Prace magisterskie

Propozycje zagadnień prac magisterskich dla studentów modułu: Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja 


Wybrane metody fuzji danych przestrzennych z obrazów cyfrowych (prof. dr hab. Piotr Werner);


dr Anna Jarocińska:

 • Określenie przydatności danych optycznych do identyfikacji roślinności
 • Metody redukcji objętości danych hiperspektralnych
 • Badanie właściwości torfowisk z wykorzystaniem danych wielospektralnych

dr hab. Izabela Gołębiowska:

 • Wizualizacja kartograficzna wybranych dzieł artystycznych/filmowych (wybór materiału zgodny z zainteresowaniami magistranta)
 • Badania użyteczności wybranych opracowań kartograficznych i/lub preferencji użytkowników – badania z użytkownikami
 • Ocena layoutu oraz sposobu wizualizacji danych przestrzennych w wybranych mapach online – badania eksperymentalne z użytkownikami
 • Naukowe eksplorowanie świata – kartograficzna wizualizacja badań prowadzonych na WGiSR
 • inny temat związany z zainteresowaniami naukowymi dr hab. I. Gołębiowskiej (dostępne na stronie: http://geoinformatics.uw.edu.pl/izabela-golebiowska/) oraz samego magistranta

dr hab. M. Krówczyńska:

 • Określenie zależności pomiędzy cechami zagospodarowania działek
  a wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Ocena stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych metodami teledetekcyjnymi (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych na podstawie danych hiperspektralnych (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryć azbestowo-cementowych na zobrazowaniach WorldView2 (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Detekcja budynków na zdjęciach lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska, dr Edwin Raczko);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska);

dr Ewa Wilk:

 • Zachorowania zawodowe i środowiskowe na choroby azbestozależne w Polsce (dr Ewa Wilk);
 • Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi na przykładzie azbestu (dr Ewa Wilk);
 • Porównanie zachorowań na choroby azbestozależne w wybranych krajach europejskich (dr Ewa Wilk);

dr inż. Izabela Karsznia:

 • Kontekstowa generalizacja sieci dróg z wykorzystaniem teorii grafów.
 • Wykorzystanie points of interest (POI) do automatyzacji generalizacji bazy EuroRegionalMap.
 • Wykorzystanie wybranych modeli uczenia maszynowego do automatycznej selekcji miejscowości z OpenStreetMap.
 • Opracowanie mapy wybranego województwa na podstawie danych BDOO z wykorzystaniem aplikacji Model Builder.
 • Weryfikacja metodyki generalizacji BDOT10k do skali 1:25 000 na podstawie wybranego powiatu. (temat obejmuje kontynuację badań z wykorzystaniem narzędzi i modeli rozwiniętych w poprzednich pracach magisterskich).
 • Ocena ilościowa i jakościowa wyników generalizacji.
 • Porównanie stopnia generalizacji topograficznych map dawnych oraz współczesnych. 
 • Generalizacja historycznych danych topograficznych na przykładzie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812) (dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia).

dr J. Korycka-Skorupa:

 • Klasyfikacja metod prezentacji a możliwości programów GIS – rozwiązania tradycyjne i niestandardowe (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych na mapach tematycznych – możliwości zastosowania różnych danych, różnych metod wizualizacji, różnych skal i stopnia generalizacji, zagadnienia do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr J. Korycka-Skorupa);

dr Marlena Kycko:

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; analiz wieloczasowych stanu roślinności, monitoring roślinności; wykorzystanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym

dr Edwin Raczko:

 • Przegląd metod wyboru najbardziej informacyjnych kanałów spektralnych zobrazowania hiperspektralnego;
 • Detekcja dachów zabudowań na zdjęciach lotniczych przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego;
 • Klasyfikacja form pokrycia terenu przy pomocy sieci neuronowych głębokiego uczenia;
 • Wykorzystanie wysokorozdzielczych ortofotmap w klasyfikacji zobrazowania;
 • dowolne inne tematy związane z teledetkcją hiperspektralną, klasyfikacją zobrazowań, uczeniem maszynowym.

dr hab. Bogdan Zagajewski:

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym;
 • wpływ zmienności elementów meteorologicznych na kondycję roślinności z uwzględnieniem danych naziemnych (dr Kinga Kulesza, IGiK; dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • wpływ zmian klimatu na stan roślinności, np. przestrzenno-czasowa analiza zmian kondycji, greening (zielenienie) i browning (brązowienie; dr Kinga Kulesza, IGiK; dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • Ocena jakości danych meteorologicznych, np. ERA-Interim, ERA5, ERA5-Landi i ich wpływ na stan roślinności; ocena przydatności danych satelitarnych do oceny faz wegetacyjnych (dr Kinga Kulesza, IGiK; dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • ocena globalnych produktów pokrycia terenu (dr hab. inż. Stanisław Lewiński, CBK PAN; dr hab. Bogdan Zagajewski).

 • Opracowanie koncepcji i redakcja wybranej planszy zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w zeszytach Atlasu Historycznego Miast Polskich albo zeszytach atlasów historycznych miast europejskich dla wybranego kraju (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w atlasach historycznych (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Opracowanie makiety zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich 
  (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).

dr inż. A.Zmarz:

 • Zastosowanie UAS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz);
 • Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz).

dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra

 • temat z zakresu oceny skutków zmian klimatu na obrazach satelitarnych; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym.
 • Ocena potencjału wieloczasowych danych satelitarnych w klasyfikacji wybranego obszaru.

dr inż. Adrian Ochtyra

 • Modelowanie współczynnika LAI na lotniczych danych hiperspektralnych.
 • Zastosowanie wybranych algorytmów analiz wieloczasowych do badania zmian roślinności wybranych obszarów.

dr Tomasz Panecki:

 • Opracowanie bazy danych kartograficznych na podstawie wybranej mapy dawnej (dr Tomasz Panecki);
 • Kartograficzna rekonstrukcja krajobrazu historycznego wybranego obszaru z przełomu XVIII i XIX wieku (dr Tomasz Panecki);
 • Generalizacja historycznych danych topograficznych na przykładzie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812) (dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia)