944 Spring Imagery
Zdjęcie żołnierzy ze sztandarem The Photograph of Soldiers with a Standard
Zdjęcie Stanisława Bujnowskiego Stanisław Bujnowski’s Photograph
Wnioski Conclusions
Dodatek Appendix
Zeznania świadków Witness testimonies: Ferdynand Goetel, prof. dr Stanisław Swianiewicz, Iwan Kriwozercew, Roman Puciński, prof. dr Wiktor Sukiennicki, Wiktor Fedonuk
Przypisy Notes
Literatura Bibliography
Suplement Supplement
Spis zdjęć i map List of Photos and Maps
O autorze – 4 strona okładki

TOM 24; ROK 1994

Spis treści
Gałązka R.R. 36 lat działalności człowieka w kosmosie. Thirty six years man’s activity in space. Str. 3-10.
Winid B. GIS – Teledetekcja – Polski Komitet GEODATY-GEOBAZY. GIS – Remote sensing – Polish Commitee GEODATA-GEOBASE. Str. 11-17.
Lewiński S. Klasyfikacja niskorozdzielczego obrazu satelitarnego AVHRR/NOAA. Classification of the low resolution satellite image AVHRR/NOAA. Str. 18-27.
Baranowski M., Ciołkosz A. Mapa Pokryca Terenu w Polsce opracowywana w ramach programu CORINE. Map of land cover in Poland within the framework of the CORINE programme. Str. 28-37.
Lewiński S. Satelitarna mapa Polski. The satellite map of Poland. Str. 38-40.
Kaczyński R. Mapy satelitarne Warszawy w skali 1:25 000. Satellite image maps of Warsaw, in scale 1:25 000. Str. 41-46.
Mazik Z. Statystyczna metoda optymalizacji zakresu widmowego uczulenia urządzeń wizyjnych w teledetekcji. A statistical metod of optimalization of the spectra range of sensitivity of visual devices. Str. 47-52.
Gruszczyńska M. Zastosowanie zdjęć satelitarnych ERS-1 SAR w badaniach rolniczych. Use of ERS-1 SAR data for agricultural studies. Str. 53-57.
Dąbrowska-Zielińska K. Określenie wilgotności gleby z danych rejestrowanych przez satelity NOAA i ERS-1. Determination of soil moisture on the basis of data registered by NOAA and ERS-1 satellites. Str. 58-61.
Kozłowska T., Rogowski W., Banaszek P. Ocena uwilgotnienia siedlisk łąkowych metodoą tradycyjną oraz teledetekcji satelitarnej. Assessment of humidity of meadow habitatis with traditional metod and satellite remote sensing. Str. 62-67.
Wilczyński R., Świątkiewicz A., Marcinowski Z., Gołoch P. Zdjęcia lotnicze rzeki Wisły – rejestracja niskiego stanu wody. Aerial photographs of Vistula river – registration of low water level. Str. 68-75.
Wołk-Musiał E. Strefowośc rzeźby Niziny Północnomazowieckiej według danych teledetekcyjnych. Relief zanal nature of the Northern Masovian Lowland In the Ligot of remote sensing data. Str. 76-81.
Kozak J., Troll M. Wykorzystanie zdjęc satelitarnych do badania deforestacji w Beskidzie Śląskim. Use of satellite image In the study of deforestation In the Silesian Beskid Mts. Str. 82-89.
Mozgawa J., Kadlewicz T., Kosiński K., Grudziński T., Botul K. Odwzorowanie biogenez Białowieskiego Parku Narodowego na zdjęciach satelitarnych TM. Mapping of the biogeocoenoses of Białowieża National Park on the satellite TM Image. Str. 90-99.
Piekarski E. Zmiany środowiska przyrodniczego Kampinoskiego Parku narodowego. Changes in the natural environment of Kampinos National Park. Str. 100-106.
Karlikowski T., Zawiła-Niedźwiecki T. Teledetekcja i systemy informx`acji przestrzennej w przeciwpożarowej ochronie lasu. Remote sensing and spatial information systems in forest fire management. Str. 107-112.
Będkowski K., Mozgawa J. Zmienność odwzorowania lasów na lotniczych obrazach video. The variability of representation of forests on aerial videographic image. Str. 113-120.
Lubecki A. Termalno-Wizyjny system Komputerowy (TWSK) w wybranych lotniczych zobrazowaniach terenu. Thermal-Visual Komputer System (TVCS) for the selected image of land surface. Str. 121-126.
Glińska K., Miałdun J. Współczesne zmiany Morfometrii Jeziora Wulpińskiego w świetle analizy zdjęć lotniczych I archiwalnych materiałów kartograficznych. The contemporary changes of the the mophometry of the Lake Wulpińskie in the light of the aerial photographs and archival cartographic materials analyses. Str. 127-136.
Walsh P., Wratten D. Towarzystwo Stereoskopowe. The Stereoscopic Society. Str. 137-139.
KU PAMIĘCI – IN MEMORIAM. E.Piechowicz (1927-1994)
SPRAWOZDANIA – REPORTS
Konferencja na temat radaru z syntetyczną aperturą i jego zastosowanie w badaniach zasobów naturalnych. Workshop on the Synthetic Aperture Radar and its application in natural resources investigations. Str. 141-142.
Sympozjum 'Systemy Informacji Terenowej GIS/LIS’. Symposium on the Geographical and Land Information Systems (M.Mycke-Dominko), str. 142-143.
XV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. XV Polish Conference of Photointerpretation and Remote Sensing ( M.Mycke Dominko), str. 143-144.
III Frnacusko-Polski Tydzień Teledetekcji. III French-Polish Week of Remote Sensing (D.Dukaczewski, str. 144-146.
WYBRANE NOWOŚCI WYDAWNICZE – SELECTION OF NEW PUBLICATIONS
Uweltbeobachtung durch Fernerkundeung. Teledetekcja w badaniach środowiska. (J. R. Oledzki). Str. 147-149.
Photgrammetric Engineering and Remote sensing – vol. 59 (1993). Technika Fotogrametryczna i Teledetekcja – vol. 59 (1993).(M. Mycke-Dominko). Str. 149-150.
Globl geomorphology. Geomorfologia globalna. (J.R.Oledzki). Str. 150-153.
Atlas of satellite observation related to global change. Atlas obserwacji satelitarnych globalnych zmian środowiska. (I. Łęcka).Str.153-155.
LISTA CZŁONKÓW KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG. LIST OF MEMBERS OF THE CLUB OF REMOTE SENSING ENVIRONMENT PGS. Str. 156
Reklamy i nota biograficzna tomu

TOM 23; ROK 1993

Spis treści
Olędzki J.R. Badanie zróżnicowania własności optyczno spektralnych środowiska geograficznego. Studiem of differentiation of optical proporties of geographic environment. Str. 7-35.
Cierniewski J., Verbrugghe M. Geometryczny model dwukierunkowego odbicia spektralnego od gleby w zakresie widma widzialnego i bliskiej podczerwieni. A geometrical model of soil bidirectional reflectance In visible and near-infrared range. Str. 37-51.
Ciołkosz A., Dąbrowska-Zielińska K. Zastosowanie zdjęć satelitarnych do szczowania wielkości produkcji z trwałych użytków zielonych w Polsce. Application of satellite remote sensing for assessing production of grasslands in Poland. Str. 53- 67.
Morawiecka I., Walsh P. Proste metody wykonywania niskopoziomowych zdjęć dla studiów geomorfologicznych, na przykładzie badań paleokrasu. Simple methods of low-level aerial photography for geomorphological studiem with particular reference to paleokarst investigation. Str. 69-92.
Rataj M. Teledetekcja mikrofalowa – podstawy i pomiary wilgotności. Microwave remote sensing – background, mesurement of soil moisture. Str. 93-106.
Cierniewski J. Soil moisture tension and soil spectra reflectance on example of tyhe Kościan Plan soil. Potencjał wody glebowej a odbicie spektralne gleb na przykładzie gleb Równiny Kościańskiej. Str. 107-124.
Firmanty J. Próba identyfikacji elementów paleohydrograficznych na terenie Żuław Elbląskich. Identification of paleohydrographic elements on panchromatic photographs Żuławy Elbląskie case. Str. 125-144.
Kozubek E. Informacja geograficzna zawarta na zimowym obrazie satelitarnym Żuław Wiślanych. Information kontent on winter satellite image, Żuławy Wiślane case. Str. 145-152.
Krawczyk J. Wykorzystanie metody fotointerpretacyjnej do badania zmian powierzchni lasu w rezerwacie ścisłym Białowieskiego parku Narodowego. Application of aerial photographs for examining of forest change for the Białowieża national Park. Str. 153-160.
Sujkowska W. Powódź w rejonie St.Louis – lipiec 1993 – operacyjne zastosowanie zdjęć satelitarnych. St.Louis flood – July 1993 – Operational application of the satellite remote sensing. Str. 161-165.
DYSKUSJE – DISCUSSIONS
Pieńkowski T. Wykorzystanie interpretacji zdjęć lotniczych do badań terenu Lasu Katyńskiego. Utilization of the interpretation of aerial photographs In study Katyń Forest. Str. 167-170.
SPRAWOZDANIA – REPORTS
Dukaczewski D. Francusko-polski tydzień teledetekcji. French-Polish week of the remote sensing. Str. 171-173.
Jurewicz A., Olędzki J.R. Konferencja programowa projektu PRIRODA. Programme Conference of the PRIRODA Project. Str. 174-177.
Olędzki J.R. Działalność Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego w latach 1990 – 1993. Activity Remote Sensing of Environment Club, Polish Geographic Society in years 1990-1993. Str. 177-180.
Pietrzak E. III Konferencja Naukowo-Techniczna 'Systemy Informacji Przestrzennej’. III Conference on Spatial Information Systems. Str. 181-183.
WYBRANE NOWOŚCI WYDAWNICZE – SELECTION OF NEW PUBLICATIONS
Rogowski W. Digital image processing – applications in photogrammetry, cartography and remote sensing. Cyfrowe przetwarzanie obrazów – zastosowanie w fotogrametrii, kartografii i teledetekcji. Str. 185-187.
Rudnicka M. Fiziczeskije osnowy distancionnogo zondirowania. Physical Principles of Remote Sensing. Fizyczne podstawy teledetekcji. Str. 187-189.
Mycke-Dominko M. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Technika fotogrametryczna i teledetekcja – rocznik 58 (1992). Str. 189-192.
Reklamy

TOM 22; ROK 1992

Spis treści
Olędzki J.R. Wpływ wybranych komponentów geośrodowiska na zróżnicowanie fototonu wielospektralnych obrazów satelitarnych. Impact of the selected environmental components on tonl defferentitiation of multispectral satellite image. Str. 9-56
Trafas K. Analiza elementów struktury miasta Krakowa w oparciu o nadzorowaną klasyfikację treci obrazu satelitarnego LANDSAT. Analysis of the city of Cracow structure elements on the basis of supervised classification of the imagery from LANDSAT MSS. Str. 57-80.
Wołk-Musiał E. Fotointerpretacyjna mapa geomorfologiczna 1:50 000, arkusz Choroszcz, opracowana numerycznie. Photointerpretation geomorphological map of the CHOROSZCZ sheet, prepared with the use of digital techniques. Str. 81-98.
Bielecka E. Fotointerpretacyjna mapa rolinnoci rzeczywistej poligonu GRYBÓW SZYMBARK. Photointerpretation map of actual vegetation prepared for Grybów and Szymbark area (Beskid Niski). Str. 99-110.
Mycke-Dominko M. Zmiany na obszarze Lasu Katyńskiego w latach 1942-1944, na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Changes in the Katyń Forest in 1942-1944 on the basis of German reconaissance air photos. Str. 111-122.
Olędzki J.R. PRIRODA program teledetekcyjnych badań rodowiska. PRIRODA programme of remote sensing studies of environment. Str. 123-132.
SPRAWOZDANIA: Międzynarodowe seminarium na temat programu PRIRODA (J.R. Olędzki); Międzynarodowa konferencja na temat zastosowania teledetekcji w badaniach i monitoringu środowiska przyrodniczego (J.R. Olędzki); XIV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji (M.Mycke-Dominko); Sympozjum EARSeL w Egerze (A. Ciołkosz). PROCEEDINGS – REPORTS: International symposium on the PRIRODA programme (J.R. Olędzki); International conference on the application of remote sensing in investigations and in the monitoring environment (J.R. Olędzki); XIV Polish Photointerpretation and Remote Sensing Conference (M. Mycke-Dominko). Symposium EARSeL in Eger (A. Ciołkosz)
WYBRANE NOWOŚCI WYDAWNICZE: Gospodarka wodna i teledetekcja (J.R. Olędzki). SELECTION OF NEW BOOKS: Water management and remote sensing (J.R. Olędzki)

TOM 21; ROK 1991

Spis treści
Klub Teledetekcji Środowiska PTG. Tomaszewski E. 1922-1990. Str. 9-11.
Stupak T. Budowa i zasady pracy radaru nawigacyjnego. Construction of navigational radar and principles of its work. Str. 13-20
Wawruch R. Czynniki determinujące możliwoci wykrywcze morskiego radaru nawigacyjnego. Factors determining detection possibilities of marine navigational radar. Str. 21-32.
Styszyńska A. Niektóre zasady interpretacji obrazu radarowego. Some principles of interpretation of radar image. Str. 33-46.
Bruna V. Intrpretace panchromatyckich leteckych merickych snimku pri sledovani dynamiki zmen lesniho porostu. Interpretation panchromatic aerial photograms for monitoring of dynamic of forest change. Str. 47-58.
Mierzwińska W. Zastosowanie zdjęć panchromatycznych do badania powierzchni Lasu Lekowskiego w okolicach Cichanowa. Application of aerial photographs for examining Lekowski Forest (Ciechanów surroundings). Str. 59-66.
Fedorowicz-Jackowska A. Analiza fotointerpretacyjna struktury krajobrazów młodoglacjalnych. Photointerpretation analysis of structure of young glacial landscape. Str. 67-76.
Bielecka E. Wizualno-numeryczna metoda typologii obrazu landsatowskiego. Visual-digital method of typology of Landsat image. Str. 77-94.
Bielecka E. Zasady interpretacji zdjęć lotniczych w nawiązaniu do teorii percepcji – prace M. Antropa z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Principles of interpretation of aerial photographs related to perception theory – works of M. Antrop – University of Gent, Belgium. Str. 95-100.
Kaftan J. Zastosowanie zdjęć lotniczych do okrelania genezy poziomów sandrowych i tarasów rzecznych na przykładzie dolin: Czarnej Hańczy i Skrwy. Application of aerial photographs for determining genesis of sandr levels and terraces in valleyes of Czarna Hańcza and Skrwa. Str. 101-112.
WYBRANE NOWOŚCI WYDAWNICZE: Kartowanie tematyczne na podstawie obrazów satelitarnych, Międzynarodowy raport, Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (M. Mycke-Dominko). SELECTION OF NEW BOOKS: Thematic mapping from satellite imagery. An International report. International Cartographic Association (by M. Mycke-Dominko). Str. 113-115.

TOM 20; ROK 1990

Spis treści
Cabaj W., Malarz R., Zając S. Programowanie materiału w nauczaniu fotointerpretacji (propozycja dydaktyczna). Material programming for teaching of photointerpretation (a didactic proposal). Str. 9-16.
Jankowski A.T., Zieliński J. The map of relief changes in Katowice province. Part I: Methodological preliminaries. Mapa przeobrażeń powierzchni ziemi województwa katowickiego, część I: założenia metodyczne. Str. 17-22.
Dulias R., Jankowski A.T. Mapa przeobrażeń powierzchni ziemi województwa katowickiego, część I: The map of relief changes in Katowice province. Part II: Main signs of anthropogenic changes of the relief. Mapa przeobrażeń powierzchni ziemi województwa katowickiego, część II: główne przejawy antropogenicznych przeobrażeń powierzchni terenu. Str. 17-22.
Lindner L., Marks L., Ostaficzuk S. Szczęsny R., Pękala K. Metodyka wykonywania map fotogeologicznych południowego. Spitsbergenu. Methodics of preparation of South Spitsbergen photogeological maps. Str. 41-50.
Mazgajski A., Michaeli M. Geograficzna interpretacja satelitarnych obrazów wielospektralnych systemu 'Thematic Mapper’ – przykład z zachodniej części Niżu Środkowoeuropejskiego. Geographical interpretation of system – multispectral satellite image of the 'Thematic Mapper’ example from the western part of Middle European Plains. Str. 51-72.
Szczypek T., Wika S. Przekształcenia krajobrazów na obszarze Olkusza w świetle fotointerpretacji i badań terenowych. Tranformations of landscapes in the Olkusz city area based on photointerpretation and field investigations. Str. 73-92.
Ziętara T., Bajgier M., Lis J. Rola zdjęć lotniczych w badaniach osuwisk w Beskidzie Śląskim. The role of aerial Picture in investigations of landslides in the Silesian Beskidy Mountains. Str. 93-104.
Sprawozdania. Reports.
Winid B. Teledetekcja w Bangladeszu. Remote sensing in Bangladesh. Str. 105-106.
Wybrane nowości wydawnicze. Selection of new books
Preisner Z. Satelitarna fotomapa królestwa Nepalu. Satellite photomap of the Kigdom of Nepal. Str. 107-111.
Sokołowski J. Fotografische Fernerkundung der Erde, Akademie-Verlag Berlin 1983. Str. 112-113.
Wołk-Musiał E. Nouvel Atlas des forms du relief. Ministre de la Recherche et de la Technologie, Ministre de l’Education Nationl, l’Institut Geographique National, Nathan, Paris 1985. Str. 113-115.
Mierzwińska W. E.C.Salinero: Analisis visual multistacional de la ocupacion del suelo en Madrid y Guadalajara: propueste de cartografia a partir de imagenes especiales. Instituto de Economia y Geografia Aplicades, Madrid 1986. Str. 115-117.
Jankowski A.T. Metodičeskie rekomendacji po ispol’zovaniju sputnikowoj informacji dla ocenki ledovoj obstanovki na rekach, vodochranilisčach i ozerach. Gosudarstviennyj Komitet SSSP po Gidrometeorologii i Kontroluj Prirodnoj Sredy, Gidrometeoizdat, Leningrad 1987. Str. 117-118.
Dukaczewski D. SPOT-1, Résultats en vol. Colloque CNES – Toulouse, Decembre 1986, Capaduse-Editions, Toulouse 1987. Str. 119-123.
Aneks

TOM 19; ROK 1987

Spis treści
Aparta M.,Szczypek T. Wydmy okolic Misuraty (północna Libia) w świetle analizy zdjęć lotniczych. Dunes in Misurata region (northern Libya) analysed from aerial photograph. Str. 9-26.
Cierniewski J. Wpływ struktury zbrylenia powierzchni gleb na ich obraz na zdjęciu lotniczym. Influence of soil surface clod structure on its aerial photograph image. Str. 17-43.
Drachal J. Podnoszenie wizualnej czytelności obrazów satelitarnych przez ich cyfrowe przetwarzanie. Improving the Visual quality of satellite image by digital processing. Str. 44-59.
Jania J. Interpretacja glacjologiczna zdjęć lotniczych otoczenia Hornsundu (Spitsbergen) na przykładzie lodowców Köber i Peters. Glaciological interpretation of aerial photographs of the Hornsund region (Spitsbergen) on example of the Köber and Peters glaciers. Str. 60-107.
Jania J., Szczypek T. Kartowanie geomorfologiczne otoczenia fiordu Hornsund na podstawie interpretacji zdjęć lotniczych. Geomorphological mapping of the Hornsund fjord region from interpretation of aerial photographs. Str. 108-128.
Olędzki J.R. Regionalizacja fotomorficzna Polski. Photomorphic regional division of Poland. Str. 129-147.
Tomaszewska K. Proces ginięcia wsi w świetle zdjęć lotniczych. Process of disappearance of villages studies from aerial photographs. Str. 148-159.
Sprawozdania. Reports
Mularz S. Międzynarodowe Sympozjum nt. 'Fotogrametria i teledetekcja morza’. International symposium 'Marine photogrammetry and remote sensing’. Str. 160-166.
Wołk-Musiał E. Teledetekcja środowiskowa we Francji. Environmental remote sensing in France. Str. 167-170.
Wybrane nowości wydawnicze. Selected new publications
Jankowski A.T. R.K.Fransworth, E.C.Barret, M.S.Dhanju: Application of remote sensing to hydrology including ground water. Technical documents in hydrology, IHP-UNESCO, Paris 1984, ss.122. Str. 171-173.
Jankowski A.T. Z.Murdych: Dálkový průzkum zeme. ČAV, Praha 1985, ss.142. Str. 174-176.
Sokołowski J. Magyarszág az ürböl. Zrinyi Katonai Kiadó, Budapeszt 1981, ss.96. Str. 177-178.
Olędzki J.R. Nowe wydawnictwo z zakresu teledetekcji. New publication in remote sensing. Str. 179-182.

TOM 18; ROK 1985

Spis treści
Ciołkosz A., Majcher I. Delineation of industrial plumes on satellite images. Wyznaczanie zasięgów rozprzestrzeniania się dymów przemysłowych, na podstawie obrazów satelitranych. Str. 9-23.
Gonera P., Kijowski A., Zwoliński Z. Powezbraniowe formy akumulacyjne na tarasie zalewowym Warty i Parsęty w świetle analizy zdjęć lotniczych. Flood accumulation forms on the floodplain along the Warta and Parsęta rivers: air photo interpretation. Str. 24-42.
Wołk-Musiał E. Czytelność parametrów morfometrycznych rzeźby młodoglacjalnej na zdjęciach lotniczych. Legibility o fair photos of the late glacial relief morphometrical parameters. Str. 43-70.
Miałdun J. Próba wykorzystania zdjęć lotniczych do badania rozkładu powierzchniowego zakwitu wód stojących. An attempt at utilizing aerial photographs to study the surfach distribution of blooming water. Str. 71-81.
Rutkowski J., Sokołowski T. Anomalia Róży koło Dębicy – problem kompleksowej interpretacji geologicznej obrazów satelitarnych. Anomaly of Róża near Dębica (southern Poland): Problem of the complex geological interpretation of satellite images. Str. 82-95.
Solecki A. O możliwości powiązania trzeciorzędowego wulkanizmu Sudetów z systemem NE-SW reumatycznej sieci lineamentów w świetle analizy obrazów satelitarnych Landsata. On the possible interrelation between NE-SW rhegmatic system of lineaments and Tertiery volcanism in the Sudety Mts. area, in the light of the Landsat image analysis. Str. 96-103.
Mularz S. Termowizyjne obserwacje skarp w kopalni odkrywkowej. Thermovisional observation of the slopes in a strip mine. Str. 104-112.
Kijowski A. Kartograficzne przedstawienie struktury i kondycji roślin uprawnych na tle warunków hydrograficzno-melioracyjnych zarejestrowanych na średnioskalowych zdjęciach lotniczych. Cartographical representation of the cultivated plants structure and condition against the background of the hydrographical drainage conditions registered on the middle-scale air photos. Str. 113-126.
Mycke-Dominko M. Analiza struktury funkcjonalnej Ełku na podstawie diachronicznych zdjęć lotniczych. Ełk Functional structure analyzed on the base of the diachronic air photos. Str. 127-139.
Butowtt J., Derkach W. Zagadnienie połysku w fotointerpretacji. The problem of reflection in photointerpretation. Str. 140-155.
Węgrzyn Z. Dokładność określenia wielkości spadków z pomiarów stereomikrometrycznych. Precision of the slope value denotation on stereomicrometrical measurements. Str. 156-162.
Wrona T. Próba ustalenia zależności pomiędzy dokładnością monokularnej identyfikacji liniowych szczegółów zdjęcia lotniczego a wielkością jego powierzchni. An attempt at determining the relationship between precision of the monocular idnentification of air photo linear details and the scale of its enlargement. Str. 163-169.
Sprawozdania. Proceedings.
Čapek R. Indyjski Instytut Fotointerpretacyjny w Deradun. Indian Institute for Photointeropretation in Deradun. Str 170-173.
Olędzki J.R. Międzynarodowy program badania geosystemów metodami teledetekcji. International programme of the geosystems examination with use of remote sensing methods. Str. 174-176.
Olędzki J.R., Nowosielski A. Eksperymenty teledetekcyjne przeprowadzone w 1984 roku w ramach współpracy Rady Interkosmos. Remote sensing experiments carried in the 1984 within cooperation programme of the Interkosmos Bard. 177-179.
Olędzki J.R. XI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji. 11th Polish Photointerpretation Conference. Str. 180-184.
Nowosielski A., Olędzki J.R. Polsko-radzieckie seminarium teledetekcyjne. Polish-Russian remote sensing seminar. Str. 185-186.

TOM 17; ROK 1984

Spis treści
Gibert j.P., Paul S. Teledetekcja lotnicza w badaniach zjawisk geotermicznych w Chaudes-Aigues (Cantal, Francja). Remote sensing in the geothermal phenomena investigation at Chaudes-Aigues (Cantal, France). Str. 9-40.
Villwock G. Geoscientific interpretation of cosmic photograph taken from the Eastern Foreland of the Hartz Mountains. Kompleksowa interpretacja zdjęć satelitarnych wschodniego przedpola gór Hartz. Str 41-49.
Babiński Z. Interpretacja zdjęc lotniczych w badaniach dynamiki mezoform korytowych dolnej Wisły. Aerial photographs interpretation in studies on channel mesoforms of the dynamics of the lower Vistula river. Str. 50-58.
Drużkowski M., Sokołowski J., Trafas K. Zastosowanie zdjęć spektrostrefowych w badaniach niektórych elementów środowiska geograficznego. The spectrozonal photographs applications in the examination of some elements of the geographical environment. Str. 59-73.
Drużkowski M., Sokołowski J., Trafas K. Obrazy termalne jako pomoc w analizie terenu. Str. 74-81.
Mizgajski A. Czynniki różnicujące temperaturę radiacyjną użytków rolnych w obszarze modoglacjalnym na obrazach termalnych wykonanych 14 kwietnia 1980 roku po zachodzie słońca. Factors affecting variations in radiometric temperature of cultivated land units in Würm area, as presented by thermal images taken on april 14th 1980 after sunset. Str. 82-94.
Tomaszewska K., Pałczyński A. Próba fotointerpretacyjnej korekty mapy fitosocjologicznej Bagna Podlaskiego. At attempt at the photointerpretative correction of the Podlasie Marshes. Str. 95-103.
Hasiuk M. Mikrofotometryczna analiza obrazu lasów na zdjęciach lotniczych. The microphotometrical analysis of the image of forests on aerial photos. Str. 104-115.
Chabowski E., Furmańczyk K. Charakterystyka podstawowego oprogramowania EMC ODRA 1204 do wizualizacji zdjęć zamienionych na postać cyfrową przy użyciu CSPO-01/G III-P. The characterization of the EMC Odra 1204 basic software for the visualization of aerial photos converted into digital form with the aid of CSPO-01/G III-P. Str. 116-123.
Furmańczyk K., Chabowski E. Nadzorowana interpretacja zdjęć wielospektralnych przy użyciu EMC ODRA 1204. Supervising interpretation multispectral photographs taken with EMC ODRA 1204. Str. 123-129.
Sprawozdania. Proceedings.
Majcher I. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Teledetekcji w Tuluzie. Report from the International Sympodium on Remote Sensing in Toulouse. Str. 130-134.
Olędzki J.R. IX Posiedzenie Grupy Roboczej teledetekcji. IX Working Group Session on Remote Sensing. Str. 135-136.
Olędzki J.R. Fotointerpretacja w Czechosłowacji. Photointerpretation in Czechoslovakia. Str. 137-141.
Tomaszewski E. XXIV Kongres COSPAR w Ottawie (16. – 2 VI 1982). XXIV COSPAR Congress in Ottawa (16th May – 2nd June 1982). Str. 142-145.
Wybrane nowości wydawnicze. Selection of new books.
Mycke-Dominko M. Remote sensing for planners, pod red. Kristiny FORD, Center for Urban Policy Research, Rutgers – The State University of New Jersey, ss 219, 11 ilustracji. Str. 146-148.
Jankowski A.T.Atlas zur Interpretation Aerokosmischer Multispektralaufnahmen – Methodikund Ergebnisse, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Institut für Kosmosforschung, Moskauer Staaliche Universität – Geographische Fakultät, Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Physik der Erde, 83 sheet 62×43 cm, Akademie Verlag Berlin, Verlag Nauka Moskau, 1982. Str. 149-151.

TOM 16; ROK 1983

Dane tomu
Spis treści
Ciołkosz A., Gronet R. Rozwój sytuacji powodziowej w dolinie Bugu I Narwi wiosną 1979 roku zarejestrowany na landsatowskich obrazach satelitarnych. The extension of flood in the Bug and Narew rivers valley in spring of 1979 registered on Landsat satellite’s photographs. Str. 9-21.
Florek W. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach den dolin rzecznych (na przykładzie dolnego Bobru). The application of air photographs for the investigation of river valley bottoms (based on the lover Bóbr river). Str. 22-33.
Sendobry K., Sinkiewicz M. Próba wykorzystania zdjęć lotniczych do sporządzania mapy geomorfologicznej okolic lodowca Dahl. An attempt to use air photographs in making a geomorphological map of the Dahl Glacier’s vicinity. Str. 34-42
Rutkowski J. Gipsy rejonu Stawiani Szańca w świetle interpretacji zdjęć lotniczych. Gypsum of Stawiany and Szaniec region (Nida basin, southern Poland) based on the interpretation air photographs. Str. 43-53.
Poławski Z.F., Szaryk E. Analiza treści zimowych obrazów satelitarnych. The content analysis of Winter satellite photographs. Str. 54-62.
Szaryk E. Zmiany użytkowania ziemi na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego w świetle interpretacji zdjęć lotniczych. Changes in land utilization structure of the Bełchatowski Okręg Przemysłowy based on air photographs interpretation. Str. 63-73.
Kleczewska-Witt E. Analiza porównawcza zarastania jezior poligonu fotointerpretacyjnego 'Mosina’. A comparative analysis of lakes covering with their growth at the Mosina Experimental Ground. Str. 74-90.
Mizgajski A. Przydatność lotniczych obrazów wielospektralnych do badania zróżnicowania lasów na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. The use of multispectral aerial photography in analysis of forest stand variations, the Wielkopolska National Park. Str. 91-109.
Olędzki J.R., Jędrzejczak J. Narząd wzroku a efekty nauczania geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych. The eye sight condition and the educational results in teaching geographical interpretation o air photographs. Str. 110-122.
Daniel-Danielska B. Informacja o metodach teledetekcyjnych w geologii na kartach selekcyjnych obrzeżnie peferowanych. Information on remote sensing methods in geology on selection cards perforated peripherally. Str. 123-130.
Hlavatý K., Jirát J., Klimésová D. Digital analysis of multispectral imagery. Cyfrowa analiza obrazu wielospektralnego. Str. 131-136.
Furmańczyk K., Pankiewicz Z., Chabowski E., Musielak S. Cyfrowy skanerowy przetwornik obrazu CSPO-01/g III-P. Digital skaner image converter CSPO-01/g III-P. Str. 137-148.
Sprawozdania. Proceedings
Tomaszewski E. III Międzynarodowe Kolokwium Grupy Roboczej 'Teledetekcja i Informacja w Badaniach Gleboznawczych’ w Jabłonnej. 3rd International sesion of the Colloctive Body 'Remote sensing and Information in Pedology Research’ held at Jabłonna. Str. 148-150.
Tomaszewski E. IV Krajowe Sympozjum Teledetekcji. 4th National Session on Remote Sensing. Str. 151-152.
Wybrane nowosci wydawnicze. Selection of new books
Gutry-Korycka M., Jankowski A.T. Applications of remote sensing to hydrology, WMO, Operational Hydrology, report no. 12, WMO – no. 513, UNESCO, Geneva 1959, ss. 52, 20 zdjęć satelitarnych, 55 poz. bibliogr. Str. 153-154.
Gutry-Korycka M., Jankowski A.T. Remote sensing of snow and ice, Technical Papers in Hydrology 19, UNESCO 1979, ss 54, 8 zobrazowań satelitarnych. Str. 155-156.
Jankowski A.T. Remote sensing application in agriculture and hydrology; Proceedings of a seminar held at the Joint Research Centre of Commission of the European Communitties in the Framework of the Ispra Courses, ed. G. Fraysse, A.A.Balkema, Roterdam 1980, ss. 502
Jankowski A.T. ’Issledovanije zimli iz kosmosa’ , No. 1, 1980, AN SSSR, Nauka, Moskva. Str. 162-163.

TOM 15; ROK 1982

Spis treści
Gil E. Zróżnicowanie termiczne okolic Szymbarku (na podstawie lotniczego obrazu termalnego). Thermical Diversification in vicinity of Szymbark (based on thermal aerial image). Str. 9-18.
Bukowska E. Zachmurzenie na obrazach Landsat Pomorza Wschodniego w dniu 20 maja 1974 roku. Cloudiness visible in Landsat-1 satellite image of East Pomerania taken on May 20, 1974. Str. 19-31.
Sznajderska-Niewińska K. Zdjęcia lotniczre i naziemne w badaniach prądów Jeziora Żarnowieckiego i Raduńskiego Górnego. Aerial and ground photographs used in analyses of currents of the Żarnowieckie and Raduńskie Górne Lakes. Str. 32-48.
Girard M.C. Emploi de la télédétection pour l’étude de l’humidité des sols. Zastosowane teledetekcji w badaniach wilgotności gleb. Remote sensing of soil moisture. Str. 49-60.
Gawrońska A. Próba interpretacji roślinności okolic Lipna. Photointerpretation of plant near Lipno. Str. 61-65.
Lubecki A. Próba fotograficznej rejestracji zmian chorobowych roślin. Photographic record of morbid changes in plants. Str. 66-71.
Kobyłecki A., Węgrzyn Z. O niektórych możliwościach zastosowania fotointerpretacji w pracach studialnych przy urządzaniu terenów rolnych. Possible usage of photointerpretation in studies in agrarian management. Str. 72-85.
Konferencje. Conferences.
Jankowski A.T. Dydaktyka fotointerpretacji i teledetekcji w szkolnictwie wyższym. Teaching photointerpretation and remote sensing in institutes. Str. 86-93.
Olędzki J.R. Konferencja na temat 'Zastosowanie teledetekcji w badaniach ekologicznych’. Conference on 'The application of remote sensing in ecological investigations’. Str. 94-97.
Tomaszewski E. XXIII Kongres COSPAR w Budapeszcie. XXIII COSPAR Congress in Budapest. Str. 98-101.
Wierzchowska-Jankowska M. IX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji. IX Polish Conference about Photointerpretation. Str. 102-106.
Wierzchowska-Jankowska M. II Regionalna Konferencja Interpretacji Zdjęć Lotniczych. II Regional Conference about interpretation of aerial photographs. Str. 107-110.
Wybrane nowości wydawnicze. Select new books.
Jania J. Fluctuations of Glaciers 1970-1975, compiled by Fritz Müller, vol. III, International Commission Snow and Ice of the International Association of Hydrological Sciences and UNESCO, Paris 1977, ss. 267, 12 map poza tekstem. Str. 111-113.
Jankowski A.T. H.G. Gerloff-Emden: Orbital remote sensing of coastal and offshore environment (Manual of interpretation). Ed. Walter de Gruyter, Berlin, New York 1977, ss. 176, 102 poz. bibliogr., 35 mapek interpretacyjnych, 11 barwnych obrazów satelitarnych, 17 czarno-białych obrazów satelitarnych, 5 zdjęć lotniczych. Str. 114-118.
Olędzki J.R. Holger Heuseler: Unbekannte UdSSR – Satellitenbilder enthüllen die Sowjetunion, Umschau Verlag Frankfurt am Main 1977, ss. 156, ryc.66, fot. 102 ( w tym 63 barwne). Str. 119-121.

TOM 14; ROK 1980

Spis treści
Gawlik H. Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji w Łodzi. The all Poland of Photointerpreters in Łódź. Str. 9-11.
Sinkiewicz M. Próba wykorzystania zdjęć lotniczych w badaniach form I procesów denudacyjnych w okolicach Jeziora Pakoskiegi. Test for utilizing aerial photographs in investigations into denuding forms and processes in the vicinity of Pakość lake. Str. 12-19.
Ozimkowski W. Fotointerpretacja trudno czytelnych obszarów fliszowych na przykładzie Podhala. Difficult to read photointerpretation of Flysch areas in the Podhale. Str. 20-24.
Jania J., Szczypek T. Próba Rozpoznania osadów i form eolicznych wybranych obszarów Wyżyny Śląskiej za pomocą interpretacji zdjęć lotniczych. An attempt to distinguish of the eolian sediments and landforms in the selected areas of the Silesian Highland by means of the photointerpretation. Str. 25-42.
Gacki T. Zastosowanie metody mikrofotometrycznej w analizie rysunku obrazu satelitarnego jako wskaźnika zróżnicowania krajobrazu. Methods of analyzing the outline of a satellite Picture as an indicator for differentiation of landscape. Str. 43-50.
Cierniewski J. Terminy wykonywania zdjęć lotniczych na potrzeby szczegółowej kartografii gleb organicznych nie będących w użytkowaniu rolniczym. Time limits for making of aerial photographs intended for detailed cartography of not agricultural used organic soil. Str. 51-61.
Wolski P. Panchromatyczne zdjęcia lotnicze jako źródło informacji uzupełniających w opracowywaniu map szaty roślinnej fragmentu Pogórza Beskidów Zachodnich. Panchromatic air photographs as a source of information supplementing the elaborated map of vegetative covering of a fragment of the West Beskidy Plateau. Str. 62-73.
Suchodoła Z., Sowiński M. Fotointerpretacja w leśnictwie w zakresie diagnoz chorób drzewostanów na przykładzie prac zrealizowanych w latach 1975-1977 na terenie OZLP w Białymstoku. Photointerpretation in forestry in the range of diagnosing stand sickness, the example of work given being carried out from 1975 to 1977 on the terrain of the District of State Forests in Białystok. Str. 74-81.
Orłowski P. Wysocki H. Fotointerpretacja i fotogrametria w opracowaniach wysokościowych dla celów projektowych. Photointerpretation end photogrammetry in the working out of altitudes in project targets. Str. 82-93
Mycke-Dominko M. Zastosowanie zdjęć lotniczych przy sporządzaniu map dla zarządzania’ w Sali 1:50 000 na przykładzie powiatu Wyszków. The application of aerial photography in making maps for administrative purposes on the scale 1:50 000, on the example of the administrative district of Wyszków. Str. 94-99.
Walczewski J. O możliwości kontrolowania środowiska za pomocą zdjęć lotniczych i satelitarnych. About the possibilities of the environment monitoring with the help of aerial and satellite photographs. Str. 100-111.
Richert W. Proponowane metody fotogrametryczne kontroli przemian w środowisku geograficznym Zagłębia Bełchatowskiego. Proposed photogrammetric metods for the monitoring of changes in the geographical environment of the Bełchatów Coal Basin. Str. 112-116.
Wereszczyński J. Banki kosmicznej informacji topograficznej (komunikat). Bank of cosmic topographical information. 117-126.
Świątkiewicz A. Badanie dokładności INTERPRETOSKOPU Zeiss-Jena w zakresie powiększeń obrazu od 2 do 16 razy. Invesdtigation into the accuracy of the Zeiss-Jena Interpretoscope in enlarging a Picture from 2 to 16 times. Str 127-132.
Sanecki J. Analiza możliwości poprawienia informacji zapisanej na zdjęciach lotniczych i satelitarnych przy wykorzystaniu danych o widmowym współczynniku odbicia, uzyskanym metodą spektrofotometrycznych badań poligonowych. An analysis of the possibility of correcting information recorded on aerial and satellite photographs use of spectra reflection coefficient obtained from spectrophotometric field area investigations. Str. 133-142.
Čapek R. Nowy czeski podręcznik teledetekcji i fotointerpretacji. A new Czech manual for remote sensing and photointerpretation. Str. 143-146.
Konferencje. Conferences.
Morawski S., Szumowski A. Sympozjum na temat przetwarzania obrazów w fotogrametrii i teledetekcji. Symposium on the subject of processing Picture in photogrammetry and remote sensing. Str. 147-150.
Jankowski A.T. Letni kurs szkoleniowy w zakresie wykorzystania fotografii lotniczej w badaniach środowiska geograficznego. Summer school of utilizing aerial photographs in invesdstigations into the geographical environment. Str. 151-154.
Wybrane nowości wydawnicze. Select new books.
Sinkiewicz M. Boris W. Winogradow; Kosmiczeskije metody izuczenija prirodnoj sredy, Izd. Mysl’, Moskwa 1976, 286 ss., ryc.72, tab. 4. Str. 155-156.
Bukowska-Jania E. Proceedings of the Seventeenth Plenary Meeting of COSPAR (Committee on Space Research), Sao Paulo 1974, M.J.Rycfort, Akademie Verlag, Berlin 1975, 737 ss., fot. 17. Str. 157-160.
Tomaszewski E. N.M.Short, P.D.Lowman, S.C.Freden, W.A.Finch: Mision to Earth: Landsat views the World, NASA SP-360, Washington 1976, 459 ss., fot. kol. 391, czarno-białych 65, ryc. 7, map 12, tab. 4. Str. 161-164.

TOM 13; ROK 1978

Spis treści
Świątkiewicz A. O pojęciu i definicji teledetekcji (artykuł dyskusyjny). About and idea and definition of remote sensing (article for discussion). Str. 11-17.
Olędzki J.R. Kierunki modernizacji procesu nauczania geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych. Directions in modernizing of the teaching process of geographic interpretation of aerial photography. Str. 18-27.
Otterman J., Imber A., Maracci G. Measurements of spectral reflectivities in studies of overgrazing. Pomiary odbicia spektralnego w badaniach nad pastwiskami. Str. 28-35.
Wolski P. Możliwości zastosowania panchromatycznych zdjęć lotniczych na potrzeby planowania krajobrazu. Possible application of aerial panchromatic photographs in landscape planning. Str. 36-49.
Jania J. Obraz zaburzeń glacitektonicznych rejonu Polkowic na czarno-białych i barwnych zdjęciach lotniczych. The picture of glacitectonic disorders of Polkowice region in black-and-white and coloured aerial photographs. Str. 50-66.
Kijowski A. Zlewnia Kanału Granicznego w świetle analizy materiałów fotograficznych w rópżnych skalach. The drainage basin of the Kanał Graniczny in the light of analysis of the photographic material in different scales. Str. 67-81.
Wołk-Musiał E. Granica zlodowacenia bałtyckiego na obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej w świetle analizy zdjęć lotniczych. The order line of the baltic glaciation (Würm) of Kolneńska Uppland Area in the light of aerial pictures analysis. Str. 82-91.
Grzybowska I.M. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w kompleksowych badaniach fizycznogeograficznych w okolicach Koprzywnicy (na południe od Sandomierza). Making use of the aerial photographs in complex physical-geographic research of Koprzywnica area (south of Sandomierz). Str. 92-95.
Girard M.C., Girard C.M. Le traitement informatique des données pédologiques. Opracowanie informatyczne danych glebowych. Str. 96-110.
Białousz S., Mirosz K., Simla M. Wpływ wilgotności gleb na zróżnicowanie tonu zdjęcia lotniczego. Influence of soil moisture on differentiation of aerial photograph tonality. Str. 111-117.
Białousz S., Girard M.C. Współczynnik odbicia spektralnego gleb w pasmach pracy satelity Landsat. Soil spectral reflectance in Landsat bands. Str. 118-130.
Konferencje. Conferences
Otterman J. XIX COSPAR Plenary Meeting, Phladelphia, June 1976. XIX Międzynarodowy Kongres COSPAR, Filadelfia, czerwiec 1976. Str. 131-133.
Tomaszewski E. XX Międzynarodowy Kongres COSPAR w Izraelu. XX COSPAR Plenary Meeting, Izrael. Str. 134-137
Tomaszewski E. Międzynarodowe konferencje teledetekcyjne w ramach INTERKOSMOSU. International conferences on remote sensing of the INTERCOSMOS COUCIEL. Str. 138-142
Morawski S. Wykorzystanie obrazów satelitarnych Ziemi i zdjęć lotniczych w gospodarce narodowej. Making use of satellite pictures of the Earth and Airplane photographs in national economy. Str. 143-146.
Ruszczycka-Mizera M. Zastosowanie długofalowego promieniowania podczerwonego w badaniach środowiska geograficznego. Application of long-phase infra-red radiation in examination of geographical environment. Str. 147-159.
Wybrane nowosci wydawnicze. Select new books
Kozacki L. Manual of remote sensing, ed. Robert G. Reeves, American Society of Photogrammetry, Falls Church, Virginia, 1975, pp. 2144, phot. 2047. Str. 151-152.
Tomaszewski E. ERTS-1, a New window on our planet, Eds.: R.S.Williams, W.D. Carter, US Governement Painting Office, Geological Survey Professional Paper 929, Washington 1976, ss. 362, fot kolorowych 111, fot czarno-białych 99, map 49, ryc. 35. Str. 153-155.
Tomaszewski E. Deutschland aus dem All – Satellitenbilder von der Bundesrepublik der DDR, Schweiz und Ősterreich. Autorzy: W. von Braun, H.J.Austen, R.Mühlfeld, G.H.Hildebrandt, W.Gils E.Eimer, red. i wydawca Holger Heuseler – DVA, Stuttgart 1973, ss. 168, 52 kolorowe obrazy satelitarne, 90 obrazów czarno-białych, 45 map (niebieskodruki), 1 mapa składana. (Niemcy z Kosmosu – obrazy satelitarne RFN, NRD, Szwajcarii i Austrii) .
Die Erde aus dem All – satellitengeographie unser Planeten. Autorzy: A.Brückner, G.Cordes, H.Heuseler, H.Kaminski, H.Schröder-Lanz, red. i wydawca Holger Heuseler – DVA i Westermann, Stuttgart 1976, ss. 160, 126 kolorowych obrazów satelitarnych, 20 fot. czarno-białych, 55 map kolor. (Ziemia z Kosmosu – geografia satelitarna naszej planety. Str. 156-159.
Szczypek T. Analiz dynamiki prirodnych usłowij i resursow, Izd. Nauka, Moskwa 1975, ss. 276, 105 zdjęć lotniczych. (Analiza dynamiki zasobów i elementów przyrodniczych) . Str. 160-161.
Burgomejster M. Terrain analysis. A guide to site selection Rusing aerial photographic interpretation. Hutchinson and Ross, Inc., Dowden 1973, ss. 392, mapy, zdjęcia lotnicze. (Analiza terenowa. Wskazówki metodyczne do korzystania ze zdjęć lotniczych) . Str. 162-163.
Čapek R. Aerokosmiczeskije metody geograficzeskich issledowanij. Izd. Leningradskogo Uniwersiteta, Leningrad 1975, ss. 303, ryc. 93, mapy. Kosmiczno-lotnicze metody badań geograficznych) . Str. 164-166.

TOM 12; ROK 1977

Spis treści
Marcinek J., Cierniewski J. Związek między pokrywą glebową doliny rzecznej a jej obrazem na zdjęciu lotniczym. The relation between a river valley soil cover and its image on aerial photograph. Str. 9-25.
Jankowski A.T. Niektóre zagadnienia hydrograficzne Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w świetle analizy zdjęć lotniczych i kartowania terenowego. Certain hydrological problems fund in the Lake Gopło Millenium Park viewed in the context of analysis of aerial photographs and of ground mapping. Str. 26-38.
Białousz S. Fotointerpretacja w kartografii gleb Uwagi z opracowywania map gleb Niziny Wersalskiej w skali 1:50 000. Photointerpretation of soil mapping, studies on the basis of work carried out to develop 1:50 000 soil map of Versailles plain. Str. 39-47.
Krawcowa W.I. Próba zastosowania multispektarnych zdjęć kosmicznych w badaniach geograficznych i kartografii tematycznej, ( w jęz. rosyjskim). An attempt to utilize multispectral space photographs in geographical research and In special purpose mapping Project , (in Russian). Str. 48-68.
Kleczewska E., Kijowski A. Przydatność powtarzanych zdjęć lotniczych w badaniach erozji gleb. Application of repeated aerial photographs in the investigation of soil erosion. Str. 69-82.
Baraniecki L., Ruszczycka-Mizera M. Fotointerpretacja jako metoda badania rozwoju współczesnych procesów dolinnych. Photointerpretation as a method of studying the development of contemporary valley processes. Str. 83-93.
Tomaszewski E. Niektóre dzielnice Wrocławia w świetle zdjęć lotniczych z lat 1925-1929. Certain districts of Wrocław examined in the light of aerial photographs taken In 1925-1929. Str. 94-100.
Ginzburg A., Flexer A., Otterman J. Geological observations over Izrael and vicinity from Landsat an Sklab imagery. Obserwacje geologiczne z terenu Izraela i okolicy na podstawie obrazów Landsat i Skylab. Str. 101-104.
Kozacki L., Kijowski A. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w wykonanych w różnych terminach. Utilisation of aerial photographs made at various times. Str. 105-110.
Girard M.C. Traitement informatique des unités de paysage détectées par photographies-ballon. Opracowanie informatyczne jednostek krajobrazowych wyznaczonych przez fotografie balonowe. Str. 111-123.
Morawski S. Teledetekcja radarowa w badaniach środowiska geograficznego. Radar remote sensing used in geographical environment investigations. Str. 124-132.
Wolski P. Fotointerpretacyjna metoda opracowywania map wysokości przedmiotów terenowych i przeprowadzania analiz widokowych na potrzeby planowania krajobrazu. A photointerpretation method of preparing maps of heights of landmarks and buildings and conducting view analyses for landscape planning purposes. Str. 133-142.
Buttowt J., Sanecki A. Wielopasmowe zbieranie i przetwarzanie informacji o środowisku geograficznym. Multiband collection and processing of data on the geographical environment. Str. 143-151.
Sanecki J. Zdalne badanie środowiska geograficznego za pomocą spektrometru. Remote sensing of a geographical environment with the use of a spectrometer. Str. 152-160.
Świątkiewicz A. Niektóre zagadnienia fotointerpretacji pomiarowej. Certain problems in measurement photointerpretation. Str. 161-173.
Wybrane Nowości wydawnicze. Select of new books.
Jania J. Issledovanija zemnych resursov kosmičeskimi sredstvami, t. I, II Komissija po Issledovaniju Prirodnych Resursov s Pomosč’ju Kosmičeskich Sredstv AN SSSR, Moskva 1975, ss.162+93. Str. 174-181.
Tomaszewski E. Robert M. Bizezell, Lewis C.Wade: Monterey Bay Study, NASA SP-359, Scientific and Technical Information Office, Washington 1975, ss.33,phot.colour 18, map colour 1 , tabeles 9. Str. 182-184.

TOM 11; ROK 1976

Spis treści
Od wydawcy. From the Publisher. Str. 9-9.
Wstęp. Foreword. Str. 11-12.
Tomaszewski E. Zmiany środowiska geograficznego w rejonie miedziowym 'Lubin-Polkowice’ (na podstawie zdjęć lotniczych). Changes of the geographical environment in the copper region 'Lubin-Polkowice’ (from aerial photographs). Str 13-18.
Mularz S. Problematyka zwałowisk górnictwa odkrywkowego w świetle interpretacji zdjeć lotniczych Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego. The problem of open cast miting waste Dumas In the context of interpretation of aerial photographs of Tarnobrzeg sulphur area. Str. 19-26.
Kozacki L. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w analizie zaburzeń glacitektonicznych. Aerial photographs used in the analysis of glacitectonic disturbances. Str. 27-30.
Słupik J. Zastosowanie zdjęć lotniczych w określaniu wpływu bruzd i dróg polnych na strukturę bilansu wodnego stoków górskich. Aerial photographs used to assess the influence of ditches and field paths on the structure of water balance of mountain slopes. Str. 31-38.
Świątkiewicz A. Badanie zmian topograficznej treści zdjęć lotniczych w czasie. Investigations of topographical changes with time from study of aerial photographs. Str. 39-42.
Furmańczyk K. Gdańska metoda sporządzania profilu terenu na podstawie zdjęć lotniczych. The Gdańsk method of preparing a profile map o fan area using on aerial photography. Str. 43-58.
Jania J. Próba wyznaczania pokryw stokowych w Sudetach Środkowych za pomocą interpretacji zdjęć lotniczych. An attempt to determine the slope covering In the Central Sudeten Highland by interpretation of aerial photographs. Str. 59-74.
Konferencje. Conferences.
Kamiński Z. Dyskusja na V Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji. Discussion on V Polish Conference of Photointerpretation. Str. 75-76.
Olędzki J.R. Problematyka fotointeropretacyjna na sesji poświęconej kartowaniu geologicznemu. Photointerpretation problems discussed At the scientific session on geological cartography. Str. 77-79.
Tomaszewski E., I Międzynarodowa Konferencja na temat badań Ziemi z Kosmosu (Baku 1975). I International Conference on investigations of the Earth carried out from the Cosmos (Baku, 1975). Str. 80-82.
Wybrane nowości wydawnicze. Select of new books.
Olędzki J.R. Primienienije aerofortosijomki pri izuczenii lesnego i bolotnogo mielioratiwnogo fondow, Leningrad 1973, ss.132. Str. 83-85
Olędzki J.R. P.Kronberg, Photogeologie, Verlag Ellen Pilger, Clausthal-Zellerfeld, 1967, ss 235. Str. 86-87.
Tomaszewski E. Serge Paul: Télédétection et stéréophotogrammtetrie dans les sciences de la terre, Paris 1973, Diffusion, Doin, ss.341. Str.88-89

TOM 10; ROK 1977

Spis treści
Jankowski A.T. Toruńskie spotkanie fotointerpretatorów polskich. Str. 5-12.
Capek R. Fotografowanie satelitarne dla celów geograficznych. Str. 13-27.
Tomaszewski E. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) w barwnych zdjeciach lotniczych. Str. 24-28.
Trafas K. Rekonstrukcja zmian biegu koryta Wisły na podstawie zdjęć lotniczych. Str. 29-39.
Baranowska T. Kontrola zanieczyszczeń wód za pomocą zdjęć lotniczych i obrazów termalnych. Str. 40-50.
Bychawski W., Ciołkosz A. Termowizyjna metoda wykrywania obszarów występowania inwersji termicznej i mgieł radiacyjnych. Str. 51-58.
Olędzki J.R. Mycke M. Fotointerpretacyjna metoda badania struktury przestrzennej miasta. Str. 59-74.
Białousz S., Oszmiańska M. Krzywe spektrofotometryczne niektórych gleb Polski. Str. 75-81.
Sinkiewicz M. Dawne i współczesne procesy denudacyjne w okolicy Witowic (Kujawy) w świetle analizy zdjęć lotniczych. Str. 82-101.
Gacki T., Gołębiewski R. Fotointerpretacja erozji gleb obszarów młodoglacjalnych na przykładzie zlewni górnej Raduni. Str. 102-113.
Józefaciuk Cz. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach i przeciwdziałaniu erozji wąwozowej. Str. 114-122.
Białousz S. Wielkoskalowe mapy stosunków wodnych gleb opracowane na podstawie mapy glebowo-rolniczej i interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 123-137.
Kijowski A. Hydrologiczna I litologiczna charakterystyka okolic Śremu w oparciu o zdjęcia lotnicze I materiały archiwalne. Str. 138-148.
Gacki T. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniach geoekologicznych. Str. 149-160.
Olenderek H. Fotogrametria i fotointerpretacja w problematyce zagospodarowania lasów dla celów rekreacyjnych. Str. 161-166.
Churski Z. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w badaniach przedpola Skeidararjökul na Islandii. Str. 167-180.
Lenczewska-Samotyja E. Klucz fotointerpretacyjny do rozpoznania i oceny złóż gruntów dla budownictwa hydrotechnicznego na terenie Karpat. Str. 181-186.
Gronet R. Zastosowanie fotointerpretacji na przykładzie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla projektowanych tras autostradowych oraz obszarów użytków zielonych. Str. 187-201.
Furmańczyk K. Niektóre aspekty przestrzennego rozkładu gęstości optycznej zdjęc obszarów morskich. Str. 202-210.
Florek R. Techniki ortofotografii i stereoortofotografii w fotointerpretacji. Str. 211-217.
Kowalski M., Węgrzyn Z. Dokładność wyznaczania różnic wysokości przy fotointerpretacji rzeźby terenu. Str. 218-227.
Stępniak J. Wpływ niektórych czynników na jakość obrazu fotografowanego obiektu. Str. 228-236.
Fröss R. Zasady podziału obiektów terenowych i ich deskryptorów. Str. 237-241.
Jankowski A.T. Walory dydaktyczne poligonu fotointerpretacyjnego 'Bydgoszcz’. Str. 241-254.
Notatki i recenzje
Tomaszewski E. Ambros Brucker, Werner Büdeler, Holger Heuseler i in., Europa aus dem All, satellitengeographie unseres Erd – teiles. Str. 255-258.
Churski Z. Praca zbiorowa: La France Aerienne (120 diapositives en couleurs). Str. 258-259. Olędzki J.R. J.Albertz, W. Kreiling: Photogrammetrisches Taschenbuch. Str. 259-261.
Jankowski A.T. P. Lahermo:The Grodnu water of Central and West Laplandinterpreted on the basis of black and white aerial photographs. Str. 261- 263

TOM 9; ROK 1975

Spis treści
Wstęp
Tomaszewski E. Wielospektralna analiza wód morskich i strefy przybrzeżnej. Str. 9-14.
Olędzki J.R. Wykorzystanie zdjęć satelitarnych w badaniach wybrzeży morskich. Str. 15-22.
Tarnowska M. Badanie form dennych w morskiej strefie brzegowej na przestrzennych modelach hydraulicznych w świetle rejestracji fotograficznej. Str. 23-36.
Furmańczyk K., Musielak S. Metody przedstawiania dynamiki dna morskiej strefy brzegowej z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Str. 37-58.
Subotowicz W. Wstępna ocean dynamiki brzegów klifowych regionu gdańskiego w świetle interpretacji zdjęć naziemnych. Str. 59-74.
Onoszko J., Furmańczyk K. Struktura przestrzenna falowania wiatrowego na Jeziorze Żarnowieckim w świetle zdjęć lotniczych. Str. 75-84.
Woźniak B., Jonasz M., Furmańczyk K. Niektóre aspekty dotyczące wpływu parametrów optycznych morza na tworzenie się obrazu dna na zdjęciach lotniczych. Str. 85-98.
Urbański J. Uwagi metodyczne do badania prądów morskich metodą zdjęć lotniczych. Str. 99-104.
Szefler K. Zastosowanie fotogrametrii w badaniach dynamiki procesów sedymentacyjnych plaży. Str. 105-116.
Furmańczyk K., Ziółkowski J. Poligon fotointerpretacyjny 'Gdańsk’ – wiadomości wstępne. Str. 117-120.
Drwal J., Furmańczyk K. Wstępna analiza hydrograficzna poligonu gdańskiego. Str. 121-130.
Gołębiowski R. Charakterystyka rzeźby poligonu fotointerpretacyjnego 'Gdańsk’. Str 131-140.
Gacki T. Uwagi o krajobrazie poligonu fotointerpretacyjnego 'Gdańsk’. Str. 141-150.
Gacki T. Próba zastosowania metody mikrofotometrycznej do fotointerpretacji gatunków gleb (litologia). Str. 151-166.
Błaszkowska B. Próba zastosowania zdjęcia naziemnego do badań dynamiki rzeźby. Str. 167- 168.
The 'Gdańsk’ Photointerpretative exploratory area. Str. 169.

TOM 8; ROK 1970

Spis treści
Wstęp
Ciołkosz A., Miszalski J., Trafas K. Stan, rozwój i potrzeby fotointerpretacji w Polsce. Str. 13-36.
Kęsik A. A., Mościbroda J. Przeglądowa mapa hydropgeomerfologiczna Kotliny San Filipe (Chile) wykonana w oparciu o zdjęcia lotnicze. Str 37-54.
Klimek K. Zastosowanie zdjęć lotniczych w badaniu form glacifluwialnych na przedpolu lodowca Skeidarárjökull (Islandia). Str. 55-62.
Churski Z. Zmiany sieci hydrograficznej na przedpolu lodowca Skeidarárjökull w Islandii w świetle zdjęć lotniczych. Str. 63-60.
Gawlik H. Wieloboki peryglacjalnych szczelin mrozowych na obszarze Polski środkowej w świetle interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 71-80.
Karaszewska U. Zastosowanie zdjęć lotniczych przy kartowaniu form krasowych Polesia Lubelskiego i drobnych kuest jurajskich północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Str. 81-100.
Matusik J. Starorzecza a współczesny bieg Bzury na zachód od Łowicza. Str. 101-116.
Tomaszewski E. Rejon jeziora Gopło w kompleksowej fotointerpretacji. Str. 117-122.
Medwecka-Kornasiowa A. Zastosowanie fotointerpretacji geobotanicznej – mapy roślinności aktualnej i potencjalnej. Str. 123-134.
Kowalski M., Wrona T. Niektóre zagadnienia w interpretacji lotniczych zdjęć terenów zalesionych. Str. 135-146.
Obrączka R. Prowadzenie ekspertyz przedmelioracyjnych w erodowanych zlewniach przy użyciu zdjeć lotniczych i fotomap. Str. 147-156.
Teodorowicz M. Wielkoskalowe zdjęcia helikopterowe miasta Krakowa i możliwości ich wykorzystania w praktyce. Str. 157-164.
Kozacki L., Żynda S. Przydatność poznańskiego poligonu fotointerpretacyjnego dla dydaktyki. Str. 165-178.
Trafas K., Wolnik R. Poligon fotointerpretacyjny 'Kraków’. Str. 215-214.
Plewa K. Dyskusja. Str. 215-218.

TOM 7; ROK 1969

Spis treści
Tomaszewska H., Tomaszewski E. geomorfologiczna interpretacja zdjęć lotniczych delty Tygrysu (Irak). Str. 5-19.
Matusik J. Uwagi o morfologii doliny Bzury koło Chodakowa. Str. 21-45.
Kęsik A. Problemy erozji gleb i interpretacji zdjęć lotniczych na przykldzie północnej krawędzi Kotliny Chodelskiej koło Dobrego. Str. 47-66.
Matusik J., Miszalski J. Stanowiska archeologiczne w dolinie Utraty pod Błoniem. Str. 67-74.
Ciołkosz A., Miszalski J. Nowa metoda badan ruchu kolowego. Str. 75-92.
Notatki
Ostoja-Zagórski J. Możliwości wykorzystania fotointerpretacji w badaniach archeologicznych. Str. 93-98.
Kęsik A. Stereoskop szeregowy WILD’a ST10. Str. 99-102.
Recenzje
Moscibroda J. Teoria i praktyka deszifririowania aerosnimkow. AN SSSR, izd. Nauka, Moskwa-Leningrad, 1966. Str. 103-110.
Kęsik A. C.H. Strindberg – Aerial Discovery manual, J.Wiley and Sons Inc., 1967. Str. 110-114.
Sprawozdania
Kęsik A. Problematyka fpotinterpretacyjna na XI Miedzynarodowym Kongresie Fotogrametrycznym w Lozannie. Str. 115-122.
Baraniecki L. Aktualne tendencje rozwoju fotointerpretacji w świetle materiałów 34 Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Str. 123-126.
Trafas K. Fotointerpretacja na Uniwersytecie w Kijowie. Str. 127-130.
Materiały z I Regionalnej Konferencji Interpretacji Zdjęć Lotniczych w Poznaniu
Tomaszewski E. I Regionalna Konferencja Interpretacji zdjęć lotniczych w Poznaniu. Str. 132-142.
Tomaszewski E. Stan badań i dalsze możliwości interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 143-149.
Kozacki L. Zastosowanie zdjęć lotniczych dla określania zmian niektórych elementów środowiska geograficznego na przykładzie Zagłębia Konińskiego. Str. 150-159.
Głębocki B. Badanie niektórych zagadnień ruchu miejskiego na ulicach Poznania w oparciu o zdjęcia lotnicze. Str. 160-168.
Rudzki K. Fotointerpretacja terenów leśnych Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu. Str. 169-175.

TOM 6; ROK 1968

Walczak W. Przemówienie na otwarcie III Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji. Str. 3-5.
Kęsik A. Współczesne problemy fotointerpretacyjne. Str. 6-16.
Tomaszewski E. Dolina Lutyni w świetle analizy zdjęć lotniczych. Str. 17-33.
Trafas K. Rekonstrukcja starych koryt rzecznych na podstawie zdjęć lotniczych. Str. 34-38.
Baraniecki L. Badanie zrywów powierzchniowych na terenach słabo nachylonych przy pomocy zdjęć lotniczych. Str. 39-43.
Kęsik A., Wojtanowicz J. Analiza form wydmowych i procesów deflacyjnych fragmentu Kotliny Chodelskiej z wykorzystaniem zdjeć lotniczych. Str. 44-59.
Ciołkosz A. Zastosowanie zdjęć lotniczych w pracach związanych z wykonywaniem rolniczego użytkowania ziemi. Str. 60-72.
Witek T., Ochalska L. Przydatność zdjęć lotniczych w sporządzaniu wielkoskalowych map glebowych i glebowo-rolniczych. Str. 73-85.
Ruszczycka-Mizera M. Wstępne fotointerpretacyjne kartowanie krajobrazu geograficznego. Str. 86-91.
Trafas K. Przydatność zdjęć lotniczych terenów wysokogórskich w badaniach geograficznych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Str. 92-104.
Karaszewska U. Rola środowiska geograficznego przy fotointerpretacji dla celów topograficznych. Str. 105-116.
Kowalski J. Fotointerpretacja dla celów topograficznych. Str. 117-124.
Jasiński J. Możliwości zastosowania zjawiska Landa w fotointerpretacji. Str. 125-132.
Ciołkosz A. Główne problemy dydaktyki fotointerpretacyjnej. Str. 133-143.
Gawlik H. Z dydaktyki geograficznej interpretacji zdjęć lotniczych w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Łódzkiego. Str. 144- 148.
Goliaszewski Z. Metody wizualne w nauczaniu interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 149-154.
Kęsik A., Liniewicz K. Zastosowanie czytnika mikrofilmowego DL II dla celów fotointerpretacyjnych. Str. 155-161.
Mościbroda J. Lubelski poligon fotointerpretacyjny. Str. 162-170.
Sprawozdania – Reports
Kęsik A. III Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji w Lublinie 7-9. IX.1967. III Polish Photointerpretation Conference in Lublin 7-9.IX.1967. Str. 171-177.

TOM 5; ROK 1967

Spis treści
Ciołkosz A. Zdjęcia lotnicze a fotointerpretacja. Aerial photos and the photointerpretation. Str. 5-20.
Miszalski J. Uwagi o rozwoju wydm wędrujących na Mierzei Łebskiej. Observations about development of wandering dunes on ’ Mierzeja Łebska’. Str. 21-38.
Tomaszewski E. Zastosowanie zimowych zdjęć lotniczych w interpretacji geomorfologicznej. Application of winter aerial photos in geomorphological interpretation. Str. 39-48.
Kęsik A. Uwagi z okazji nowych zajęć z interpretacji zdjęć lotniczych na studiach geograficznych. Some observation on the occasion on new classes on aerial photo interpretation initiated to geographic studies. Str. 49-60.
Trafas K. Zdjęcia lotnicze w badaniach strefy tropikalnej. Aerial photos in tropical zone researches. Str. 61-66.
Wojciechowski J. Fotointerpretacja narzędziem w walce z zanieczyszczeniem wód. Photointerpretation as a tool in fighting the water contamination. Str. 67-74.
Recenzje. Critical review.
Tomaszewski E. H.F. Bandat – Aerology, Gulf publishing Company, Texas. Str. 75-82.
Trafas K. J.S.Tolcelnikov – Desifrirovanie po aerosnimkam pocv Severnego Kazachstana. AN ZSRR, Moskva-Leningrad, 1966. Str. 83-86.
Sprawozdania, kronika. Reports, current news
Kęsik A. Sprawozdanie z Sympozjum Komisji Fotointerpretacji Międzynarodowego towarzystwa Fotogrametrycznego. Str. 87-99.
Tomaszewski E. Szwajcarskie filmy fotogrametryczne Wilda. Str. 100-103.
Burczyński J. Kurs interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 104-106.
Bibliografia. Str. 107-110.

TOM 4; ROK 1967

Baraniecki L. Morfologia i dynamika podwodnych osadów piaszczystych polskiego wybrzeża Bałtyku, na podstawie analizy zdjęć lotniczych. Morphology and dynamics of underwater Sand deposits on the polish Baltic coast on the basis o fair photo analysis. Str. 1-157.

TOM 3; ROK 1966

Spis treści
Miszalski J. Środowisko geograficzne grodu wczesnośredniowiecznego w Chodliku w świetle interpretacji zdjęć lotniczych. The geographical environment of the Early-historical Chodlik settlement considered in the light of aerial photography interpretation. Str. 5-18.
Morawski S. Czytelność niektórych elementów geologicznych i geomorfologicznych Łysogór ze zdjęć lotniczych. Legibility of some geological and geomorphological elements of Łysogóry on aerial photographs. Str. 19-30.
Szczęsna K., Trafas K., Rola zdjęć lotniczych w opracowaniach fizjograficznych dla potrzeb planowania przestrzennego. Aerial photography in physiographical research for the requirements of spatial planning. Str. 31-44.
Haglauer D. Zdjęcia lotnicze jako podstawa regionalizacji geograficznej. Aerial photography – a basis of geographical regionalization. Str. 45-54.
Ruszczycka M. Próba regionalizacji powiatu kłodzkiego na podstawie szczegółowej mapy użytkowania ziemi i interpretacji zdjęć lotniczych. Attempt of regionalizing Kłodzko County on the basis of a detailed map of soil utilization and of the interpretation of aerial photographs. Str. 55-62.
Olędzki J.R. Uwagi o kameralnym kartowaniu geomorfologicznym na zdjęciach lotniczych okolic Pszczyny. Comment on indoor geomorphological mapping on aerial photographs of the Pszczyna region. Str. 63-68.
Recenzje
Kęsik A. Publikacje fotointerpretacyjne Miedzynarodowego Ośrodka kartografii Lotniczej w Delft – Holandia. Str. 69-87.
Tomaszewski E. Photographie aerienne – panorama intertechnique, red. Chevalier. Str. 88-93.
Trafas K. Kompleksnoe deszifrirowanie aerosnimkov. Str. 94-102.
Ciołkosz A. S.H.Spurr; Photogrammetry and photointerpretation (with section of applications to forestry. Str. 103-108.
Olędzki J.R. Aerometody pri geołogiczeskoj s’jomkie I poiskach poleznych iskopajemych. Str. 109-114.
Sprawozdania, kronika
Haglauer D. II Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fotointerpretacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Str. 115-122.
Tomaszewski E. Specjalne loty w ramach interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 123-124.
Ciołkosz A. Zastosowanie zdjęć satelitarnych w badaniach geograficznych. Str. 125-126.
Ciołkosz A. Z prac Komisji Interpretacji Zdjęć Lotniczych Międzynarodowej Unii Geograficznej. Str. 127-128.
Trafas K. Z prac Sekcji Fotointerpretacji Polskiego towarzystwa Geograficznego. Str 129-129.
Ciolkosz A. Kurs interpretacji zdjęć lotniczych. Str.130-131.
Program wykładów z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych dla studentów II roku geografii. Str. 132-136.
Bibliografia. Str. 137-138.

TOM 2; ROK 1965

Spis treści:
Walczak W. Od Redakcji. Str. 3-4.
Ciołkosz A., Trafas K. Wstęp. Str. 5-13.
Bibliografia fotointerpretacji. Str. 14-128.

TOM 1; ROK 1964

Spis treści
Strony tytułowe
Winid B. Przedmowa. Preface. Str. 1-4.
Ciołkosz A. Program i organizacja ćwiczeń praktycznych z interpretacji zdjęć lotniczych na Wydziale Geograficznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Programme and organisation of training in interpratation of aerial photographs at the Faculty of Geography of the Moscow University. Str.5-9.
Winid B. Organizacja zajęć z interpretacji zdjęć lotniczych na wyższych uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Organisation of training In interpretation of aerial photograophs At higher schools in the United States. Str.10-12.
Kęsik A. Metody pracy oraz przyrządy stosowane przy interpretacji zdjęc lotniczych w Międzynarodowym Ośrodku Szkoleniowym Kartografii Lotniczej w Delft. Methods of work and instruments used in interpretation of aerial photographs in the International Training Center of Aerial Cartography in Delft. Str. 13-22.
Skotnicki M. Przykład francuski; zastosowanie zdjęć lotniczych do badań geograficznych krajów tropikalnych. French experience: application of aerial photographs In geographical research on tropical countries. Str.23-26.
Walczak W. Interpretacja zdjęć lotniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Interpretation of the aerial photographs at the Wrocław University. Str.27-30.
Baraniecki L. Uwagi o programie nauczania przedmiotu 'Aerometody w geografii’ na Uniwersytecie Wrocławskim. Interpretation on the training programme of the subject: 'Aerial methods in geography’ at the Wrocław University. Str.31-34.
Ciołkosz A. Program kursu w zakresie interpretacji zdjęć lotniczych w Katedrze Geografii Regionalnej Świata IG UW. Programme of the course on the interpretation of aerial photographs at the Departament of Regional Geography of the Word of the Warsaw University. Str.35-44.
Piechowicz E. Najnowsze osiągnięcia w interpretacji zdjęć lotniczych. Str. 45-50.
Winid B. Podsumowanie wyników Konferencji. Résumé of results of the Conference. Str.51-54.
Trafas K. Wystawa: 'Zdjęcia lotnicze w geografii’. Exhibition: Aerial photographs in geography. Str.55-57.
Wypowiedzi dyskusyjne. Discussion. Str.58-61.
Kurs interpretacji zdjęć lotniczych w Katedrze Geografii Regionalnej Świata Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego. New curriculum of the course on the interpretation of aerial photographs at the Departament of Regional Geography of the Word of the Warsaw University. Str.62-63.
Summary. Str. 64-66.