Habilitations

Izabela GołębiowskaUżyteczność wieloelementowych geowizualizacji w kontekście semiotyki kartograficznej . Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w dniu 13.12.2022;

Małgorzata KrówczyńskaOcena możliwości zastosowania uczenia maszynowego i teledetekcji do szacowania ilości i rozmieszczenia dachów azbestowo-cementowych. Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w dniu 20.09.2022;

Bogdan ZagajewskiOcena przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii. Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW (SGGW), prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz (IGiK), prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska (IGiK), dr hab. Kazimierz Furmańczyk, prof. US (US). Data uzyskania stopnia: 22.11.2011.