Prace magisterskie

Propozycje zagadnień prac magisterskich 2018/2019 dla studentów specjalności: Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja 

 • Zastosowanie danych hiperspektralnych do analizy roślinności: analizy stanu siedlisk Natura 2000 na podstawie danych HySpex, identyfikacji gatunków roślin (dr Anna Jarocińska);
 • Naukowe eksplorowanie świata – terenowe prace badawcze pracowników WGiSR na mapie interaktywnej (dr Izabela Gołębiowska);
 • Rozwój kampusu UW jako case study kartograficznej prezentacji zmian (dr Izabela Gołębiowska);
 • Ocena użyteczności wybranych turystycznych portali mapowych małych i średnich miast – badania eksperymentalne (dr Izabela Gołębiowska);
 • Kartowanie Marsa: poszukiwanie genezy kraterów na Utopia Planitia (dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN);
 • Kartowanie Marsa: nietypowe wzgórza na Utopia Planitia (dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN);
 • Określenie zależności pomiędzy cechami zagospodarowania działek a wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych do procesu monitorowania, procesu usuwania azbestu z terenu miasta Opola (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Ocena stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych metodami teledetekcyjnymi (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych na podstawie danych hiperspektralnych (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryć azbestowo-cementowych na zobrazowaniach WorldView2 (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Kontekstowa generalizacja sieci dróg z wykorzystaniem teorii grafów (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Opracowanie arkuszy testowych KARTO250, KARTO500 oraz/lub KARTO1000 z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Weryfikacja metodyki generalizacji wybranych warstw tematycznych Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia). Możliwość dwóch prac mgr w zależności od wybranych warstw tematycznych;
 • Wykorzystanie points of interest (POI) do automatyzacji generalizacji bazy EuroRegionalMap (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji miejscowości na mapach ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia).
 • Flow Maps – metody prezentacji dynamiki zjawisk na mapach (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Wizualizacja działania algorytmów optymalizacji transportu (dr inż. Izabela Karsznia, mgr Paweł Gora –  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW);
 • Analiza złożoności graficznej na mapach interaktywnych (dr inż. Izabela Karsznia, dr Edwin Raczko);
 • Generalizacja metod prezentacji kartograficznej (dr I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Zastosowanie danych teledetekcyjnych w monitoringu infrastruktury drogowej (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja metod prezentacji a możliwości programów GIS (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w atlasach szkolnych a możliwości percepcyjne  uczniów (jak zmieniają się legendy map, rozwiązania graficzne stosowane na mapach w zależności od wieku i możliwości precepcyjnych użytkowników, ocena map, badanie ich odbioru) (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza zmian kondycji roślinności Karkonoszy w latach 1985-2015 (dr Edwin Raczko);
 • Ocena stanu kondycyjnego roślin inwazyjnych (dr Marlena Kycko);
 • Zastosowanie sieci neuronowych głębokiego uczenia (deep-learning) do klasyfikacji danych teledetekcyjnych (dr Edwin Raczko);
 • Analiza zmian użytkowania terenu na obszarze Warszawy w latach 1980-2016 na podstawie zdjęć z satelity Landsat (dr Edwin Raczko);
 • Przegląd metod wyboru najbardziej informacyjnych kanałów spektralnych zobrazowania hiperspektralnego (dr Edwin Raczko);
 • Wykorzystanie sieci głębokiego uczenia do detekcji zacienionych oraz skoszonych poligonów referencyjnych na zdjęciach barwnych i spektrostrefowych (dr Edwin Raczko);
 • Opracowanie koncepcji i redakcja wybranej planszy zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich (dr Paweł Weszpiński);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w zeszytach Atlasu Historycznego Miast Polskich albo zeszytach atlasów historycznych miast europejskich dla wybranego kraju (dr Paweł Weszpiński);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w atlasach historycznych (dr Paweł Weszpiński);
 • Opracowanie makiety zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich (dr Paweł Weszpiński).