Informacje dla autorów

TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA zamieszcza prace naukowe z zakresu teledetekcji środowiska poświęcone wykorzystaniu zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz innych danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych w badaniach szeroko rozumianego środowiska naturalnego i antropogenicznego oraz w jego ochronie, a także poświęcone zagadnieniom z pogranicza teledetekcji i nauk o Ziemi. Materiały przeznaczone do publikacji powinny być przesłane pod adres:

Redakcja TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA
Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki PTG
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jan R. Olędzki
e-mail: jan_oledzki@umk.pl, jroledzk@uw.edu.pl

Wszystkie nadesłane prace są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru prac i dokonywanie, w porozumieniu z autorem, niezbędnych zmian i skrótów. W przypadku przyjęcia tekstów do druku Redakcja zastrzega sobie prawo do wnoszenia niewielkich koniecznych poprawek w ramach pracy edytorskiej nad maszynopisem.
Do maszynopisu należy dołączyć informację o autorze, jego miejscu pracy, numerze telefonu, faksu itp., oraz zdjęcie. Autor dołącza oświadczenie, odnośnie oryginalności zgłoszonego do druku opracowania.
Autor zgłaszający manuskrypt, w załączniku do nadsyłanego tekstu, podaje wkład poszczególnych autorów w powstanie opracowania (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, a także informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, tzw. financial disclosure).
W celu przeciwdziałania przejawem nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship) Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte tego rodzaju przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: instytucji zatrudniającej autorów, towarzystwa naukowego, stowarzyszenia edytorów naukowych itp., a odpowiednia dokumentacja będzie gromadzona w Redakcji.
Teledetekcja Środowiska publikuje również teksty w języku angielskim. Warunkiem jest nadesłanie tekstu w tymże języku oraz jego skrótu (do 20 % objętości tekstu podstawowego) (dotyczy to autorów zagranicznych) lub w języku polskim (od autorów polskich).
Prace powinny być dostarczone w formie wydruku na papierze w formacie A4 oraz zapisu na płycie CD lub DVD w standardzie IBM PC. Teksty powinny być pisane bez przenoszenia wyrazów i wyrównywania do prawego marginesu.
Na pierwszej stronie maszynopisu należy podać kolejno: tytuł pracy i jego tłumaczenie na język angielski, imię oraz nazwisko/a autora/ów, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
Spis literatury powinien być ułożony alfabetycznie (bez numeracji) w następującym układzie: nazwisko autora, inicjały imion, przecinek, rok wydania, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa czasopisma, numer tomu, numer zeszytu, lub tytuł monografii, w której zamieszczona jest cytowana praca, nazwa wydawnictwa, strony. W tekście obowiązuje cytowanie przez podanie nazwiska i roku, np. G. Ambroziak (1979) – przy powoływaniu się na cytowanego autora lub (Ambroziak, 1979; Kozal, 1994) przy powoływaniu się na poglądy autorów zajmujących się daną kwestią. Literatura rosyjskojęzyczna powinna być podana w międzynarodowej transkrypcji, z zaznaczeniem w nawiasie (in Russian).
Tabele powinny być wyłączone z tekstu, ponumerowane liczbami arabskimi i zaopatrzone w umieszczone nad nimi tytuły. Tytuły tabel i zawarte w nich objaśnienia tekstowe muszą być podawane zarówno w języku polskim jak i angielskim (dotyczy autorów polskich), w przypadku autorów zagranicznych tylko w języku angielskim. Ryciny (rysunki, wykresy, szkice mapy i fotografie) powinny mieć podane numery i nazwiska autorów (napisane ołówkiem), np. ,,Ryc./Fig. 2A, Bekas”. Ich wielkość i jakość powinna być taka, aby po zmniejszeniu do kolumny lub szpalty tj. maksymalnie do rozmiaru 17,5 x 25 lub 8,5 x 25 cm były czytelne. Objaśnienia w obrębie figur muszą być podane w języku polskim i angielskim (dotyczy autorów polskich) lub tylko w angielskim (dotyczy autorów zagranicznych). Tytuły i dodatkowe objaśnienia rycin muszą być napisane na oddzielnej kartce w języku polskim i angielskim (dotyczy autorów polskich) lub tylko w angielskim (dotyczy autorów zagranicznych).
Przypisy cytowane u dołu strony oznaczamy numeracją ciągłą i zamieszczamy na końcu tekstu.

Procedura recenzowania artykułów naukowych przekazanych do publikacji w czasopiśmie TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA

 1. Redaktor Naczelny nadesłany artykuł kieruje do Rady Naukowej w celu stwierdzenia czy spełnia on wymogi naukowo-tematyczne dyscyplin w zakresie, których TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA publikuje nadsyłane opracowania.
 2. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Naukowej, Redaktor Naczelny w oparciu o sugestie Rady Programowej powołuje co najmniej dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów musi być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Między recenzentem a autorem/ami nie mogą zachodzić bezpośrednie relacje osobiste, zawodowe oraz bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzenci w oparciu o kwestionariusz recenzji dokonują oceny artykułu w wyznaczonym przez Redaktora Naczelnego terminie. Recenzja ma formę pisemną.
 6. W przypadku pozytywnej recenzji artykuł kierowany jest do redaktora językowego.
 7. W przypadku konieczności wniesienia poprawek – artykuł odsyłany jest do autora/ów z wyznaczonym terminem ich wykonania w celu jego poprawy i usunięcia uchybień merytorycznych i językowych.
 8. Poprawiony artykuł Redaktor Naczelny, ponownie kieruje do recenzentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji odnośnie poprawnej wersji opracowania.
 9. Artykuł może być nie przyjęty do publikacji po negatywnej ocenie przynajmniej jednego recenzenta lub nie wprowadzeniu uwag recenzentów. Ostateczną decyzję podejmuje Redaktor Naczelny.
 10. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.
 11. Lista recenzentów jest otwarta i jest podawana do publicznej wiadomości (poniżej) oraz na stronie www.

Rzetelność naukowa

Wymagania w stosunku do artykułów naukowych przekazanych do publikacji w czasopiśmie TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA w zakresie rzetelności naukowej:

  1. Autor zgłaszający manuskrypt, w załączniku do nadsyłanego tekstu, podaje wkład poszczególnych autorów w powstanie opracowania (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, a także informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów, tzw. financial disclosure.
  2. W celu przeciwdziałania przejawem nierzetelności naukowej (ghostwriting, guest authorship) Redakcja oświadcza, że wszelkie wykryte tego rodzaju przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: instytucji zatrudniającej autorów, towarzystwa naukowego, stowarzyszenia edytorów naukowych itp., a odpowiednia dokumentacja będzie gromadzona w Redakcji.

Ghostwriting – dotyczy sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego udział – jako jednego z autorów – nie został ujawniony lub też nie wspomniano o roli tej osoby w podziękowaniach zamieszczonych w artykule.
Guest authorship (honorary authorship) – dotyczy sytuacji gdy dana osoba w ogóle nie uczestniczyła w przygotowywaniu publikacji bądź też jej udział był znikomo mały, a mimo to została wymieniona jako autor lub współautor artykułu.

Lista recenzentów

Lista recenzentów TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA (T. 41-46):

 1. Będkowski Krzysztof – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Polska
 2. Bielecka Elżbieta – Wojskowa Akademia Techniczna – Polska
 3. Błażejczyk Krzysztof – Uniwersytet Warszawski – Polska
 4. Ciołkosz Andrzej – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska
 5. Dąbrowska-Zielińska Katarzyna – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska
 6. Kozłowska Anna – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN – Polska
 7. Kunz Mieczysław – Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Polska
 8. Lewiński Stanisław – Centrum Badań Kosmicznych PAN – Polska
 9. Mycke-Dominko Małgorzata – Uniwersytet Warszawski – Polska
 10. Olędzki Jan R. – Uniwersytet Warszawski – Polska
 11. Ostrowski Marek – Uniwersytet Warszawski – Polska
 12. Ozimkowski Wojciech – Uniwersytet Warszawski – Polska
 13. Pabjanek Piotr – Uniwersytet Warszawski – Polska
 14. Smolska Ewa – Uniwersytet Warszawski – Polska
 15. Wężyk Piotr – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – Polska
 16. Widawski Artur – Uniwersytet Śląski – Polska
 17. Wołk-Musiał Elżbieta – Uniwersytet Warszawski – Polska
 18. Zagajewski Bogdan – Uniwersytet Warszawski – Polska
 19. Ziółkowski Dariusz – Instytut Geodezji i Kartografii – Polska