Paweł Kowalski

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

E-mail: pkowalsk@uw.edu.pl, Phone: + 48 22 5520511

Years with the University:
39 (since 1st October 1976)
Position:
research scientist (senior lecturer)

Education:

 • 30/05/1989: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies (PhD thesis: „ Evolution of general economic maps in European high school atlases”, supervisor: Prof. dr hab. Wiktor Grygorenko)
 • Since 01/10/1986: research scientist (senior lecturer) of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Cartography
 • 01/10/1977 – 30/09/1985: Assistant of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Cartography
 • 01/10/1976 – 30/09/1977: Assistant trainee of the Warsaw University, Faculty of Geography, Chair of Cartography
 • 31/05/1976: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography. M.Sc. thesis: „Metallurgy–World” under the supervision of Prof. dr hab. Lech Ratajski
 • 01/10/1972 – 30/09/1975: student of the Warsaw University, Faculty of Geography. Specialization in Cartography.

To top

Lectures and exercises

 • Introduction to Cartographic Designe
 • Map Graphics
 • Journalistic Map Elaboration
 • Computer-aided design [AutoCAD]
 • Technical drawing
 • Cartographic and Technical Drawing – Computer Graphics
 • Technologies of Map Publications
 • Cartography and topography
 • Introduction to field works
 • Systemy odniesień przestrzennych

To top

Supervision of MSc. students
To top

Supervision of BA students:

o top

Publication list:

2015

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Markowska A., Nowacki T., Pasławski J.,  2015, Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – praca złożona do druku

Kowalski P., 2015, Rola napisów odnoszących się do miejscowości w czytaniu i interpretacji map topograficznych. W: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych. Red. Andrzej Czerny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 203-221
ISBN: 978-83-939172-2-8

Kowalski P., 2015. Przemiany w kartografii prasowej – nowa jakość czy tylko postęp technologiczny. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym”, Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, s. 26-27. Warszawa, Polska.

2014

Kowalski P., 2014. Wpływ technologii na rozwój i obecny stan kartografii prasowej. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii” Streszczenia referatów i posterów. Toruń: Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Toruński PTG, Katedra Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, s. 29-30.

2013

Kowalski P., Siwek J, 2013, Polskie mapy topograficzne do użytku powszechnego – ćwierć wieku sukcesów czy niepowodzeń? [Polish Topographic Maps for General Use – a Quarter Century of Success or Failure?], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 45, no 4, s. 334–343

2010

Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Ostrowski W., 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Kartograficzne środki wyrazu. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 169-195. Warszawa: Nowa Era

Kowalski P., 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Przeglądowe mapy ogólnogeograficzne. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 291-306. Warszawa: Nowa Era

Kowalski P., Ostrowski W., 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Redakcja i reprodukcja map. W: Wprowadzenie do kartografii i topografii. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 330-356. Warszawa: Nowa Era

2008

Kowalski P., 2008, Cartographic Methods and Their Correctness on Maps In The Polish Press Since the Mid-19th Century, Miscellanea Geographica, vol. 13, Warszawa, pp. 277-288

2007

Kowalski P., Ostrowski W., 2007, Graficzne zasady redagowania w praktyce kartograficznej [Graphic principless of map compilation in cartographic practice]. W: Żyszkowska W., Spallek W. (red.) Kartograficzne programy komputerowe, konfrontacja teorii z praktyką, Główne problemy współczesnej kartografii 2007, s. 19–30, Wrocław

2005

Kowalski P., 2005, Koncepcja mapy prasowej – połączenie ilustracji z informacją [Concept of press map – a combination of illustration and information] W: Pawlak W., Spallek W. (red.) Co się zwie koncepcją mapy. Główne problemy współczesnej kartografii, Hektor, Wrocław, 183–191

Kowalski P., Ostrowski W., 2005, Napisy na mapach jako problem redakcyjny W: Pawlak W., Spallek W. (red.) Projektowanie i redakcja map. Główne problemy współczesnej kartografii 2005, s. 41–44

2004

Kowalski P., 2004, Development and Function of Maps in the Transmission of Press Information in Poland, Miscellanea Geographica, vol. 11, Warszawa, 209–218.

Kowalski P., Ostrowski W., 2004, Zbieranie i opracowanie nazw geograficznych [Collecting and elaborating geographic names]. Przewodnik toponimiczny [Toponymic guide]. Część III: Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach [Usage und arrangement of names and other labels on maps], Główny Urząd Geodezji i Kartografii, ss. 150

2003

Kowalski P., 2003, Kartografia prasowa w Polsce przed uzyskaniem niepodległości w 1918 roku [Press cartography in Poland before the regaining of independence in 1918], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 35, no 1, s. 12–24

Kowalski P., 2003, Kartografia prasowa w Polsce Ludowej (1945-1989) [Press cartography in the Polish People’s Republic (1945–1989)], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 35, no 2, s. 114–125

2002

Kowalski P., 2002, Mapy w polskiej prasie codziennej w latach 1918–1939 [Maps in Polish daily newspapers in the years 1918–1939], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 34, no 2, 115–131

2001

Kowalski P., 2001, Wpływ komputeryzacji na rozwój kartografii prasowej w Polsce.[w:] „Metody kartograficzne a możliwości systemów komputerowych. Kapmoгpaфический метод и возможности компьютерных систем”, red. A. M. Berlant, J. Pasławski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, s. 99-107.

1999

Kowalski P., 1999, Changes in press cartography in Poland over the years 1989–1998, The Polish Cartography 1999, Warszawa, 209-218.

Kowalski P., 1999, Kartografia prasowa w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku [Polish journalistic cartography of the last decade of the 20th century], „Polski Przegląd Kartograficzny”, 1999. T.31, nr 3, s. 159-168

1998

Kowalski P., 1998, Rozwój map ogólnogospodarczych w szkolnych atlasach geograficznych do końca XIX wieku [Development of general economic maps in school geographical atlases until the end of 19 th century], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 30, no 2, 97–110

Kowalski P., 1998, Ewolucja map ogólnogospodarczych w europejskich atlasach dla szkół średnich w XX wieku [Evolution of general economic maps in European high school  atlases in the 20 th century], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 30, no 4, 260–273

1997

Kowalski P., Pasławski J. 1997, Polish Journalistic Cartography in 1995, Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe C: Kartographie, Band 16, pp. 229–238.

Kowalski P., 1997, Kartografia prasowa w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych [Polish journalistic cartography in mind-1990’s], Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 29, no 4, s. 229–242

To top