Tomasz Nowacki

Place of employment:

  Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing
Contact:
e-mail: t.nowacki@uw.edu.pl, Phone: + 48 2255 20632, Fax: + 48 22 5521521
Years with the University:
19 (since 1st November 2001) 
Position:
research scientist (lecturer)
 

Education:

  • 1997 – 2001: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialization in Geoinformatics.
  • 1997: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. M.Sc. thesis: „Plan Legionowa. The concept of an information plan for the city of medium size (scale 1:15 000)” under the supervision of Dr. Wiesław Ostrowski
  • 1996 – 1997: Technical researcher of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Cartography
  • 1991 – 1996: Student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialization in Cartography

To top

Lectures and exercises

 • Cartography and topography (30h), Yearly from 2001
 • Cartographic visualization of spatial data (15), Yearly from 2013
 • Technical drawing (45), Yearly from 2006
 • Computer-aided design [AutoCAD] (30), Yearly from 2012
 • Preparing and using of thematic maps (30), 2014
 • Introduction to field works, Yearly from 2003

To top

Publication list:

2019

Nowacki T., 2019, Optymalizacja klas kartogramu.  XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Generalizacja map w technologii cyfrowej” Streszczenia referatów i posterów. Kraków: Oddział Kartograficzny PTG, s. 26.

Nowacki T., 2019. Choropleth map – which data type sould I use? Abstracts of the International Cartographic Association, Editor: H. Fujita, vol. 1, 162. DOI: 10.5194/ica-abs-1-274-2019.

Opach T., Korycka-Skorupa J., Karsznia I., Nowacki T., Gołębiowska I., Rød J.K., 2019. Visual clutter reduction in zoomable proportional point symbol mapsCartography and Geographic Information Science. 46(4): 347-367. DOI:10.1080/15230406.2018.1490202 (IF 1.785, 100 MNiSW points).

2018

Korycka-Skorupa J., Nowacki T. 2018. Cartographic presentation – from simple to complex map Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development. ISSN: 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2018-0023  (14 MNiSW points).

Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018, Barwa jako przedmiot badań empirycznych w kartografii. 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 24

Korycka-Skorupa J., Gołębiowska I., Karsznia I, Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018, Liczby na mapach – nowa metoda prezentacji zjawisk. Pomoc czy przeszkoda dla użytkownika? 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 31

Panecki T., Gołębiowska I., Karsznia I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Słomska K., 2018, Mapy cieplne (heat maps) w kartografii: definicja, metodyka, przykłady. 1st Cartographic Open Plenary Meeting, Lublin, Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems. Book of abstracts, s. 44

Nowacki T., 2018. Optymalizacja sposobów wyznaczania klas kartogramu. XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map” Streszczenia referatów i posterów. Gdańsk: Oddział Kartograficzny PTG, s. 14-15.

Karsznia I., Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Panecki T., Słomska K., 2018. Percepcja charakterystycznych układów przestrzennych na mapach tematycznych o różnym stopniu generalizacji.  XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Funkcjonalność a estetyka map” Streszczenia referatów i posterów. Gdańsk: Oddział Kartograficzny PTG, s. 12-13.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2018, Mała Ojczyzna w edukacji kartograficznej. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny MERITUM, No. 2 (49), pp. 31-35.

2017

Nowacki T., 2017. Redakcja kartogramów interaktywnych. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w służbie nauki” Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: Oddział Kartograficzny PTG, s. 23.

2016

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Banaszczyk A, 2016, Cultural and natural heritage in the scientific work of cartographers from the University of Warsaw, Proceedings on 11th International Cartographic Conference, Digital Approaches to Cartographic Heritage, (ISSN 2459-3893), p. 191.

Nowacki T., 2016. Efektywność czytania kartogramów. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce” Streszczenia referatów i posterów. Lublin: Oddział Kartograficzny PTG, s. 28.

2015

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Kowalski P., Markowska A., Nowacki T., Pasławski J., 2015, Kartografia w praktyce. Prezentacja danych ilościowych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – praca złożona do druku.

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2015, The complexity of cartographic presentation types. Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography (ISBN 978-1-907075-03-2), pp.43-44.

Nowacki T., 2015. Kartogram a kartografia multimedialna. XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym” Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, s. 27.

2014

Korycka-Skorupa J., Nowacki T., 2014. Prezentacja dynamiki zjawisk – metody i rozwiązania graficzne. XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii” Streszczenia referatów i posterów. Toruń: Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Toruński PTG, Katedra Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, s. 27-28.

Lechowicz M., Nowacki T., Edukacja szkolna jako element procesu redukcji ryzyka klęsk żywiołowych, Prace i Studia Geograficzne, T.55, s.85-95

Hałaczek J., Markowska A., Nowacki T., Opach T., Żmijewska J., Analizy IBE. Kształtowanie umiejętności korzystania z map w gimnazjalnych podręcznikach do geografii, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014

2013

Figa M., Hałaczek J., Nowacki T., Opach T., Geografia. W: Ostrowska E., Spalik K., Uczymy myślenia. Zadania na lekcje z przedmiotów przyrodniczych s. 77-92, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013

Arévalo-Garcia E. B., Buczek I., Chrzanowski M., Grajkowski W., Hałaczek J., Horodecki K., Kędziora M., Nowacki T., Ostrowska E. B., Poziomek U., Setti L., Spalik K., Studzińska M., Walicki P., Dobre praktyki w przyrodniczej edukacji pozaformalnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013

Nowacki T., Hałaczek J., 2013. Kartografia w badaniach edukacyjnych – rola map w konstrukcji narzędzi diagnostycznych. XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Efektywność prezentacji kartograficznej” Streszczenia referatów i posterów. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG, s. 26-27.

2012

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: Choropleth maps and diagram maps in atlas of cartographic presentation methods Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 2012,  Volume 16, Issue 1, Pages 49–56, ISSN (Online) , ISSN (Print) , DOI: 10.2478/v10288-012-0022-5

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: Internetowy “Atlas Metod Kartograficznych”. „Polski Przegląd Kartograficzny” T.44, 2012, nr 3, s. 105-119.

2011

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T.: O ilościowych metodach kartograficznych. Z prac nad internetowym „Atlasem kartograficznych metod prezentacji”. W: Żyszkowska W., Spallek W. „Główne problemy współczesnej kartografii. Zastosowanie statystyki i GIS w kartografii”, s. 54-71. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław 2011

Korycka-Skorupa J., Pasławski J., Nowacki T., Opach T. :Internet „Atlas of Cartographic Methods” – a step towards formalizing cartographic methods of presentation. Proceedings of 25th International Cartographic Conference, Paris 2011, publikacja w Internecie: http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2011/

2010

Gołębiowska I., Korycka-Skorupa J., Nowacki T., Ostrowski W. Podstawy opracowania map internetowych: grafika, metodyka, redakcja. Warsztaty kartograficzne (publikacja na płycie CD). Ogólnopolskie Seminarium „M@py w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych”. Tatrzański Park Narodowy, Katedra Kartografii UW, Zakopane 2010

Korycka-Skorupa J, Nowacki T., Opach T., Pasławski J., 2010,  Internetowy „Atlas metod kartograficznych” czyli krok ku formalizacji kartograficznych metod prezentacji. „Prace i Studia Kartograficzne”, T. 3 „Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych”, s. 187-190, Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny

Nowacki T., Opach T., 2010 (II wyd.), Mapy i atlasy elektroniczne. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 386-406. Warszawa: Nowa Era

2009

Nowacki T., Opach T., Wykorzystanie technologii PHP i MySQL do opracowania map internetowych na bazie Google Maps API. W: Żyszkowska W., Spallek W. „Główne problemy współczesnej kartografii. Bazy danych w kartografii” s. 154-169,  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii, Wrocław 2009

2006

Nowacki T., Opach T., 2006 (I wyd.), Mapy i atlasy elektroniczne. W: Pasławski J. (red.) „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, s. 380-388. Warszawa: Nowa Era