Prace magisterskie

Propozycje zagadnień prac magisterskich 2022/2023 dla studentów modułu: Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja Wybrane metody fuzji danych przestrzennych z obrazów cyfrowych


Wybrane metody fuzji danych przestrzennych z obrazów cyfrowych (prof. dr hab. Piotr Werner);


dr Anna Jarocińska:

 • Identyfikacja gatunków roślin i siedlisk na terenach chronionych na podstawie danych hiperspektralnych i wielospektralnych
 • Określenie przydatności danych lotniczych do identyfikacji roślinności nieleśnej
 • Ocena wyników klasyfikacji gatunków drzew na danych hiperspektralnych o różnej rozdzielczości przestrzennej
 • Określenie czynników wpływających na wiarygodność oceny dokładności klasyfikacji na przykładzie identyfikacji roślinności

dr Izabela Gołębiowska:

 • Porównanie metod cieniowania rzeźby terenu (badania z użytkownikami) (pod opieką: dr I. Gołębiowskiej oraz dr inż. I. Karszni przy współpracy z naukowcami ze St. Zjednoczonych i Szwajcarii) – opis pracy: Cieniowanie_opis tematu mgr
 • Badania użyteczności wybranych opracowań kartograficznych i/lub preferencji użytkowników – badania z użytkownikami
 • Ocena layoutu oraz sposobu wizualizacji danych przestrzennych w wybranych mapach online – badania eksperymentalne z użytkownikami
 • Prezentacja kartograficzna wybranych dzieł filmowych/artystycznych (wybór materiału zgodny z zainteresowaniami magistranta)
 • Prezentacja kartograficzna aktywności Polaków w Himalajach na podstawie Himalayan Database prowadzonej przez Miss Elizabeth Hawley
 • Naukowe eksplorowanie świata – kartograficzna wizualizacja badań prowadzonych na WGiSR
 • Kartowanie Marsa: poszukiwanie genezy kraterów na Utopia Planitia (dr Izabela Gołębiowska, dr Anna Łosiak – Instytut Nauk Geologicznych PAN)
 • inny temat związany z zainteresowaniami naukowymi dr I. Gołębiowskiej (dostępne na stronie: http://geoinformatics.uw.edu.pl/izabela-golebiowska/) oraz samego magistranta

 • Określenie zależności pomiędzy cechami zagospodarowania działek
  a wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest (dr M. Krówczyńska);
 • Ocena stopnia pilności usunięcia płyt azbestowo-cementowych metodami teledetekcyjnymi (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych na podstawie danych hiperspektralnych (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Klasyfikacja pokryć dachowych ze szczególnym uwzględnieniem pokryć azbestowo-cementowych na zobrazowaniach WorldView2 (dr Małgorzata Krówczyńska);
 • Detekcja budynków na zdjęciach lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska, dr Edwin Raczko);
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowo-cementowych na terenie m.st. Warszawy
  z wykorzystaniem zdjęć lotniczych (dr Małgorzata Krówczyńska);

 • Zachorowania zawodowe i środowiskowe na choroby azbestozależne w Polsce (dr Ewa Wilk);
 • Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi na przykładzie azbestu (dr Ewa Wilk);
 • Porównanie zachorowań na choroby azbestozależne w wybranych krajach europejskich (dr Ewa Wilk);

dr inż. Izabela Karsznia:

 • Porównanie metod cieniowania rzeźby terenu (badania z użytkownikami) (pod opieką: dr I. Gołębiowskiej oraz dr inż. I. Karszni przy współpracy z naukowcami ze St. Zjednoczonych i Szwajcarii) – opis pracy: Cieniowanie_opis tematu mgr
 • Kontekstowa generalizacja sieci dróg z wykorzystaniem teorii grafów.
 • Wykorzystanie points of interest (POI) do automatyzacji generalizacji bazy EuroRegionalMap.
 • Flow Maps – metody prezentacji dynamiki zjawisk na mapach. dr inż. Izabela Karsznia we współpracy z  Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW). Praca obejmuje analizę i wizualizację ruchu pieszego oraz przepływów współdzielonych pojazdów np. skuterów, samochodów.
 • Wykorzystanie wybranych modeli uczenia maszynowego do automatycznej selekcji miejscowości z OpenStreetMap.
 • Opracowanie mapy wybranego województwa na podstawie danych BDOO z wykorzystaniem aplikacji Model Builder.
 • Weryfikacja metodyki generalizacji BDOT10k do skali 1:25 000 na podstawie wybranego powiatu. (temat obejmuje kontynuację badań z wykorzystaniem narzędzi i modeli rozwiniętych w poprzednich pracach magisterskich).
 • Ocena ilościowa i jakościowa wyników generalizacji.
 • Eksploracja informacji z map dawnych z wykorzystaniem uczenia maszynowego (dr inż. Izabela Karsznia, we współpracy z Georgetown University, USA).
 • Porównanie stopnia generalizacji topograficznych map dawnych oraz współczesnych. 
 • Generalizacja historycznych danych topograficznych na przykładzie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812) (dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia).

 • Klasyfikacja metod prezentacji a możliwości programów GIS – rozwiązania tradycyjne i niestandardowe (dr J. Korycka-Skorupa);
 • Wizualizacja danych na mapach tematycznych – możliwości zastosowania różnych danych, różnych metod wizualizacji, różnych skal i stopnia generalizacji, zagadnienia do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr J. Korycka-Skorupa);

dr Marlena Kycko

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; analiz wieloczasowych stanu roślinności, monitoring roślinności; wykorzystanie metod statystycznych w badaniach środowiskowych; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym

 • Przegląd metod wyboru najbardziej informacyjnych kanałów spektralnych zobrazowania hiperspektralnego (dr Edwin Raczko);
 • Detekcja dachów zabudowań na zdjęciach lotniczych RGB przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego (dr Edwin Raczko);
 • Klasyfikacja pokrycia terenu przy pomocy sieci neuronowych głębokiego uczenia (dr Edwin Raczko);

 • temat z zakresu teledetekcji roślinności; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • temat z zakresu teledetekcyjnego monitoringu stanu powietrza; do ustalenia z potencjalnym podopiecznym (dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • Funkcjonowanie koryta anastomozującego na przykładzie Narwi (dr hab. Ewa Smolska, dr hab. Bogdan Zagajewski);
 • Typy koryt rzek nizinnych i ich indentyfikacja z zastosowaniem teledetekcji (dr hab. Ewa Smolska, dr hab. Bogdan Zagajewski).

 • Opracowanie koncepcji i redakcja wybranej planszy zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w zeszytach Atlasu Historycznego Miast Polskich albo zeszytach atlasów historycznych miast europejskich dla wybranego kraju (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Analiza i ocena form i metod kartograficznych stosowanych w atlasach historycznych (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa);
 • Opracowanie makiety zeszytu „Warszawa” Atlasu Historycznego Miast Polskich 
  (dr Paweł Weszpiński, dr J. Korycka-Skorupa).

 • Zastosowanie UAS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz);
 • Zastosowanie GIS w badaniach przyrodniczych (dr inż. A.Zmarz).

 • Klasyfikacja wieloczasowych danych satelitarnych (dr inż. Adriana Marcinkowska-Ochtyra, temat realizowany w ramach projektu E-TRAINEE).

 • Zastosowanie algorytmu BFAST i wieloczasowych danych satelitarnych do badania dynamiki sezonowej roślinności górskiej (dr inż. Adrian Ochtyra, dr Edwin Raczko, temat realizowany w ramach projektu E-TRAINEE).

 • Opracowanie bazy danych kartograficznych na podstawie wybranej mapy dawnej (dr Tomasz Panecki);
 • Kartograficzna rekonstrukcja krajobrazu historycznego wybranego obszaru z przełomu XVIII i XIX wieku (dr Tomasz Panecki);
 • Generalizacja historycznych danych topograficznych na przykładzie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812) (dr Tomasz Panecki, dr inż. Izabela Karsznia)