Prace magisterskie

Propozycje zagadnień prac magisterskich 2018/2019 dla studentów specjalności: Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja 


 • Aktywność Polaków w Himalajach jako case study możliwości kartograficznej wizualizacji Himalayan Database prowadzonej przez Miss Elizabeth Hawley (dr Izabela Gołębiowska);
 • Ocena layoutu oraz sposobu wizualizacji danych przestrzennych w wybranych geoportalach – badania eksperymentalne z użytkownikami (dr Izabela Gołębiowska);
 • Naukowe eksplorowanie świata – kartograficzna wizualizacja badań prowadzonych na WGiSR (dr Izabela Gołębiowska);
 • Kartowanie Marsa: poszukiwanie genezy kraterów na Utopia Planitia (dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN);
 • Kartowanie Marsa: nietypowe wzgórza na Utopia Planitia (dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN);

 • Określenie zależności pomiędzy cechami zagospodarowania działek
  a wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Ocena stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych metodami teledetekcyjnymi (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych na podstawie danych hiperspektralnych (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryć azbestowo-cementowych na zobrazowaniach WorldView2 (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Detekcja budynków na zdjęciach lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska, dr Edwin Raczko);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska);

 • Zachorowania zawodowe i środowiskowe na choroby azbestozależne w Polsce (dr Ewa Wilk);
 • Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi na przykładzie azbestu (dr Ewa Wilk);
 • Porównanie zachorowań na choroby azbestozależne w wybranych krajach europejskich (dr Ewa Wilk).

 • Kontekstowa generalizacja sieci dróg z wykorzystaniem teorii grafów (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Opracowanie arkuszy testowych KARTO250, KARTO500 oraz/lub KARTO1000 z Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia, we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii);
 • Weryfikacja metodyki generalizacji wybranych warstw tematycznych Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia). Możliwość dwóch prac mgr w zależności od wybranych warstw tematycznych;
 • Wykorzystanie points of interest (POI) do automatyzacji generalizacji bazy EuroRegionalMap (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Wykorzystanie technik eksploracji danych (Data Mining) do automatyzacji selekcji miejscowości na mapach ogólnogeograficznych (dr inż. Izabela Karsznia).
 • Flow Maps – metody prezentacji dynamiki zjawisk na mapach (dr inż. Izabela Karsznia);
 • Wizualizacja działania algorytmów optymalizacji transportu (dr inż. Izabela Karsznia, mgr Paweł Gora –  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW);
 • Analiza złożoności graficznej na mapach interaktywnych (dr inż. Izabela Karsznia, dr Edwin Raczko);
 • Generalizacja metod prezentacji kartograficznej (dr I. Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa);

 • Klasyfikacja metod prezentacji a możliwości programów GIS (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Mapy w atlasach szkolnych a możliwości percepcyjne  uczniów (jak zmieniają się legendy map, rozwiązania graficzne stosowane na mapach w zależności od wieku i możliwości precepcyjnych użytkowników, ocena map, badanie ich odbioru) (dr J. Korycka-Skorupa);

 • Analiza wieloczasowa stanu muraw wysokogórskich Tatr na podstawie danych satelitarnych (dr M. Kycko);
 • Klasyfikacja pokrycia terenu Tatr z wykorzystaniem zobrazowań Sentinel-2 (dr M. Kycko);
 • Analiza zmian kondycji roślinności Tatr z wykorzystaniem zobrazowań Sentinel-2 (dr M. Kycko);
 • Zastosowanie zobrazowań WorldView-2 do analizy stanu muraw wysokogórskich w latach 2013-2015 (dr M. Kycko);
 • Modelowanie wartości fluorescencji w oparciu o spektrometrię (dr M. Kycko);

 • Analiza zmian kondycji roślinności Karkonoszy w latach 1985-2015 z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych (dr Edwin Raczko);
 • Przegląd metod wyboru najbardziej informacyjnych kanałów spektralnych zobrazowania hiperspektralnego (dr Edwin Raczko);
 • Detekcja dachów zabudowań na zdjęciach lotniczych RGB przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego (dr Edwin Raczko);
 • Klasyfikacja pokrycia terenu na wysokorozdzielczych zdjęciach lotniczych przy wykorzystaniu FCN [Fully Convolutional Networks] (dr Edwin Raczko);

 • Opracowanie koncepcji i redakcja wybranej planszy zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w zeszytach Atlasu Historycznego Miast Polskich albo zeszytach atlasów historycznych miast europejskich dla wybranego kraju (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w atlasach historycznych (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Opracowanie makiety zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich 
  (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).

 • Zastosowanie UAS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz);
 • Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz).

 • Klasyfikacja roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy na podstawie wieloczasowych danych satelitarnych Sentinel-2 (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra);
 • Ocena przydatności danych satelitarnych Sentinel-2 do klasyfikacji wybranych nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra).