Tomasz Panecki

Place of employment:

Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Polish Academy of Sciences, Institute of History, Department of Historical Atlas

Contact:

tpanecki@uw.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3483-2035

ResearchGate

Twitter

Years with the University:

since 1st October 2013

Position:

Research scientist (lecturer)

Education:

01/10/2013-30/09/2017: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in cartography.

03/09/2013: Diploma in Cartography from the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Methodology of the old maps’ universal symbol classification development for the purpose of its application in the historical geoportal” under the supervision of dr Izabela Gołębiowska & dr Izabela Karsznia

01/10/2011-03/09/2013: Master student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Cartography.

24/06/2012: Diploma in History from the Warsaw University, Historical Faculty. M.A. thesis: „Polish exotic mountain expeditions during the interwar period” under the supervision of prof Jerzy Kochanowski

01/10/2010-24/06/2012: Master student of the Warsaw University, Historical Faculty, History

10/2007-09/2010: Bachelor student of the Warsaw University, Historical Faculty, History

To top

Research stays

  • 01.09-30.09.2019, Germany (Marburg), Herder Institute, Scientific stay in cooperation with Prof. Dr Christian Lotz.

To top

Lectures and exercises

Kartografia (ćwiczenia)

Kartoznawstwo Ogólne (wykład & ćwiczenia)

Systemy Odniesień Przestrzennych (ćwiczenia)

Pozyskiwanie i analiza danych 3D (ćwiczenia)

Geografia historyczna (ćwiczenia)

To top

Supervision of MSc. students (full data)

  • Methodology of determination of historical administrative borders on the Nowotomyska Plain on the basis on old maps and modern cartographic sources (Metodyka wyznaczania historycznych granic administracyjnych na obszarze Równiny Nowotomyskiej na podstawie dawnych i współczesnych źródeł kartograficznych), Reviewer: Bogdan Zagajewski, defence: 29.07.2019.

To top

Supervision of BSc. students (full data)

  • Changes in the spatial development of Augustów from the 18th century to the present day (Zmiany zagospodarowania przestrzennego Augustowa od XVIII wieku do czasów współczesnych), Reviewer: Jolanta Korycka-Skorupa, defense: 21.09.2020;
  • Credibility assessment of the so-called parish sketches of K. Perthées on the example of the settlement network of the Gostyń powiat (Ocena wiarygodności tzw. szkiców parafialnych K. Perthéesa na przykładzie sieci osadniczej powiatu gostyńskiego), Reviewer: Izabela Karsznia, defense: 03.09.2020;
  • Dutch-type settlements in Wielkopolska in the 18th and 19th century in the light of selected cartographic sources (Osadnictwo olęderskie w Wielkopolsce w XVIII i XIX wieku w świetle wybranych źródeł kartograficznych), Reviewer: Izabela Karsznia, defense: 03.09.2020; 
  • Possibilities and limitations of harmonization of historical data on the example of the Map of Silesia in the late eighteenth century (Możliwości i ograniczenia harmonizacji danych historycznych na przykładzie Mapy Śląska w końcu XVIII wieku), Reviewer: Wojciech Pokojski, defense: 16.09.2019;
  • Harmonisation of historical spatial data on the example of the Map of the Cracow Province in the era of the Four Years’ Sejm 1788-1792 (Harmonizacja historycznych danych przestrzennych na przykładzie Mapy województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego 1788-1792), Reviewer: Izabela Karsznia, defense: 26.06.2019

To top

Publication list:

Słomska-Przech K., Panecki. T., Pokojski W., T., Heat Maps: Perfect Maps for Quick Reading? Comparing Usability of Heat Maps with Different Levels of Generalization. SPRS Int. J. Geo-Inf. 2021, 10(8), 562; https://doi.org/10.3390/ijgi10080562 (IF 2,89, 70 punktów MEiN).

Pokojski W., , Panecki. T., Słomska-Przech K., Cartographic visualization of density: exploring the opportunities and constraints of Heat Maps. Polish Cartographical Review, 53(1), DOI: 10.2478/pcr-2021-0003 Dodaj do projektu Citavi wg DOI (20 punktów MEiN).

Pokojski W., Słomska-Przech K., , Panecki. T., „Kształtowanie umiejętności opracowania map z wykorzystaniem technologii GIS i metod prezentacji kartograficznej”, [w:] A. Hibszer, E. Szkurłat (red.), Kształtowanie i ocenianie umiejętności w edukacji geograficznej – założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja. Boguski Wydawnictwo Naukowe, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, t.11 , s. 83-96.

Panecki T., Pokojski W., 2019. A missing link in cartographic visualization? A case study of “heat maps” effectiveness. Abstracts of the International Cartographic Association, Editor: H. Fujita, vol. 1, 288. DOI: 10.5194/ica-abs-1-288-2019.

Ostrowski W., Panecki T., Karsznia I., 2018. Comparative analysis of a characterization of the built-up area and settlement network on Polish topographic maps from the 19th, 20th and 21st centuries. Polish Cartographical Review 50(2), 73-86. DOI: 10.2478/pcr-2018-0005.

Panecki T., 2017, Quantitative assessment of the scope of content of selected topographic maps of Polish lands from the 19th and the first half of the 20th century, “Polish Cartographical Review” Vol. 49, 2017, no. 4, pp. 185–199, DOI: 10.1515/pcr-2017-0015, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, vol. 21, 2015, p. 37-51, DOI: 10.18778/1508-1117.21.02, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, The evaluation of archival maps in geohistorical research, „Miscellanea Geographica”, vol. 19, 2015, no. 4, p. 72-77, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0027,  (14 MNiSW points).

Panecki T., 2015, The comparison of the scope of the content and classification methods on topographical maps of Polish territory annexed by Russia issued at the turn of 19th and 20th century, “Polish Cartographical Review” Vol. 47, 2015, no. 1, p. 45–62, DOI: 10.1515/pcr-2015-0004, (8 MNiSW points).

Panecki T., 2015, Porównanie zakresu i metod ujęcia treści na mapach topograficznych ziem zaboru rosyjskiego z przełomu XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny” Vol. 47, 2015, no 1, p. 33–45.

Panecki T., 2015, Opracowanie struktury bazy danych do analiz zmian zalesienia Bieszczadów Zachodnich [in:] „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Vol. 2. ed. M.Kuczera, Kraków 2015, p. 602-607.

Panecki T., 2015, Obiekty gospodarcze na wybranych mapach topograficznych z XIX i XX wieku [in:] „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców”, Vol. 1, ed. M. Kuczera, Kraków 2015, p. 608-613.

Panecki T., 2014, Problemy kalibracji mapy szczegółowej Polski w skali 1:25 000 Wojskowego Instytutu Geograficznego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, vol. 46, 2014, no. 2, p. 162-172, (8 MNiSW points).

 Panecki T., 2014, Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland, „Miscellanea Geographica”, vol. 18, 2014, no. 4, p. 34-40. DOI:10.2478/mgrsd-2014-0018, (14 MNiSW points).

Panecki T., 2014, Analiza możliwości prezentacji danych w wybranych internetowych geoportalach historycznych, „Dokonania młodych naukowców”, vol.3,  p. 610–61.

Panecki T., 2014, Możliwości i uwarunkowania wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej w badaniach historycznych, in: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Kraków 2014, p. 159–166.

Gołębiowska I., Mikiewicz D., Panecki T., Karsznia I., 2012, Towards a historical GIS platform in Poland. [in:] Marcus J. „Service-Oriented Mapping”, Vienna: Jobst Media, pp. 417-430.

To top