Izabela Gołębiowska

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
  position: Associate Professor

Contact:

  • e-mail: i.golebiowska@uw.edu.pl,
   Phone: +482255 21511, 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4307-7054

     Scopus

     Web of Science

     

Research interests:

 • color in cartography and information visualization
 • map design and (geo)visualization
 • map legends
 • geodashboards layout evaluation
 • usability and user experience
 • perception and cognition, HCI
 • eye-tracking (SMI, Tobii), think aloud and other techniques of empirical data collection
 • application of maps and spatial analysis in other disciplines (e.g. planetary geology, historical hydrography)

 

Education:

 • 13/12/2022: Habilitation at University of Warsaw, Academic Council of Social and Economic Geography and Spatial Management. „The usability of coordinated and multiple views geovisualization tools in the context of cartographic semiotic”
 • 01/10/2007 – 30/09/2011: PhD programme at University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Major in cartography. Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). PhD thesis: “Influence of map legend design on map use process”, supervisor: Prof. dr Jacek Pasławski (20/09/2011)
 • 01/10/2004 – 30/09/2007: Master’s degree programme at University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies. Major in cartography. MSc thesis: „Generalization of geographical names on atlas maps” supervisor: Prof. dr Jacek Pasławski (15/04/2007) 
 • 01/10/2001 – 30/09/2004: Bachelor’s degree programme at University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

To top

Projects involved:

 • Optimization of the legend design of a map as a component of a geovisualization tool in the context of effectiveness and information acquisition strategies [Optymalizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzędzi geowizualizacji w kontekście efektywności i strategii pozyskiwania informacji] (2019-2023), Financed by: National Science Centre, Role: Principal Investigator
 • Evaluation of cartographic presentation methods in the context of map perception and effectiveness of visual transmission [Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji] (2017-2021), Financed by: National Science Centre, Role: Principal Investigator
 • Usability evaluation of a tool for visualizing vulnerability to natural disasters in Norway (2014), Financed by: Norwegian Science Council, Role: Principal Investigator
 • Mars Analogue Field Simulation (2013-2014), Financed by: Austrian Space Forum, Role: Investigator
 • Elaboration of Restoration Measures for Kampinos National Park (2008-2011), Fianced by: EEA Grants and Norway Grants, Role: Investigator

Lectures and exercises

 • Methodology and current research problems in geography (MSc degree), 2011-2013
 • Map design, map graphics (MSc degree), Yearly from 2009
 • Map design in thematic cartography (MSc degree), Yearly from 2011
 • Cartography (Bachelor’s degree), Yearly from 2007
 • Topography – field works (Bachelor’s degree), Yearly from 2007
 • GIS – functionality and implementation, Yearly from 2009
 • Visualization of scientific data results (Bachelor’s degree), Yearly from 2021
 • (Carto)graphic visualization of spatial data (PhD), from 2024

To top

Supervision of PhD students

 • PhD Katarzyna Słomska-Przech. The impact of publication medium on maps’ usability (Wpływ medium publikacji na użyteczność map), Co-supervisor: Wiesław Ostrowski, Reviewers: Wiesława Żyszkowska, Zenon Kozieł, defence: 23.03.2021
 • PhD Anna Markowska. Usability of area cartograms (Użyteczność kartograficznych anamorfoz powierzchniowych), Co-supervisor: Jacek Pasławski, Reviewers: Wiesława Żyszkowska, Andrzej Czerny, defence: 5.06.2018

Supervision of MSc. students

 • An empirical evaluation of the usability of race bibs and elevation profiles used in mountain running (Empiryczna ocena użyteczności numerów startowych i profili wysokościowych stosowanych podczas biegów górskich), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defense: 26.07.2023
 • Empirical evaluation of the map types presenting climate changes (Empiryczna ewaluacja sposobów kartograficznej prezentacji zmian klimatu), co-supervisor: Jolanta Korycka-Skorupa, Reviewer: Tomasz Panecki, 26.07.2023
 • Measurement, analysis and cartographic presentation of latitude dependent mantle thickness in Arcadia Planitia on Mars (Pomiar, analiza i prezentacja kartograficzna miąższości płaszcza osadowego na Arcadia Planitia na Marsie), co-supervisor: Anna Losiak, Reviewer: Piotr Werner, defence: 22.12.2022
 • Empirical evaluation of legends for qualitative and quantitative comprehensive thematic maps (Empiryczna ocena legend ilościowych i jakościowych map kompleksowych), Reviewer: Piotr Werner, defence: 21.07.2022
 • Map of the Białowieża Forest’s natural and cultural heritage (Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Puszczy Białowieskiej), co-supervisor: Jolanta Korycka-Skorupa, Reviewer: Marcin Solarz, defence: 21.12.2021
 • Analysis and cartographic visualization of latitude-dependent mantle thickness in the Utopia Planitia on Mars (Analiza i wizualizacja kartograficzna miąższości płaszcza osadowego na obszarze Utopia Planitia na Marsie), co-supervisor: Anna Losiak, Reviewer: Maciej Dąbski, defence: 27.07.2021
 • Empirical evaluation of the intuitiveness of symbolization used in mobile maps (Empiryczna ewaluacja intuicyjności symbolizacji stosowanej na mapach mobilnych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 8.07.2021
 • The concept of the environmental atlas of Podlaskie voivodeship (Koncepcja atlasu przyrodniczego województwa podlaskiego), co-supervisor: Jolanta Korycka-Skorupa, Reviewer: Marcin Solarz, defence: 16.09.2020
 • The evaluation of usability of selected metropolis’ geoportals (Ocena użyteczności geoportali wybranych metropolii), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 14.09.2020
 • Adaptation of the geographical atlas of Belarus for the visually impaired and the blind people (Adaptacja geograficznego atlasu Białorusi dla osób słabowidzących i niewidomych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 24.07.2019
 • Time accessibility of emergency medical services: a case study of Warsaw (Dostępność czasowa wybranej służby ratowniczej w Warszawie), Co-supervisor: Wojciech Pokojski, Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 01.07.2019
 • MSc Tomasz Panecki. Universal symbol system from old maps developed for historical geoportal (Metodyka opracowania uniwersalnej klasyfikacji znaków map dawnych dla geoportalu historycznego), co-supervisor: Izabela Karsznia, Reviewer: Wiesław Ostrowski, defence: 06.2013
 • The concept of the urban spatial information system for Sokółka (Koncepcja miejskiego systemu informacji przestrzennej dla Sokółki), co-supervisor: Izabela Karsznia, Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 27.01.2015
 • Choropleth Maps in Selected GIS Software Packages (Kartogram w wybranych programach komputerowych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 15.09.2015
 • Analysis of design and functionality of map legends in geoportals(Legendy map w geoportalach), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 17.06.2016
 • Analysis of graphic conceptions of cartographic signs systems on the old maps of Poland from the 19th and first half of the 20th century (Analiza koncepcji graficznych systemów znaków na dawnych mapach Polski z XIX i I połowy XX wieku), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 22.07.2016
 • Możliwości kartograficznej prezentacji wektorowych danych ilościowych w programie ArcGIS 10.2.2 (The ways of cartographic vector quantitative presentation in ArcGIS for Desktop software). Reviewer:  Bogdan Zagajewski, defence: 06.12.2016

Supervision of BA students

 • Analysis of the cartographic presentation of the russian-ukrainian war on Internet maps (Analiza prezentacji kartograficznej wojny rosyjsko-ukraińskiej na mapach internetowych), Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 3.07.2023
 • Analysis of the consistency of colour selection on thematic maps in atlases of selected countries (Analiza spójności doboru barw na mapach tematycznych w atlasach wybranych państw), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 3.07.2023
 • The exploration of eight-thousanders in the Himalayan as a case study of visualization capabilities of „The Himalayan Database” (Eksploracja ośmiotysięczników w Himalajach jako przykład możliwości wizualizacji bazy danych “The Himalayan Database”), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 3.07.2023
 • Analysis of manipulations and distortions of information on thematic maps (Analiza manipulacji i zniekształceń informacji na mapach tematycznych), Reviewer: Anna Jarocińska, defence: 21.07.2022
 • Analysis of the diversity of cartographic design solutions on thematic maps in selected national geoportals (Analiza zróżnicowania rozwiązań redakcyjnych na mapach tematycznych w wybranych geoportalach krajowych), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 30.06.2022
 • Cartographic visualization of deindustrialization of Żyrardów (Wizualizacja kartograficzna deindustrializacji Żyrardowa), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 30.06.2021
 • Legends of comprehensive thematic maps in GIS software packages (Legendy map kompleksowych w programach GIS), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 09.07.2020
 • Legends of quantitative thematic maps in GIS software (Legendy ilościowych map tematycznych w programach GIS), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 24.07.2019
 • Comparative analysis of voivodeship map portals (Analiza porównawcza wojewódzkich portali mapowych), Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 01.07.2019
 • Assessment of functionality and cartographic presentation of the GUS Geostatistics Portal (Ocena funkcjonalności i prezentacji kartograficznej Portalu Geostatystycznego GUS), Reviewer:  Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 01.07.2019
 • Comparative assessment of cartographic presentation and functionality in mobile navigations (Ocena porównawcza prezentacji kartograficznej i funkcjonalności w nawigacjach mobilnych), Reviewer: Wojciech Pokojski, defence: 01.07.2019
 • The evaluation of spatial data presentation in the official geoportal of City of Warsaw (Ocena prezentacji danych przestrzennych w urzędowych serwisach mapowych m.st. Warszawy), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 10.09.2018
 • Conception of a narrative map of the University of Warsaw campus (Koncepcja mapy narracyjnej kampusu Uniwersytetu Warszawskiego), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defence: 24.09.2018

To top

Prizes of the:

 • Rector of the University of Warsaw for  work quality of scientific achievements, 12.2023
 • Rector of the University of Warsaw for  work at the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development” (team award), 11.2023
 • Editorial Board of ISPRS International Journal of Geo-Information:
  IJGI 2020 Outstanding Reviewer Award, 02.2021
 • Rector of the University of Warsaw for  work at the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development” editorial office crowned with the magazine’s leading position in Ministry of Science and Higher Education ranking, 11.2019 (team award).
 • Rector of the University of Warsaw for a patient and diligent work at the “Miscellanea Geographica- Regional Studies on Development”editorial office crowned with the magazine’s leading position in the Elsevier-SCOPUS ranking, 11.2018 (team award).
 • ERASMUS, Staff Mobility for Teaching (Vilnius University, Litwa), 2018
 • Award of the Rector of the University of Warsaw for works in the “Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” editorial board (Deputy Editor-in-Chief) resulting with indexing the journal in the Web of Science, Warsaw, 11.2017
 • Rector of the University of Warsaw for scientific achievements, 2015
 • Ministry of Science and Higher Education: Scholarship for young outstanding scientists, 2015-2018
 • Norwegian Science Council: YGGDRASIL Mobility Programme Scholarship for internship in Norwegian University of Science and Technology, 2014
 • University of Warsaw: “Modern University Programme”: Scholarship for the best young PhD employees at University of Warsaw, 2013/2014
 • Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, for works in the “Miscellanea Geographica” editorial boards in order to improve the quality of the journal, 2012
 • Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, for PhD thesis and engagement in popularizing modern research methods, 2011
 • University of Warsaw: “PhD Theses for Mazovian Region Programme”: Scholarship for the best PhD students at University of Warsaw, 2010/2011
 • Marshal of the Mazowieckie Voidvodship: for best PhD students in Mazowieckie Voivodship, 2009/2010
 • Polish Geographical Society: 1st prize for the best Master’s thesis in geography, 2008

Prizes for the supervised students:

 • Kacper Sobczak: III Award in 13th National Contest in Diploma Theses in Cartography, Geoinformatics and Geoinformation (17 November 2022), award for Bachelor’s thesis: „Analisis of information manipulation and distortions on thematic maps”(thesis supervised by dr I. Gołębiowska)
 • MSc Nadzeya Avizhych: III Award in 11th National Contest in Diploma Theses in Cartography, Geoinformatics and Geoinformation (17 May 2019), award for Master’s thesis: „Adaptation of geographic atlas of Bialorus for blind and visually impaired pupils” (thesis under supervision of dr I. Gołębiowska and with professional expertise of MSc M. Olczyk)  
 • MSc Piotr Król: III Award w 38th National Contest of Master’s Theses in Geography organised by Polish Geographical Society (thesis supervised by dr I. Gołębiowska and dr A. Łosiak)
 • Msc Piotr Król: LPI Career Development Award for participatation in the 53th Lunar and Planetary Science Conference LPSC2022 (7-11 March 2022 Woodlands, Texas, USA) to present results of the MSc thesis (thesis supervised by dr I. Gołębiowska and dr A. Łosiak)
 • Msc Nadzeya Avizhych: I Award in 30th International Cartographic Exhibition for „Białorusia Atlas for blind and visually impaired ” (14-18 December 2021, Florence, Italy), the atlas developed as MSc thesis (thesis under supervision of dr I. Gołębiowska and with professional expertise of MSc M. Olczyk)  

Publication list:

2024

 2023

2022

2021

 

2020

2019

 • Golebiowska I., 2019. Evaluating rainbow colour scheme in social data mapping, Abstracts of the International Cartographic Association, 29th International Cartographic Conference (ICC 2019), 15–20 July 2019, Tokyo, Japan, DOI: 10.5194/ica-abs-1-96-2019 
 • Jabłonowski J., Gołębiowska I., 2019, Multi-criteria assessment of the official map services of Capital City of Warsaw, Polish Cartographical Review, 51(2),  DOI: 10.2478/pcr-2019-0006 (20 MNiSW points)
 • Losiak A., Gołębiowska I., Sejkora N., Groemer G., 2019. The Role of Maps During Long-Term Analog Planetary Missions and Future Mars Missions. [in:] Hargitai H. (ed.) „Planetary Cartography and GIS”, „Lecture Notes in Geoinformation and Cartography”, Springer,  DOI: 10.1007/978-3-319-62849-3_12. (80 points MNiSW)

2018

2017

2016

2015

2014

 • Losiak A., Gołębiowska I., Orgel C., Moser L.,MacArthur J., Boyd A., Hettrich S., Jones N., Groemer G., 2014, Remote Science Support during MARS2013: Testing a Map-Based System of Data Processing and Utilization for Future Long-Duration Planetary Missions, “ASTROBIOLOGY”, Vol. 14, No 5, s. 417-430, DOI: 10.1089/ast.2013.1071 (IF 2.512, 35 MNiSW points)
 • Groemer G., Soucek A., Frischauf N., Stumptner W., Ragonig C., Sams S., Bartenstein T., Häuplik-Meusburger S., Petrova P., Evetts S., Sivenesan Ch., Bothe C., Boyd A., Dinkelaker A., Dissertori, Fasching M., Fischer M., Föger D., Foresta L., Fritsch L., Fuchs H., Gautsch Ch., Gerard S., Goetzloff L., Gołębiowska I., Gorur P., Groemer G., Groll P., Haider C., Haider O., Hauth E., Hauth S., Hettrich S., Jais W., Jones N., Taj-Eddine K., Karl A., Kauerhoff T., Khan M., Kjeldsen, Klauck A., Losiak A., Luger M., Luger T., Luger U., McArthur J., Moser L., Neuner J., Orgel C., Ori G., Paternesi R., Peschier J., Pfeil I., Prock S., Radinger J., Ramirez B., Ramo W., Rampey M., Sams A., Sams E., Sandu O., Sans A., Sansone P., Scheer D., Schildhammer D., Scornet Q., Sejkora N., Stadler A., Stummer F., Taraba M., Tlustos R., Toferer E., Turetschek T., Winter E., Zanella-Kux K., 2014, The MARS2013 Mars Analog Mission, “ASTROBIOLOGY”, Vol. 14, no. 5, s. 360-376, DOI: 10.1089/ast.2013.1062. (IF 2.512, 35 MNiSW points)
 • Groemer G., Sattler B., Weisleitner K., Hunger L., Kohstall C., Frisch A., Józefowicz M., Meszyński S., Storrie-Lombardi M., Bothe C., Boyd A., Dinkelaker A., Dissertori M., Fasching D., Fischer M., Föger D., Foresta L., Frischauf N., Fritsch L., Fuchs H., Gautsch C., Gerard S., Goetzloff L., Gołębiowska I., Gorur P., Groemer G., Groll P., Haider C., Haider O., Hauth E., Hauth S., Hettrich S., Jais W., Jones N., Taj-Eddine K., Karl A., Kauerhoff T., Khan M., Kjeldsen A., Klauck J., Losiak A., Luger M., Luger T., Luger U., McArthur J., Moser L., Neuner J., Orgel C., Ori G., Paternesi R., Peschier J., Pfeil I., Prock S., Radinger J., Ragonig C., Ramirez B., Ramo W., Rampey M., Sams A., Sams E., Sams S., Sandu O., Sans A., Sansone P., Scheer D., Schildhammer D., Scornet Q., Sejkora N., Soucek A., Stadler A., Stummer F., Stumptner W., Taraba M., Tlustos R., Toferer E., Turetschek T., Winter E., Zanella-Kux K., 2014, Field Trial of a Dual-Wavelength Fluorescent Emission (L.I.F.E.) Instrument and the Magma White Rover during the MARS2013 Mars Analog Mission, “ASTROBIOLOGY”, Vol. 14, no. 5, s. 391-405, DOI: 10.1089/ast.2013.1081. (IF 2.512, 35 MNiSW points)
 • Groemer G., Foresta L., Turetschek T., Bothe C., Boyd A., Dinkelaker A., Dissertori M., Fasching D., Fischer M., Föger D., Frischauf N., Fritsch L., Fuchs H., Gautsch C., Gerard S., Goetzloff L., Gołębiowska I., Gorur P., Groemer G., Groll P., Haider C., Haider O., Hauth E., Hauth S., Hettrich S., Jais W., Jones N., Taj-Eddine K., Karl A., Kauerhoff T., Khan M., Kjeldsen A., Klauck J., Losiak A., Luger M., Luger T., Luger U., McArthur J., Moser L., Neuner J., Orgel C., Ori G., Paternesi R., Peschier J., Pfeil I., Prock S., Radinger J., Ragonig C., Ramirez B., Ramo W., Rampey M., Sams A., Sams E., Sams S., Sandu O., Sans A., Sansone P., Scheer D., Schildhammer D., Scornet Q., Sejkora N., Soucek A., Stadler A., Stummer F., Stumptner W., Taraba M., Tlustos R., Toferer E., Winter E., Zanella-Kux K., 2014, A Case for Using Ground-Based Thermal Inertia Measurements to Detect Martian Caves, “ASTROBIOLOGY”, Vol. 14, no. 5, s. 431-437, DOI: 10.1089/ast.2013.1063. (IF 2.512, 35 MNiSW points)
 • Opach T., Gołębiowska I., Fabrikant S.I, 2014, How do people view multi-component animated maps?, “Cartographic Journal”, Vol. 51, no 4, pp. 330-342, http://www.maneyonline.com/doi/abs/10.1179/1743277413Y.0000000049 (IF 0.23, 15 MNiSW points)

2013

 • Gołębiowska I., 2013, Treści kartograficzne w amerykańskich podręcznikach i skryptach z zakresu systemów informacji geograficzne, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 45, no 3, pp. 267-268
 • Gołębiowska I., 2013, Województwo lubelskie. Mapa turystyczna, Województwo lubelskie. Mapa turystyki wodnej, Województwo lubelskie. Mapa turystyki zimowej, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 45, no 3 (map review)

2012

 • Gołębiowska I., Mikiewicz D., Panecki T., Karsznia I., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. [in:] Marcus J. „Service-Oriented Mapping”, Vienna: Jobst Media, pp. 417-430
 • Gołębiowska I., 2012, Kompozycja legendy mapy a sposoby identyfikacji symboli, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 44, no 1, pp. 7-11

2011

 • Gołębiowska I., 2011, Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, Vol. 43, no 4, pp. 341-353
 • Gutry-Korycka M., Gołębiowska I., Macioch A., Mioduszewski W., Kowalewski Z., Żurawski R., , 2011, Sieć hydrograficzna [in:] Okruszko T., Mioduszewski W., Kucharski L. „Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego”, Warsaw: SGGW, pp. 11-43
 • Gołębiowska I., 2011, Strategies of legend and map integration, “Proceedings of 24th International Cartographic Conference” Paris
 • Michna I., 2011, Legenda mapy – gdzie się kończy, a gdzie zaczyna?, „Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów”, Warsaw

2010

 • Gołębiowska I., 2010, The role of map legend in the process of map use. Conclusions from an exploratory study, „Miscellanea Geographica”, Vol. 14, s. 327-334
 • Gołębiowska I., 2010, Polskie atlasy ogólnogeograficzne świata na tle atlasów z innych części Europy (na przykładzie nazw geograficznych) [in:] Konias A., Ostrowski J., Strzelecki K., „Kartografia w regionie”, Vol. 2, Słupsk-Warsaw, pp. 192-205,

2009

 • Michna I., 2009, A role of a map legend in map reading process – why to study the issue?, „Kartografické Listy”, T. 17, s. 108-114
 • Michna I., 2009, Influence of map legend design on cognitive processes of map reading, „COSIT’09. Doctoral Colloquium. Agenda and Proceedings”, Southampton: Ordnance Survey, s. 111-116
 • Michna I., 2009, Cognitive cartography – history and future of one of the youngest cartographic disciplines, „Shevchenkivska Vesna – International Interdisciplinary Young Scientists’ Сonference”, Kijów: Taras Schevchenko National University, s. 29-31
 • Michna I., 2009, Generalization of geographical names on atlas maps, „Proceedings of 24th International Cartographical Conference”, Santiago de Chile

2008

 • Michna I., 2008, Generalizacja nazw geograficznych, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 1, s. 28–45
 • Michna I., 2008, Na skrzyżowaniu psychologii i kartografii – problematyka i metodologia badań, „II Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008. Nowe trendy w Naukach o Ziemi”, Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, s. 60-66
 • Michna I., 2008, O funkcjach znakowych pisma w „Atlasie Świata” Służby Topograficznej Wojska Polskiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 4, s. 400-401 (notatka)
 • Michna I., 2008, Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, T. 40, nr 1, s. 62–63 (recenzja)

To top