Innovations & expertises

21.01.2022. Ekspertyza na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) pt. Analiza możliwości stosowania teledetekcji w prowadzeniu inwentaryzacji cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących w ich obrębie (rozdział 5.1) oraz przeprowadzenie weryfikacji bazy źródeł metod zdalnego pozyskiwania informacji o siedliskach przyrodniczych i występujących w ich obrębie gatunków.  Uczestnicy z UW: Anna Jarocińska, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Adrian Ochtyra.

2015.09.24. Wdrożenie know-how przez ZGKiT WGiSR UW na rzecz Instytutu Geotechniki, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, numer Ś-2/1/2015. Celem wdrożenia jest analiza cech spektralnych próbek skał oraz sformułowanie i opracowanie wyników analizy. Uczestnicy: Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski.

2015.09.16. Wdrożenie know-how przez ZGKiT WGiSR UW na rzecz IBL, numer WGiSR-10/2015 (24/580408/B3/2015) opracowanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych dominujących gatunków drzew Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy: Anna Jarocińska, Piotr Jakubiec, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski.

2014.10.20. Wdrożenie know-how przez ZGKiT WGiSR UW na rzecz IMiGW, numer 1867/AO/PF/2014, pt. Opracowanie bibliotek spektralnych dla dwóch lokalizacji, tj. Lasu Bielańskiego oraz Powsina, w celu określenia wpływu zmian fenologicznych na charakterystyki spektralne badanych obiektów na podstawie terenowych pomiarów spektroradiometrycznych [Spectral libraries of Bielany Forest and Powsin meadows for phenological change analyses basing on field spectrometric measurements]. Uczestnicy: Anna Jarocińska, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Adrian Ochtyra, Bogdan Zagajewski.