Jolanta Korycka-Skorupa

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

  e-mail: j.skorupa@uw.edu.pl, Phone: + 48 2255 20632, Fax: + 48 22 5521521

Research Gate
ORCID
Scopus

Years with the University: 

 since 1st October 2000
 
Position:
 
research scientist (adiunct)
 
 
Education:
 
 • 23/01/2001: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 01/10/1996 – 30/09/2000: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialization in Cartography.
 • 22/06/1996: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. M.Sc. thesis: „Several aspects of diagram maps” under the supervision of Dr. Bogdan Horodyski
 • 01/10/1995 – 30/09/1996: Assistant trainee of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Cartography
 • 01/10/1991 – 29/06/1996: Student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialization in Cartography

To top

Lectures and exercises
 
 • Cartography (30+30h), Yearly from 2017
 • Cartography and topography (45+60h), (30+30h), Yearly from 2007
 • Thematic cartography (30+30), from 2014
 • Cartographic presentation forms (30), Yearly 2003-2013
 • Thematic maps knowledge (15), Yearly 2010-2013
 • Cartographic visualization of spatial data (15+15), Yearly from 2013
 • Introduction to cartography (Erasmus)
 • Technical drawing (45), 2010-2016
 • Bases of cartography (30), from 2017
 • Preparing and using of thematic maps (30), 2014
 • BA seminars (30), 2011-2014, 2018, 2019
 • MAseminars (15), 2015, 2018, 2019
 • Methodology and current research problems in geography (4h), Yearly from 2012
 • Introduction to field works, Yearly from 2003
 • Systemy odniesień przestrzennych (4), 2014
 • Computer assisted social-economic cartography  (15+30), Yearly 2008-2014
 

To top

Supervision of Ph.D students

 • MSc. Tomasz Nowacki. Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu.         Co-supervison with dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW.
Supervision of MSc. students
 
 • Msc. Krzysztof Bołbot. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Puszczy Białowieskiej (Map of the Białowieża Forest’s natural and cultural heritage). Co-supervisor: dr Izabela Gołębiowska, dr Jolanta Korycka-Skorupa. Reviewer: Prof. dr hab. Marcin Solarz. MSc. defense: 21.12.2021
 • Msc. Emilia Zalewska. Mapy kulturowe w atlasach dla szkoły podstawowej – zakres treści, metody prezentacji, użytkowanie. (Cultural maps in atlases for elementary school – range of content, methods of presentation, use). Co-supervisor: dr Alina Awramiuk-Godun. Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW. MSc. defence: 13.07.2021
 • Msc. Łukasz Napora. Percepcja sygnatur na mapach gospodarczych w atlasach szkolnych. (Perception of qualitative symbols on economic maps in school atlases) Co-supervisor: dr Izabela Karsznia. Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. UW. MSc. defence: 13.07.2021
 • Msc. Katarzyna Krawczyńska. Wizualizacja danych dotyczących ruchu lotniczego.  (Visualization of the data concerning air traffic). Co-supervisor: dr Izabela Karsznia. Reviewer: Prof. dr hab. Marcin Solarz. MSc. defence: 2.07.2021
 • Msc. Anna Andruszkiewicz. Koncepcja atlasu przyrodniczego województwa podlaskiego. (The concept of the environmental atlas of Podlaskie voivodeship).  Co-supervisor: dr Izabela Gołębiowska.  Reviewer: Prof. dr hab. Marcin Solarz. MSc. defence: 16.09.2020
 • Msc. Wiktoria Diduch. Graficzna wizualizacja danych dotyczących okrucieństwa wobec zwierząt hodowlanych. (Graphic visualization of data on cruelty to farm animals). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 24.07.2019
 • Msc. Filip Matras. Mapa Turystyczna Polski 1:50 000 – arkusz „Wołomin”. (National Tourist Map of Poland (1:50 000) – ‘Wołomin’ Sheet). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 24.07.2019
 • Msc. Emilia Szajko. Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Józefowa – koncepcja i opracowanie. (The map of natural and cultural heritage of Józefów – conception and elaboration). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 24.07.2019
 • Msc. Marcin Wereszczyński. Koncepcja i redakcja mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku. (Concept and editorial of the primer map of Warsaw late nineteenth and early twentieth century). Co-supervisor: dr Paweł Weszpiński. Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 3.09.2018
 • Msc. Jakub Karpiński. Ziemia łomżyńska in the 19th century: settlement and territorial divisions. (Ziemia łomżyńska w XIX wieku: osadnictwo i podziały terytorialne).  Co-supervisor: Dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL. Reviewer:  Dr inż. I Karsznia. Egzamin: 19.07.2017.
 • Msc. Mateusz Wielgosz. The concept of an Atlas of University of Warsaw (Koncepcja Atlasu Uniwersytetu Warszawskiego). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 19.07.2017
 • Msc. Patrycja Fabijańska. The cartographic visualization of spatial data as an example of Mrozy borough (Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych gminy Mrozy). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 26.06.2017
 • Msc. Aleksandra Guźdź. The ways of cartographic vector quantitative presentation in ArcGIS for Desktop software (Możliwości kartograficznej prezentacji wektorowych danych ilościowych w programie ArcGIS 10.2.2). Co-supervisor: Dr I. Gołębiowska. Reviewer:  Dr hab. B. Zagajewski. Egzamin: 06.12.2016.
 • Msc. Zuzanna Klemińska. Concept of kayaking maps on the example of Warta, Widawka and Grabia rivers (Koncepcja map spływów kajakowych na przykładzie rzek Warty, Widawki i Grabi). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 7.09.2016
 • Msc. Łukasz Zaorski. Touring map of New Zeland (Mapa krakoznawczo-turystyczna Nowej Zelandii). Co-supervisor: Dr hab. Wiesław Ostrowski. Reviewer: Dr Izabela Karsznia. MSc. defence: 19.07.2016
 • Msc. Magdalena Żmijewska. Presentation of the cartographic industry, agriculture and services (Prezentacja kartograficzna przemysłu, rolnictwa i usług w województwie mazowieckim). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 19.07.2016
 • Msc. Ada Banaszczyk. The concept of “Natural and Cultural Heritage Geoportal” based on the example of Bieszczady Zachodnie region (Koncepcja geoportalu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na przykładzie Bieszczadów Zachodnich). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 12.10.2015
 • MSc. Karolina Niemirska. Qualitative methods of cartographic presentation in Polish school atlases (Jakościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych).  Co-superviser Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 20.03.2014
 • MSc. Sylwia Bednarczyk. Quantitative methods of cartographic presentation in Polish school atlases (Ilościowe metody prezentacji kartograficznej w polskich atlasach szkolnych).  Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. MSc. defence: 19.12.2014
 • MSc. Monika Witak. Unusual cartographic presentation forms of quantitative data (Nietypowe formy prezentacji kartograficznej danych ilościowych). Reviewer: Dr P. Kowalski. MSc. defence: 27.09.2014
 • MSc. Beata Falkowska. Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000  (Map dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego powiatu bielskiego 1:50 000). Reviewer: Dr hab. W. Ostrowski. MSc. defence: 21.11.2013
 • MSc. Anna Dębowska. The ways of cartographic projection in the MapInfo Professional software (Możliwości prezentacji kartograficznej w programie MapInfo Professional). Reviewer: Dr I. Gołębiowska. MSc. defence: 26.03.2012
 • MSc. Anna Faliszewska. Cartogram as the carographic presentation form (Anamorfoza jako forma prezentacji kartograficznej). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. MSc. defence: 15.06.2011
 • MSc. Sylwia Włodek. Field work maps of Pomiechówek (Mapy do ćwiczeń terenowych w okolicy Pomiechówka). Reviewer: Dr J. Siwek. MSc. defence: 21.07.2010
 • MSc. Joanna Baniak. Cross legends of thematic maps – methodica study (Legendy krzyżowe map tematycznych – studium metodyczne). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. MSc. defence: 14.04.2010
 • MSc. Adrian Bajer. Diagram maps in selected computer programs  (Kartodiagram w wybranych programach komputerowych). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. MSc. defence: 27.07.2007
 • MSc. Izabela Kacprzyk. Risk and protection of nature maps in Polish geographical atlases (Mapy zagrożenia i ochrony przyrody w polskich atlasach geograficznych). Reviewer: Dr J. Siwek. MSc. defence: 18.06.2007

To top

Supervision of BA students

 • Julia Rybicka. Kartograficzna wizualizacja pszczelarstwa w Polsce. (Cartographic visualisation of apiculture in Poland).  Reviewer: dr Wojciech Pokojski. BA exam: 2.07.2020.
 • Agnieszka Karwowska. Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS na zajęciach terenowych z geografii w szkole podstawowej. (Use of Mobile GIS applications during field geography lessons in primary school). Co-supervisor: dr Alina Awramiuk-Godun. Reviewer: dr W. Pokojski. BA exam: 30.07.2020.
 • Mateusz Sierawski. Analiza rozmieszczenia zespołów pieśni i tańca w Polsce. (The analysis of the distribution of song and dance ensembles in Poland). Reviewer: dr Wojciech Pokojski. BA exam: 9.07.2020.
 • Kamila Marczewska. Polskie turystyczne mapy analogowe a aplikacje mobilne Tatr. (Polish tourist analog maps and mobile applications of the Tatras Mountains). Reviewer: dr W. Pokojski. BA exam: 24.07.2019.
 • Julia Wójcik. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w nauczaniu-uczeniu się geografii w szkole podstawowej po reformie oświaty 2017. (Information and Communications Technology (ICT) in teaching and learning Geography in primary school after education reform of 2017). Co-supervisor: dr Alina Awramiuk-Godun. Reviewer: dr W. Pokojski. BA exam: 24.07.2019.
 • Emilia Zalewska. Mapy Polski w atlasach geograficznych dla szkoły podstawowej po reformie programowej w 2017 r. – analiza i ocena. (Polish maps in geographical atlases for primary school after the program reform in 2017 – analysis and evaluation). Co-supervisor: dr Alina Awramiuk-Godun. Reviewer: dr I. Gołębiowska. BA exam: 24.07.2019.
 • Andruszkiewicz Anna. Forms of protecting nature in Podlaskie Voivodeship – cartographic visualization of spatial data (Formy ochrony przyrody w województwie podlaskim – kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych). Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Reviever: dr Izabela Karsznia. BA exam: 20.06.2018.
 • Łukasz Rogala. Airports in Poland – cartographic visualization of data and evaluation of activities (Porty lotnicze w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych i ocena działalności). Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Reviever: dr inż. Izabela Karsznia. BA exam: 19.07.2017.
 • Emilia Szajko. National parks in Poland – cartographic visualization of spatial data (Parki narodowe w Polsce – kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych). Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Reviever: dr Paweł Kowalski. BA exam: 26.06.2017.
 • Nadzeya Avizhych. Visualization of spatial data in official websites of Polish  cities. (Wizualizacja danych przestrzennych w serwisach urzędowych polskich miast). Opiekun: dr Jolanta Korycka-Skorupa. Reviewer: dr inż. Izabela Karsznia. BAexam: 26.06.2017.
 • Wiktoria Diduch. Visual comunication information in media (Graficzna wizualizacja informacji w mediach). Co-supervisor: dr Paweł Kowalski. Reviewer: dr hab. B. Zagajewski. BA exam: 14.09.2016.
 • Ewelina Kozłowska. Evaluation of functionality of selected flights search engines (Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń lotniczych). Reviewer: dr hab. B. Zagajewski. BA exam: 14.09.2016.
 • Marcin Wereszczyński. Concept primer map of Warsaw late nineteenth and early twentieth century on a scale of 1:10 000 (Koncepcja mapy podkładowej Warszawy przełomu XIX i XX wieku w skali 1:10 000). Co-supervisor: dr Paweł Weszpiński. Reviewer: dr hab. B. Zagajewski. BA exam: 13.09.2016.
 • Monika Maria Miklaszewska. The old maps of Zamość. Renaissance conceptions of the ideal city (Zamość na dawnych mapach. Założenia miasta idealnego). Reviewer: dr hab. B. Zagajewski. BA exam: 18.07.2016.
 • Dariusz Kostrzewa. Possibilities of cartographic data presentation on the example of the Statistical Yearbook of the Catholic Church in Poland, 1991-2011 (Możliwości kartograficznej prezentacji danych na przykładzie Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego w Polsce 1991-2011). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. BA exam: 11.07.2016
 • Karolina Dobrzyńska. Evaluation of the functionality of the chosen travel search engines in Poland (Ocena funkcjonalności wybranych wyszukiwarek połączeń w Polsce). Reviewer: Dr hab. Bogdan Zagajewski. BA exam: 19.10.2015
 • Jakub Karpiński. Possibilites of presenting data in Polish web historical geoportals (Możliwości prezentacji w internetowych, polskich geoportalach historycznych). Reviewer: Dr W. Pokojski. BA exam: 21.09.2015
 • Patrycja Fabijańska. Teaching resources during the teaching of geography in nature  (Pomoce dydaktyczne z zakresu geografii w nauczaniu przyrody). Reviewer: Dr P. Kowalski. BA exam: 13.07.2015
 • Monika Grodecka. Assessment of cartographic contents in online map services (Ocena treści kartograficznych w internetowych serwisach mapowych). Reviewer: Dr P. Kowalski. BA exam: 12.09.2014
 • Katarzyna Słomska. Basics of cartography and topography in teaching Science in primary school (Podstawy kartografii i topografii w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej). Reviewer: Dr hab. W. Ostrowski. BA exam: 26.06.2014
 • Marta Marczak. Analog versus Internet European city map (Analogowe a internetowe plany miast europejskich). Reviewer: Dr E. Wołk-Musiał. BA exam: 21.06.2012
 • Ewa Przeździecka. Legend of the choropleth map – examples of applications (Legenda kartogramu – przykłady zastosowań). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 10.09.2010
 • Monika Witak. Merging methods of cartographic presentation: qualitative methods (Łączenie metod kartograficznych na przykładzie metod jakościowych). Reviewer: Dr hab. W. Ostrowski. BA exam: 10.09.2010
 • Paulina Kurek. Merging methods of cartographic presentation: dot method (Łączenie metod kartograficznych na przykładzie metody kropkowej). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 07.09.2010
 • Anna Dębowska. Merging cartographic presentation methods: choropleth map and diagram map (Problematyka łączenia metod kartograficznych: kartogram – kartodiagram). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 14.07.2009
 • Anna Faliszewska. Dorling Cartograms – studies and practical application (Kartogram Dorlinga – analiza i zastosowanie). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 22.06.2009
 • Karolina Zych. Graphs use on maps (Zastosowanie wykresów na mapach). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 26.06.2008
 • Grzegorz Malmon. The Ossan’s triangle as a form of presentation and as a legend of thematic maps (Trójkąt Ossana jako forma prezentacji i legenda map tematycznych). Reviewer: Dr hab. J. Pasławski. BA exam: 26.06.2007
 • Kamila Kłosek. Maps of nature in Mazovia voivodship (Mapy obszarów chronionych w województwie mazowieckim). Reviewer: Dr A. Macioch. BA exam: 16.06.2005
 • Izabela Kacprzyk. Risk and protection of nature maps in Polish atlases for schools (Mapy zagrożenia i ochrony przyrody w polskich atlasach szkolnych). BA exam: 2004

To top

Prizes of the:

 • Rector of the Warsaw University (Poland) for the didactic achievements, Warsaw 2020.
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for the Editorial Board of „Prace i Studia Geograficzne”, Warsaw 2020.
 • ERASMUS, Staff Mobility for Teaching (Valencia, Spain), 2019
 • ERASMUS, Staff Mobility for Teaching (Vilnius University, Litwa), 2018
 • Study Visit under Scholarship and Training Fund, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim, 2016
 • ERASMUS, Staff Mobility for Teaching (Vilnius University, Litwa), 2016
 • Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University, for didactics, the works in the “Prace i Studia Kartograficzne” editorial boards and for the organization of the XXXIV Polish Cartographic Conference, Warsaw 2010
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for the didactic and organizational achievements, for the organization of the International Cartographic Seminar (Maps and the Internet Commission of International Cartographic Association), Warsaw 2007.
 • Rector of the Warsaw University (Poland), for PhD thesis, Warsaw 2001
 • Foundation for Polish Science (Poland). The Conference Stipend (China), Warsaw 2001
 • Lomonosov Moscow State University, Scientifin Scholarship, Warsaw 2001

To top

Publication list:

2021

Karsznia I., Gołębiowska I.M., Korycka-Skorupa J., Nowacki T. 2021. Searching for an Optimal Hexagonal Shaped Enumeration Unit Size for Effective Spatial Pattern Recognition in Choropleth Maps. ISPRS International Journal of Geo-Information 10(9), 576; DOI: 10.3390/ijgi10090576 (IF 2.899, 70 points MEiN).

Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I. 2021. Multivariate mapping for experienced users: comparing extrinsic and intrinsic maps with univariate maps.   Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development. ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2020-0068.  (70 MEiN points).

Golebiowska, I., Korycka-Skorupa, J., and Slomska-Przech, K., 2021. Common Thematic Map TypesThe Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge (2nd Quarter 2021 Edition), John P. Wilson (ed.). DOI: 10.22224/gistbok/2021.2.7.

2020

Andruszkiewicz A., Korycka-Skorupa J., 2020 The cartographic visualisation of spatial data. An example of nature protection areas in the Podlaskie Voivodship (north-eastern Poland), Polish Cartographical Review, Vol. 52, No 3, pp. 108-123. DOI: 10.2478/pcr-2020-0009.

Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I., 2020. Numbers on Thematic Maps: Helpful Simplicity or Too Raw to Be Useful for Map Reading? ISPRS International Journal of Geo-Information 9(7), 415; DOI: 10.3390/ijgi9040230 (IF 2.239, 70 points MNiSW). 

2019

Korycka-Skorupa J., 2019, Na stykach metod prezentacji kartograficznej – o generalizacji w metodyce kartograficznej słów kilka. XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Generalizacja map w technologii cyfrowej” Streszczenia referatów i posterów. Kraków: Oddział Kartograficzny PTG, s. 12-13.

Korycka-Skorupa J., 2019. Numbers on maps as a new cartographic technique: helpful or harmful for users? An empirical study. Abstracts of the International Cartographic Association, Editor: H. Fujita, vol. 1, 162. DOI: 10.5194/ica-abs-1-185-2019.

Opach T., Korycka-Skorupa J., Karsznia I., Nowacki T., Gołębiowska I., Rød J.K., 2019. Visual clutter reduction in zoomable proportional point symbol mapsCartography and Geographic Information Science. 46(4): 347-367. DOI:10.1080/15230406.2018.1490202 (IF 1.785, 100 MNiSW points).

2018

Fabijańska P., Korycka-Skorupa J. 2018. A thematic cartographic visualization of a small region, based on the example of the Mrozy Commune.  Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development. ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0008 (14 MNiSW points).

Korycka-Skorupa J., Nowacki T. 2018. Cartographic presentation – from simple to complex map Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development. ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0023  (14 MNiSW points).

Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018, Barwa jako przedmiot badań empirycznych w kartografii. 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 24

Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I., Karsznia I, Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018, Liczby na mapach – nowa metoda prezentacji zjawisk. Pomoc czy przeszkoda dla użytkownika? 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 31

Panecki T., Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Słomska K., 2018, Mapy cieplne (heat maps) w kartografii: definicja, metodyka, przykłady. 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 44

Korycka-Skorupa J., 2018. O mapie w dwu słowach: efektywna czy efektowna? XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map” Streszczenia referatów i posterów. Gdańsk: Oddział Kartograficzny PTG, s. 14-15.

Karsznia I., Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018. Percepcja charakterystycznych układów przestrzennych na mapach tematycznych o różnym stopniu generalizacji.  XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map” Streszczenia referatów i posterów. Gdańska: Oddział Kartograficzny PTG, s. 12-13.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2018, Mała Ojczyzna w edukacji kartograficznej. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny MERITUM, No. 2 (49), pp. 31-35.

2017

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., 2017, The beginnings of the choropleth presentationPolish Cartographical Review Vol. 49, No. 4, pp. 151-162 (8 MNiSW points). DOI: 10.1515/pcr­-2017­-0012.

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., 2017, O sygnaturach ilościowych w klasyfikacji kartograficznych metod prezentacji, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Tom 2, nr 2, s. 191-199.

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., 2017, The place of the “quantitative signature symbols” in the classification of the cartographic presentation methods, Polish Cartographical Review, Vol. 49, No.2, pp. 59-66 (8 MNiSW points). DOI: 10.1515/pcr­-2017­-0005.

Korycka-Skorupa J., 2017. Sygnatury porządkowe i ilościowe – o prezentacji z pogranicza klasyfikacji metod i form kartograficznych. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki” Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: Oddział Kartograficzny PTG, s. 17.

2016

Słomska K., Korycka-Skorupa J., 2016, Nauczanie kartografii i topografii w szkole podstawowej, Polish Cartographical Review. Suplement w języku polskim. Tom 1, nr 1, s. 35-48.

Słomska K., Korycka-Skorupa J., 2016. The teaching of cartography and topography in the Polish primary school, Polish Cartographical Review, Vol. 48, No 1, pp. 29-40 (8 MNiSW points). DOI: 10.1515/pcr-2016-0004.

Korycka-Skorupa J., 2016. Wizualizacja danych statystycznych na wykresach i diagramach. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce” Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Oddział Kartograficzny PTG, s. 20.

Korycka-Skorupa J., Ostrowski W., 2016. Logiczna poprawność wizualizacji kartograficznej. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce” Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Oddział Kartograficzny PTG, s. 21.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Banaszczyk A, 2016, Cultural and natural heritage in the scientific work of cartographers from the University of Warsaw, Proceedings on 11th International Cartographic Conference, Digital Approaches to Cartographic Heritage, (ISSN 2459-3893), p. 191.

 

2015

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Markowska A., Nowacki T., Pasławski J.,  2015, Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – praca złożona do druku.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2015, The complexity of cartographic presentation types. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography (ISBN 978-1-907075-03-2), pp.43-44.

Korycka-Skorupa J., Kształcenie kartografów w Uniwersytecie Warszawskim – po nowemu. Prace i Studia Geograficzne. Tom 26.Suplement II. Spotkanie absolwentów z okazji 65-lecia powołania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. (ISBN 978-83-62089-36-9), pp.28-33.

Korycka-Skorupa J., 2015. Współczesne problemy metodyki kartograficznej. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym” Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, s. 20-21.

Korycka-Skorupa J., 2015. Efektywność metod prezentacji stosowanych na małoskalowych mapach tematycznych w prasie i Internecie, Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 47, No 1, pp. 7-20 (3 MNiSW points).

Korycka-Skorupa J., 2015. Effectiveness of cartographic presentation methods applied within small-scale thematic maps in the press and on the Internet, Polish Cartographical Review, Vol. 47, No 1, pp. 7-20 (3 MNiSW points). DOI: 10.1515/pcr-2015-0001.

Markowska A., Korycka-Skorupa J., 2015. Ocena programów GIS wykorzystywanych doopracowania kartograficznych anamorfoz powierzchniowych, Polski Przegląd Kartograficzny, Vol. 47, No 1, pp. 21-32 (3 MNiSW points).

Markowska A., Korycka-Skorupa J., 2015. An evaluation of GIS tools for generating area cartograms, Polish Cartographical Review, Vol. 47, No 1, pp. 21-32 (3 MNiSW points). DOI: 10.1515/pcr-2015-0002.

2014

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2014. Prezentacja dynamiki zjawisk – metody i rozwiązania graficzne. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii” Streszczenia referatów i posterów. Toruń: Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Toruński PTG, Katedra Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, s. 27-28.

2013

Dębowska A., Korycka-Skorupa J.: Możliwości opracowania map w programie MapInfo Professional 10.5 z wykorzystaniem wybranych metod prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 45, 2013, nr 4, s. 317-333.

Korycka-Skorupa J., XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Efektywność prezentacji kartograficznej”. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44, 2013, z. 4, s. 402-405.

2012

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: Choropleth maps and diagram maps in atlas of cartographic presentation methods Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 2012,  Volume 16, Issue 1, Pages 49–56, ISSN (Online) , ISSN (Print) , DOI: 10.2478/v10288-012-0022-5

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: Internetowy “Atlas Metod Kartograficznych”. „Polski Przegląd Kartograficzny” T.44, 2012, nr 3, s. 105-119.

2011

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: O ilościowych metodach kartograficznych. Z prac nad internetowym „Atlasem kartograficznych metod prezentacji”. W: Żyszkowska W., Spallek W. „Główne problemy współczesnej kartografii. Zastosowanie statystyki i GIS w kartografii”, s. 54-71. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław 2011.

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T. :Internet „Atlas of Cartographic Methods” – a step towards formalizing cartographic methods of presentation. Proceedings of 25th International Cartographic Conference, Paris 2011, publikacja w Internecie: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/

Korycka-Skorupa J. Bez mapy ani rusz! „Geografia w szkole”, z. 2, 2011, s. 4-8

Korycka-Skorupa J., XXV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Paryżu. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 43, 2011, z. 4, s. 443-448.

Korycka-Skorupa J., Seminarium naukowe poświęcone edukacji kartograficznej na I roku uniwersyteckich licencjackich studiów geograficznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 43, 2011, z. 3, s. 318-319.

2010

Korycka-Skorupa, 2010, Choropleth Map and Diagram Map – about Merging Methods of Cartographic Presentation. „Miscellanea Geographica”, T. 14, s. 349-361

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Ostrowski W. Podstawy opracowania map internetowych: grafika, metodyka, redakcja. Warsztaty kartograficzne (publikacja na płycie CD). Ogólnopolskie Seminarium „M@py w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych”. Tatrzański Park Narodowy, Katedra Kartografii UW, Zakopane 2010

Korycka-Skorupa J, Nowacki T., Opach T., Pasławski J., 2010,  Internetowy „Atlas metod kartograficznych” czyli krok ku formalizacji kartograficznych metod prezentacji. „Prace i Studia Kartograficzne”, T. 3 „Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych”, s. 187-190, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny

Korycka-Skorupa J., 2010, Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Warszawskim, Prace i Studia Geograficzne T. 26 (suplement), s. 18-27,  Katedra Kartografii UW, Warszawa

Korycka-Skorupa J., 2010, Jacques Bertin. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 42, nr 3, s. 292-294

Korycka-Skorupa J., 2010, XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 42, nr 4, s. 411-413

Faliszewska A., Korycka-Skorupa J., 2010, Kartodiagram anamorficzny Dorlinga. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 42, nr 2, s. 113-127

Dębowska A., Korycka-Skorupa J., 2010, Kartogram i kartodiagram jako przykład łączenia metod prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 42, nr 4, s. 305-320

Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Ostrowski W., 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Kartograficzne środki wyrazu. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 169-195. Warszawa: Nowa Era

2009

Korycka-Skorupa J., 2009, Atlas Warszawy. Zeszyt 10, Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Bożena Degórska, Aleksandra Deręgowska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2008 (recenzja). „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 41, nr 3, s. 259-261 Korycka-Skorupa, 2009, Kształcenie kartografów – kierunki rozwoju. „Biuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich” nr 24, s. 5-12. Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Wrocław.

2008

Korycka-Skorupa J., 2008, Unusual graphic solutions and their place in classification of cartographic methods. “Miscellanea Geographica” Vol. 13, p. 289-298

Bajer A., Korycka-Skorupa J., 2008, Kartodiagram w wybranych programach komputerowych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40, nr 3, s. 247-266

Korycka-Skorupa J., 2008, Seminarium „Edukacja kartograficzna studentów na kierunkach geograficznych” w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40, nr 3, s. 305-306

2007

Korycka-Skorupa J., 2007, Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 39, nr 4, s. 340-353 2006

Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Ostrowski W., 2006, Kartograficzne środki wyrazu. [w:] „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, red. J. Pasławski, Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era, s. 169–195.

2004

Korycka-Skorupa J., 2004, Kartodiagram i kartogram a charakter danych – badania eksperymentalne. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 36, nr 1, s. 12–25.

Korycka-Skorupa J., 2004, Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000.  „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 36, nr 4, s. 330–331.

2002

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., 2002, Wybrane publikacje bibliograficzne i informacyjne z zakresu kartografii. Materiały dla studentów seminarium licencjackiego w Katedrze Kartografii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Korycka-Skorupa J., 2002, Od danych do mapy. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 34, nr 2, s. 91–102 (część I).

Korycka-Skorupa J., 2002, Od danych do mapy. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 34, nr 3, s. 175–188 (część II).

2001 Korycka-Skorupa J. 2001, Metody prezentacji w dobie nowych technologii.[w:] „Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych. Kapmoгpaфический метод и возможности компьютерных систем”, red. A. M. Berlant, J. Pasławski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, s. 25–35.

Korycka-Skorupa J., 2001, Diagram map or choropleth map? Which method should be used? „Mapping the 21st century”. Pekin: Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, International Cartographic Association, s. 3207-3208

Korycka-Skorupa J., 2001, From data to cartographic presentation forms. „Mapping the 21st century”. Pekin: Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, International Cartographic Association

Korycka-Skorupa J., 2001, Maps for the blind and visually handicapped people. „Mapping the 21st century”. Pekin: Proceedings of the 20th International Cartographic Conference, International Cartographic Association, s. 2899-2905

2000

Korycka-Skorupa J., 2000, From data to cartographic presentation forms. „Miscellanea Geographica” Vol. 9, s. 253-262

Korycka-Skorupa J., 2000, From data to cartographic presentation forms. „The Selected Problems of Theoretical cartography”, Proceedings of a seminar of the Commission on Theoretical Cartography, Drezno: Institute for Cartography, Dresden University of Technology, s. 22-30

Korycka-Skorupa J., 2000, Alan MacEachren: How Maps Work. Representation, Visualization and Design.  „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 32, nr 4, s. 36.

To top