Stosunki hydrologiczne Górnej Jeziorki

(opiekun projektu: mgr Sylwia Nasiłowska)
(koordynator projektu: Anna Izdebska)

Projekt polega na wykorzystaniu archiwów zdjęć z serii satelity Landsat w analizach zmian parametrów wilgotnościowych w zlewni rzeki Jeziorki. Obszar badawczy to zlewnia nr 258111 wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski. Na tym odcinku znajdują się liczne zbiorniki retencjonujące wodę, charakteryzujące się różnym stanem technicznym. Część z nich została zlikwidowana, co nie pozostało bez wpływu na warunki wilgotnościowe w terenie badań. Seria jednorodnych zobrazowań satelitarnych pozwala na analizę wieloczasową zjawisk towarzyszących obniżaniu zwierciadła wód podziemnych.

Prace rozpoczęto po zakończeniu sesji egzaminacyjnej letniej 2009. Studenci wykonają wszelkie prace dzięki współpracy i konsultacjom z opiekunem. Przyjęto następujący harmonogram i dokonano podziału obowiązków.

 1. Utworzenie grupy, podział obowiązków
 2. Pozyskanie danych
  1. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski – arkusz 'm346a’ zlewnia numer 258111(http://www.kzgw.gov.pl/index.php?id=655)
  2. Pozyskanie dostępnych zdjęć z satelity Landsat dla danego terenu (http://glovis.usgs.gov/)
  3. Przeprowadzenie ankiet w celu zdobycia informacji od mieszkańców na temat historii obiektów hydrotechnicznych leżących na jej terenie
 3. Pozyskanie i selekcja materiałów dokumentujących zlewnię
 4. Inwentaryzacja fotograficzna obiektów piętrzących wodę w omawianej zlewni (zapoznanie studentów z terenem)
 5. Przegląd literatury w tematyce: mała retencja (aspekt przyrodniczy i gospodarczy), środowisko przyrodnicze zlewni, teledetekcyjne wskaźniki wilgotności, dane teledetekcyjne
 6. Wybór metod badawczych
 7. Opracowanie map podkładowych i map wskaźników wilgotnościowych (prawdopodobnie wykorzystane będzie oprogramowanie ENVI, VISAT, QGIS lub ArcGIS)
 8. Analiza statystyczna i przestrzenna zaistniałych zmian wilgotności
 9. Opracowanie posteru, artykułu i referatu na konferencję

ZLEWNIA_NA_LANDSACIE_small

teren_1

kompozycja RGB 321, rozdzielczość przestrzenna około 1m, aktualność: 14.05.2005

teren_2

kompozycja RGB 321, rozdzielczość przestrzenna około 1m, aktualność: 31.03.2002

teren_3

kompozycja RGB 321, rozdzielczość przestrzenna około 1m, aktualność: 14.05.2005

 

status projektu: