Bogdan Zagajewski

Place of employment:

  University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Chair of Geomatics and Information Systems, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing

Contact:

e-mail: bogdan@uw.edu.pl,
Phone: + 48 2255 20654,
Skype: bogdan.zagajewski,
Fax: + 48 2255 21521,

Academia, ORCID, Research Gate, Scopus.

Years with the University:

  Since 15 November 1995

Position:

Education:

 • 22/11/2011 – Habilitation in Earth Sciences (Geography). Habilitation thesis: Assessment of neural networks and Imaging Spectroscopy for vegetation classification of the High Tatras.
 • 25/02/2003: Ph.D. degree of Earth Sciencies (Geography). Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies
 • 01/10/1998 – 30/09/2002: PhD student of the Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Specialisation in geoinformatics.
 • 29/06/1998: Diploma in Environmental Protection Sciences from the Warsaw University, Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection, Warsaw University. M.Sc. thesis: „Assessment of a possibility of the lead detection in grasses and soil using remote sensing techniques” under the supervision of Prof. Dr. Jan R. Oledzki
 • 01/10/1993 – 29/06/1998: Student of the Warsaw University, Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection (MSOS UW)

Lectures and exercises

 • Photo-interpretation course (15h). Yearly, from 1996
 • Erdas Imagine I course. Digital image processing (60h). 1999 – 2002
 • Erdas Imagine II course. Digital image processing (45h). 2000 – 2002
 • Introduction to GIS (90h).  2000-2008
 • Introduction to remote sensing of environment (30h). 1996-2008
 • Integrated measurement techniques. Remote sensing. (32h) Yearly, from 1997
 • Ground measurement methods in remote sensing (62 h).  2006-2013
 • BA and MSc. seminars

To top

Promoted PhD Doctors

To top

Supervision of PhD students

Doctoral School of Exact and Natural Sciences, University of Warsaw

 • M.Sc. Adam Waśniewski (2023-2027, together with Prof. Agata Hościło),
 • M.Sc. Marcin Kluczek (2021-2025).

To top

Habilitation reviewer

 • Dr Edyta Woźniak. Detekcja i identyfikacja obiektów na podstawie analizy siły i mechanizmu odbicia wiązki radarowej. Warszawa, 2023/06/14.
 • Dr Tomasz Opach. Wykorzystanie złożonych interaktywnych wizualizacji geograficznych do prezentacji i analizy wielozmiennych charakterystyk przestrzennych dotyczących wrażliwości środowiska geograficznego na klęski żywiołowie, Warszawa, 2017/11/28.

To top

PhD thesis reviewer

 • M.Sc. Eng. Judyta Książek. Wykrywanie azbestowo-cementowych pokryć dachowych metodami teledetekcyjnymi. Supervisors: Prof. Dr. Eng. Beata Hejmanowska, Dr. Eng. Ewa Głowienka. Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering AGH University of Science, Kraków,  04.07.2023.
 • M.Sc. Daniela Heller Pearlshtien. Amiaz Plain and Makhtesh Ramon, Southern Israel, as Vicarious Calibration/Validation Sites for Hyperspectral Orbital Sensors. Supervisor: Prof. Eyal Ben Dor. Porter School of the Environment and Earth Sciences, Department of Geography and the Human Environment, Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Israel,  26.06.2023.
 • M.Sc. Karolina Herodowicz-Mleczak. Zastosowanie metod teledetekcyjnych do ilościowego opisu szorstkości gleb uprawnych. Supervisors: Prof. Dr. Jan Piekarczyk, Prof. Dr. Cezary Kaźmierowski. Faculty of Geographical and Geological Sciences
  Adam Mickiewicz University, Poznań
  , 20.06.2023.
 • M.Sc. Nicolas Francos: Optimization of Practices to Evaluate Soil Surface Properties Using Soil Spectral Libraries by Remote-Sensing Means. Supervisors: Prof. Eyal Ben Dor. Porter School of the Environment and Earth Sciences, Department of Geography and the Human Environment, Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Israel,  16.06.2022.
 • M.Sc. Maciej Adamiak: Wykorzystanie technik uczenia maszynowego i teledetekcji do wspomagania interpretacji przestrzeni geograficznej (Applying machine learning and remote sensing techniques to support the geographical space interpretation),  Supervisors: Dr. hab. Eng. Krzysztof Będkowski, Prof. UŁ; Dr. Anna Majchrowska. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 15/03/2022.
 • M.Sc. Subhajit Bandopadhyay: Application of ground, airborne and satellite remote sensing techniques to assess the Sun-induced fluorescence and reflectance of different ecosystems, Supervisors: Prof. Dr. hab. Radosław Juszczak and Dr. hab. Anshu Rastogi, Prof. UPP, Poznań University of Life Sciences Faculty of Environmental Engineering and Mechanical Engineering, Poland, 26/11/2021.
 • MSc. Moshe Mandelmilch: Mapping nutrition status in Mediterranean plant communities Using spectral based RS Technology, Supervisors: Prof. Eyal Ben Dor, Dr. Efrat Sheffer. Porter School of the Environment and Earth Sciences, The Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Israel, 03/06/2021.
 • MSc. Yaron Ogen: Soil Spectroscopy in the Visible, Near and Shortwave Infrared (0.4-2.5 µm) for Precise Soil Mapping, Supervisors: Prof. Eyal Ben Dor, Dr. Naftaly Goldshleger. Porter School of the Environment and Earth Sciences, The Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Israel, 03/12/2018.
 • MSc. Eng. Menaka Chellasamy: Development of an efficient method to verify farmers’ crop diversification for Danish subsidy control using remote sensing, Supervisors: Prof. Mogens Humlekrog Greve, co-supervisors: Prof. Paul Andrew Ferré, Rafal Tomasz Zielinski. Department of Agroecology, Aarhus University, Denmark, 15/12/2015.
 • MSc. Sylwia Nasiłowska: Zastosowanie danych satelitarnych MODIS do modelowania stanu zdrowotnego sadów, Supervisor: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, 07/07/2015.
 • MSc. Eng. Said M.A. Nawar: Digital soil mapping using spectroscopy and remote sensing: a case study from Egypt, Supervisor: Dr. hab. Jacek Kozak, Prof. UJ, Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Department of GIS, Cartography and Remote Sensing, 24/03/2015.
 • MSc. Jan Mišurec: Influence of atmospheric and topographic correction on the accuracy of canopy chlorophyll content estimation of Norway spruce stands, Supervisor: RNDr. Lucie Kupková, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká Fakulta, Katedra Aplikované Geoinformatiky a Kartografie, 25/09/2014.
 • MSc. Anna Jarocińska: Zastosowanie modeli transferu promieniowania w hiperspektralnych badaniach stanu roślinności łąk, Supervisor: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics and Remote Sensing, 20/11/2012.

To top

Supervision of MSc. topics (full data):

 • Assessment of the effectiveness of land cover classification according to Corine Land Cover nomenclature (Ocena skuteczności klasyfikacji pokrycia terenu według wydzieleń Corine Land Cover). Supervisors: Dr. hab. Bogdan Zagajewski, Dr. Edwin Raczko. Reviewer: Dr. Anna Jarocińska. MSc. exam: 24.06.2021.
 • Vegetation assessment of the Tatra National Park basing on the WorldView 2 satellite images (Ocena stanu roślinności Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć satelitarnych WorldView 2). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Marlena Kycko. MSc. exam: 08.07.2020.
 • Assessment of lupinus (Lupinus polyphyllus) condition of the Kamienna Góra Mountain area (Ocena stanu kondycyjnego łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus) na terenie Gór Kamiennych). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski, Dr. Marlena Kycko. Reviewer: Dr. Adriana Marcinkowska-Ochtyra. MSc. exam: 22.07.2019.
 • Remote sensing assessment of Beskid Żywiecki forest stands (Teledetekcyjna ocena stanu drzewostanów Beskidu Żywieckiego). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Marlena Kycko. MSc. exam: 24.06.2019.
 • ssessment of Sentinel-2 satellite images for mapping of forests in Gabon (Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do kartowania lasów Gabonu). Supervisors: Dr. Eng. Agata Hościło, Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Edwin Raczko. MSc. exam: 17.09.2018.
 • Assessment of airborne remote sensing data for an identification of Natura 2000 mountain Yellow Trisetum and Bent-grass hay meadows (Ocena przydatności lotniczych danych teledetekcyjnych do identyfikacji górskich łąk konietlicowych i mietlicowych użytkowanych ekstensywnie Natura 2000). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Marlena Kycko. MSc. exam: 31.07.2018.
 • Assessment of nonparametric algorithms for deadwood identification on the HySpex hyperspectral aerial image (Ocena przydatności nieparametrycznych algorytmów do identyfikacji posuszu na obrazie lotniczym hiperspektralnym HySpex). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Edwin Raczko. MSc. exam: 16.07.2018.
 • Assessment of the forest condition of the Tatra National Park based on remote sensing data (Ocena kondycji lasów w tatrzańskim parku narodowym na podstawie danych teledetekcyjnych). Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. Marlena Kycko. MSc. exam: 18.12.2017.
 • Assesment of the HySpex hyperspectral images for the Lupinus spp. L. identification (Zastosowanie danych hiperspektralnych HySpex do identyfikacji łubinu (Lupinus spp. L.)). Supervisor: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. exam: 10.07.2017.
 • Field hyperspectral techniques for evaluating the phenological changes and biophysical condition of forests of Karkonosze Mountains and Beskid Żywiecki (Wykorzystanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Karkonoszy i Beskidu Żywieckiego). Supervisor: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. exam: 04.11.2015.
 • A clouds & shadows detection algorithm on Landsat 8 images (Algorytm detekcji chmur i cieni na obrazach Landsat 8). Co-supervisor: Dr. Anna Jarocińska. Reviewer: Dr. Jan Musiał (IGiK). MSc. exam: 07.07.2015 (Erasmus Mundus GEM project).
 • Fires intensity analysis and identification of areas particularly exposed to spring fires  (Analiza intensywności pożarów oraz identyfikowanie obszarów szczególnie narażonych na pożary wiosenne w Polsce). Co-supervisor: Dr. Eng. Agata Hościło. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. exam: 19.06.2015
 • Land Cover Classification of Warmian-Masurian Voivodeship using Landsat TM images and neural network simulator (Klasyfikacja pokrycia terenu województwa warmińsko – mazurskiego na podstawie zdjęć Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. defence: 14.07.2014
 • Assessment of Imaging Spectroscopy for rock identification of the Karkonosze (Giant) Mountains (Analiza przydatności danych hiperspektralnych do identyfikacji skał w Karkonoszach). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. defence: 18.06.2014
 • Classification of forest species of Chojnik Mountain (Karkonosze National Park) using airborne hyperspectral APEX images and neural network simulator (Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) na podstawie lotniczych obrazów hiperspektralnych APEX i sztucznych sieci neuronowych). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. defence: 18.06.2013
 • Digital geomorphological map of northern – western Poland in a scale of 1:300 000 (Cyfrowa mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. defence: 23.07.2013
 • Remote sensing analysis of the vegetation condition of the Białowieża Forest (Teledetekcyjna analiza kondycji roślinności Puszczy Białowieskiej). Co-supervisor: Dr. Piotr Pabjanek. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. MSc. defence: 27.06.2013 (Erasmus Mundus GEM project).
 • Impact of tourism on the condition of vegetation along routes on the Gąsienicowa valley’s appointed by remote sensing techniques (Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na podstawie danych teledetekcyjnych). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 22.06.2012
 • Geomorphological map of pomorskie voivodeship using geoinformatics methods (Mapa geomorfologiczna województwa pomorskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 22.06.2012
 • Comparison of FuzzyARTMAP and Support Vector Machines classifications of urban area (Porównanie klasyfikacji obszarów miejskich symulatorami FuzzyARTMAP i Support Vector Machines). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 29.06.2011
 • Satellite map of a vegetation state of the Tatras Mts (Mapa satelitarna uszkodzeń roślinności Tatr). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 21.06.2010
 • The influence of natural environment’s components on spatial diversity of thermal emissivity of the Gąsiennicowa Valley (Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zróżnicowanie emisyjności promieniowania termalnego Doliny Gąsienicowej). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 25.06.2009
 • Artificial neural nets in land cover classification of the hyperspectral images of the Gasienicowa Valley (Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w klasyfikacji pokrycia terenu Doliny Gąsienicowej na podstawie obrazów hiperspektralnych). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 25.06.2009
 • The correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin (Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 23.06.2008
 • Using hyperspectral images for land cover classification in Bystrzanka basin (Wykorzystanie obrazów hiperspektralnych do klasyfikacji pokrycia terenu zlewni Bystrzanki). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 17.06.2008
 • Usefulness of remote sensing data to identify vegetation comminities on the Gąsienicowa Valley (Przydatność danych teledetekcyjnych w identyfikacji zbiorowisk roślinnych Doliny Gąsienicowej). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 19.06.2006
 • The project of database about environment the Bieszczad mountain region (Projekt bazy danych o środowisku Bieszczadów). Reviewer: Prof. Dr. hab. Jan R. Olędzki. MSc. defence: 19.06.2006

To top

Supervision of BA topics (full data):

 • Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do identyfikacji nawloci (Solidago spp.). Assessment of Sentinel-2 satellite images for the identification of goldenrod species (Solidago spp.). Dr. hab. B. Zagajewski, Reviewer: Dr. Anna Jarocińska. BA. exam: 30.06.2022.
 • Ocena przydatności obrazów satelitarnych Sentinel-2 do monitoringu roślinności wysokogórskiej Tatr. Assessment of Sentinel-2 satellite images for monitoring of high-mountain vegetation of the Tatra Mountains. Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. M. Kycko. Reviewer: Dr. Anna Jarocińska. BA. exam: 12.07.2021. 
 • Ocena przydatności zdjęć Landsat do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego. Assessment of Landsat images for tree species classification of the Karkonoski National Park. Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. E. Raczko. Reviewer: Dr. M. Kycko. BA. exam: 24.06.2019. 
 • Zastosowanie naziemnych technik hiperspektralnych w monitoringu kondycji zdrowotnej lasów Beskidu Żywieckiego. Field hyperspectral techniques for evaluating the phenological changes and biophysical state of forest in Beskid Żywiecki. Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewer: Dr. E. Raczko. BA. exam: 13.09.2017.
 • Automatyzacja przetwarzania danych spektrometrycznych ASD FieldSpec. Automation of an ASD FieldSpec data processing. Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. E. Raczko. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 13.09.2017.
 • Zastosowanie teledetekcji hiperspektralnej do oceny stanu kondycyjnego jeżyny (Rubus L.). Application of Imaging Spectroscopy for a condition analysis of Rubus L.   Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. E. Raczko. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 10.07.2017. 
 • Hiperspektralna ocena stanu kondycyjnego nawłoci (Solidago L.). Hyperspectral assessment of goldenrod (Solidago L.) condition. Supervisors: Dr. hab. B. Zagajewski, Dr. A. Jarocińska. Reviewer: Dr. M. Krówczyńska. BA. exam: 10.07.2017. 
 • Ocena przydatności symulowanych danych satelitarnych EnMAP i Sentinel-2 do klasyfikacji roślinności wysokogórskiej Karkonoszy. Assessment of simulated EnMAP and Sentinel-2 images for subalpine and alpine vegetation classificationof the Karkonosze Mountains. Supervisors: Dr. A. Marcinkowska-Ochtyra, Dr. hab. B. Zagajewski. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 10.07.2017. 
 • Klasyfikacja pokrycia terenu Pojezierza Pomorskiego na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP. Land cover classification of the Pomeranian Lake District region in North Poland using Landsat TM satellite images and fuzzy ARTMAP simulator. Supervisor: Dr. hab. Bogdan Zagajewski. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 20.03.2017.
 • Modelowanie 3D budynku Starego BUW na podstawie danych geoinformatycznych. Co-supervisor: MSc. Eng. Adrian Ochtyra, Reviewer: Dr. J. Korycka-Skorupa. B.A. exam: 19.09.2016.
 • Opracowanie mapy kampusów Uniwersytetu Warszawskiego według wytycznych projektu Community Maps (Esri). Map of the University of Warsaw campuses according to the guidelines of the Community Maps Program (Esri). Co-supervisor: MSc. A. Ochtyra. Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 15.07.2016.
 • Ocena przydatności obrazów satelitarnych WorldView-2 oraz maszyn wektorów nośnych do klasyfikacji gniazd kornikowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Assessment of the WorldView-2 images and Support Vector Machines for identification of tree stand affected by Bark beetle outbreak in the Tatra National Park. Co-supervisor: Dr. Eng. Tomasz Zwijacz-Kozica (TPN), Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 11.07.2016
 • Opracowanie mapy kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego według standardów Community Map (ESRI). Elaboration of the Ochota Campus of the University of Warsaw according to the Community Maps (ESRI) Program. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. BA. exam: 28.09.2015
 • Remote sensing condition analysis of lead-contaminated beam (Pisum sativum) (Teledetekcyjna analiza stanu kondycyjnego grochu zwyczajnego Pisum sativum zanieczyszczonego ołowiem). Co-supervisor: Prof. Dr. hab. Elżbieta Romanowska, Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. BA. exam: 22.07.2015
 • Land cover classification of Mazowsze region using Landsat TM images and fuzzy ARTMAP neural network simulator (Klasyfikacja pokrycia terenu fragmentu Mazowsza na podstawie zdjęć Landsat TM z wykorzystaniem symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP). Co-supervisor: Dr. Eng. Agata Hościło (IGiK), Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 29.06.2015
 • Land cover classification of Podlasie region using Landsat TM images and fuzzy ARTMAP neural network simulator (Klasyfikacja pokrycia terenu Podlasia na podstawie zdjęć Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 27.06.2013
 • Land cover classification of Wielkopolska region using Landsat TM images and fuzzy ARTMAP neural network simulator (Klasyfikacja pokrycia terenu Wielkopolski na podstawie zdjęć Landsat TM i symulatora sztucznych sieci neuronowych fuzzy ARTMAP). Reviewer: Dr. A. Jarocińska. BA. exam: 27.06.2013
 • Vegetation analysis of the Białowieża Forest. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 13.07.2012
 • Analysis of spectral characteristics of vegetation surrounding the petrochemistry PKN Orlen in Płock. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 13.07.2012
 • Analysis of water content in plants based on hyperspectral data. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 21.06.2012
 • Satellite missions of the European Space Agency. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 21.06.2012
 • Analysis of spectral properties of selected tree species of the Bialowieża forest. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 21.06.2012
 • Vector Overlay of selected topographic elements for maps in scale 1:300 000. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 09.09.2012
 • Correlation Coefficient Between Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Land Surface Temperature (LST), March – April 2011. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 21.06.2011
 • Internet Sharing of GIS data. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 22.06.2010
 • Land cover analysis of the Bystrzanka catchment in 2009. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 22.06.2010
 • Changes in the snow cover of the Northern hemisphere between February and April 2008 (based on the Internet sources). Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 17.06.2008
 • Herbaceous species spectral library of the Warsaw University Botanic Garden. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 11.09.2008
 • Changes in the snow cover of the Northern hemisphere between February and April 2007 (based on the Internet sources). Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 29.06.2007
 • Spatial diversity of the vegetation index NDVI in Europe in February and April 2007, using the Internet data (Zróżnicowanie wskaźnika zieleni NDVI w Europie w lutym i kwietniu 2007 roku (na podstawie danych z Internetu)). Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał. Examination: 29.06.2007
 • Comparison of various photo techniques in the research of the Narew valley (panchromatic, colour infrared). Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał
 • Correlation index between IDVI and bedding LST data in March and April 2006. Reviewer: Dr. Elżbieta Wołk-Musiał

To top

Prizes of the:

 • Rector of the Warsaw University (Poland). Warszawa 2013, 2015, 2017, 2017, 2018, 2018, 2022.
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for scientific achievements. Warszawa 2007.
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for scientific achievements. Warszawa 2006.
 • Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University for the organisation of the 4th Workshop on Imaging Spectroscopy. Warszawa 2005.
 • Weekly „Polityka”. The Prize for Young Scientists. Warszawa 2003.
 • Ministry of Environment (Poland) for the M.Sc. thesis. Warszawa 1999.
 • Foundation for Polish Science (Poland). The Stipend for Young Scientists FNP’99, Warszawa 1999.
 • Foundation of Prof. Nowicki (Poland) and Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Germany). The Stipend for Best, Young University Graduates of the Environmental Protection Course. Warszawa 1998.
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for achievent during study. Warszawa 1998.
 • Minister of National Education (Poland). The Stipend for Young Scientists. Warszawa 1997.
 • Rector of the Warsaw University (Poland) for the education and scientific achievement, Warszawa 1997.
 • Dean of the Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University for the achievement and activities, Warszawa 1996.
 • Director of the Forest Research Institute in Warsaw – Sekocin (Poland) for the achievement in the student course. Warszawa-Sekocin 1996.
 • Director of the Inter-faculty Study Programme in Environmental Protection, Warsaw University (Poland) for the achievement. Warszawa 1994.

To top

Publication list:

2024

 1. Kluczek M., Zagajewski B., Kycko M., 2024. Combining Multitemporal Optical and Radar Satellite Data for Mapping the Tatra Mountains Non-Forest Plant Communities. Remote Sensing, 16(8), 1451. DOI: 10.3390/rs16081451 (IF 5.0, 100 MNiSW points).
 2. Sabat-Tomala A., Raczko E., Zagajewski B., 2024. Airborne Hyperspectral Images and Machine Learning Algorithms for the Identification of Lupine Invasive Species in Natura 2000 Meadows. Remote Sensing, 16(3), 580. DOI: 10.3390/rs16030580 (IF 5.0, 100 MNiSW points).
 3. Zagajewski B., Kluczek M., Zdunek K.B., Holland D., 2024. Sentinel-2 Versus PlanetScope Images for Goldenrod Invasive Plant Species Mapping. Remote Sensing, 16(4), 636. DOI: 10.3390/rs16040636 (IF 5.0, 100 MNiSW points).

2023

 1. Kluczek M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica T. 2023. Mountain Tree Species Mapping Using Sentinel-2, PlanetScope, and Airborne HySpex Hyperspectral Imagery. Remote Sensing, 15, 844, DOI: 10.3390/rs15030844 (IF 5.0, 100 MEiN points).

2022

 1. Kluczek M., Zagajewski B., Kycko M., 2022. Airborne HySpex Hyperspectral Versus Multitemporal Sentinel-2 Images for Mountain Plant Communities Mapping. Remote Sensing, 14(5), 1209. DOI:10.3390/rs14051209 (IF 5.0, 100 MEiN points).
 2. Kycko M., Zagajewski B., Kluczek M., Tardà A., Pineda L., Palà V., Corbera J., 2022. Sentinel-2 and AISA Airborne Hyperspectral Images for Mediterranean Shrubland Mapping in Catalonia. Remote Sensing, 14(21), 5531. DOI:10.3390/rs14215531 (IF 5.0, 100 MEiN points).
 3. Sabat-Tomala A., Raczko E., Zagajewski B., 2022. Mapping Invasive Plant Species with Hyperspectral Data Based on Iterative Accuracy Assessment Techniques. Remote Sensing, 14(01), 64. DOI: 10.3390/rs14010064 (IF 5.0, 100 MEiN points).

2021

 1. Dabija A., Kluczek M., Zagajewski B., Raczko E., Kycko M., Al-Sulttani A.H., Tardà A. Pineda L., Corbera J., 2021. Comparison of Support Vector Machines and Random Forests for Corine Land Cover Mapping. Remote Sensing, 13(4), 777. DOI: 10.3390/rs13040777 (IF 5.349, 100 MEiN points).
 2. Migas-Mazur R., Kycko M., Zwijacz-Kozica T., Zagajewski B., 2021. Assessment of Sentinel-2 Images, Support Vector Machines and Change Detection Algorithms for Bark Beetle Outbreaks Mapping in the Tatra Mountains. Remote Sensing, 13(16), 3314. DOI: 10.3390/rs13163314 (IF 5.349, 100 MEiN points).
 3. Migas-Mazur R., Kycko M., Zwijacz-Kozica T., Zagajewski B., 2021. Zastosowanie zdjęć satelitarnych Sentinel-2 do obserwacji gradacji kornika drukarza w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyroda Tatrzańskiego Parku a Człowiek. Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące a potencjalne. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków,  Prace Monograficzne 1068, s. 215-228. DOI 10.24917/9788380847057.10.
 4. Samulowska M., Chmielewski S., Raczko E., Lupa M., Myszkowska D., Zagajewski B., 2021. Crowdsourcing without Data Bias: Building a Quality Assurance System for Air Pollution Symptom Mapping. ISPRS International Journal Geo-Information, 10(2), 46, DOI: 10.3390/ijgi10020046 (IF 3.099, 70 MEiN points).
 5. Zagajewski B., Kluczek M., Raczko E, Njegovec A., Dabija A., Kycko M., 2021. Comparison of Random Forest, Support Vector Machines, and Neural Networks for Post-Disaster Forest Species Mapping of the Krkonoše/Karkonosze Transboundary Biosphere Reserve. Remote Sensing 13(13), 2581. DOI: 10.3390/rs13132581 (IF 5.349, 100 MEiN points).

2020

 1. Sabat-Tomala A., Raczko E., Zagajewski B., 2020. Comparison of Support Vector Machine and Random Forest Algorithms for Invasive and Expansive Species Classification using Airborne Hyperspectral Data. Remote Sensing, 12(3), 516, DOI: 10.3390/rs12030516 (IF 4.509, 100 MNiSW points).
 2. Waśniewski A., Hościło A., Zagajewski B., Moukétou-Tarazewicz D., 2020. Assessment of Sentinel-2 Satellite Images and Random Forest Classifier for Rainforest Mapping in Gabon. Forests, 11, 941, DOI: 10.3390/f11090941 (IF 2.221, 100 MNiSW points).

2019

 1. Kycko M., Romanowska E., Zagajewski B., 2019. Lead-Induced Changes in Fluorescence and Spectral Characteristics of Pea Leaves. Remote Sensing, 11(16), 1885. DOI: 10.3390/rs11161885 (IF 4.118, 100 MNiSW points).
 2. Kycko M., Zagajewski B., Lavender S., Dabija A. 2019. In Situ Hyperspectral Remote Sensing for Monitoring of Alpine Trampled and Recultivated Species. Remote Sensing, 11, 1296. DOI: 10.3390/rs11111296 (IF 4.118, 100 MNiSW points).
 3. Wilk E., Krówczyńska M., Zagajewski B., 2019. Modelling the Spatial Distribution of Asbestos—Cement Products in Poland with the Use of the Random Forest Algorithm. Sustainability, 11(16), 4355, DOI: 10.1080/15230406.2018.1490202 (IF 2.592, 70 MNiSW points).

2018

 1. Bjerke J.W., Elverland E., Jaakola L., Lund L., Zagajewski B., Bochenek Z., Kłos A., Tømmervik H. 2018. High tolerance of a high-arctic willow and graminoid to simulated ice encasement. Boreal Environment Research, 23: 329–338 (IF 1.256, 25 MNiSW points).
 2. Chmielewski Sz., Samulowska M., Lupa M., Lee D., Zagajewski B., 2018. Citizen Science and WebGIS for outdoor advertisement visual pollution assessment. Computers Environment and Urban Systems, 67(C): 97–109, DOI: 10.1016/j.compenvurbsys.2017.09.001 (IF 3.724, 35 MNiSW points).
 3. Kłos A., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Tømmervik H., Zagajewski B., Ziółkowski D., Jerz D., Zielińska M., Krems P., Godyń P., Marciniak M., Świsłowski P., 2018. Using moss and lichens in biomonitoring of heavy-metal contamination of forest areas in southern and north-eastern Poland. Science of The Total Environment, 627: 438–449, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.01.211 (IF 4.61, 40 MNiSW points).
 4. Kycko M., Zagajewski B., Lavender S., Romanowska E., Zwijacz-Kozica M., 2018. The Impact of Tourist Traffic on the Condition and Cell Structures of Alpine Swards. Remote Sensing, 10(2): 220, DOI: 10.3390/rs10020220 (IF 4.118, 35 MNiSW points).
 5. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Raczko E., Ochtyra A., Jarocińska A. 2018. Classification of High-Mountain Vegetation Communities within a Diverse Giant Mountains Ecosystem Using Airborne APEX Hyperspectral Imagery. Remote Sensing, 10(4): 570, DOI: 10.3390/rs10040570 (IF 4.118, 35 MNiSW points).
 6. Nimbalkar P., Jarocinska A., Zagajewski B., 2018. Optimal Band Configuration for the Roof Surface Characterization Using Hyperspectral and LiDAR Imaging. Journal of Spectroscopy, vol. 2018, Article ID 6460518, 15 pages, DOI: 10.1155/2018/6460518 (IF 1.391, 15 MNiSW points).
 7. Raczko E., Zagajewski B. 2018. Tree species classification of the UNESCO Man and the Biosphere Karkonoski National Park (Poland) using artificial neural networks and APEX hyperspectral images. Remote Senssing, 10(7), 1111, DOI: 10.3390/rs10071111 (IF 4.118, 35 MNiSW points).
 8. Sabat-Tomala A., Jarocińska A.M., Zagajewski B., Magnuszewski A.S., Sławik Ł.M., Ochtyra A., Raczko E., Lechnio J.R., 2018. Application of HySpex hyperspectral images for verification of a two-dimensional hydrodynamic model. European Journal of Remote Sensing, 51(1): 637-649, DOI: 10.1080/22797254.2018.1470905 (IF 1.122; 20 MNiSW points).
 9. Zagajewski B., Kycko M., Tømmervik H., Bochenek Z., Wojtuń B., Bjerke J.W., Kłos A., 2018. Feasibility of hyperspectral vegetation indices for the detection of chlorophyll concentration in three High Arctic plants: Salix polaris, Bistorta vivipara, and Dryas octopetala. Acta Societatis Botanicorum Poloniae: Polar terrestrial ecosystems: ecology, evolution, and biogeography, 87(4):3604, DOI: 10.5586/asbp.3604 (IF 0.718, 25 MNiSW points).

2017

 1. Borsa M., Zagajewski B., Kulawik B., Łabaj A., Jedlińska S., Pulak A., 2017. Teledetekcja w planowaniu przestrzennym. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Small GIS, Warszawa, pp. 221.
 2. Cierniewski J., Ceglarek J., Karnieli A., Królewicz S., Kaźmierowski C., Zagajewski B., 2017. Predicting the diurnal blue-sky albedo of soils using their laboratory reflectance spectra and roughness indices. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 200: 25-31, DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.05.033 (IF 2.60, 35 MNiSW points).
 3. Jędrych M., Zagajewski B., Marcinkowska-Ochtyra A., 2017. Application of Sentinel-2 and EnMAP new satellite data to the mapping of alpine vegetation of the Karkonosze Mountains. Polish Cartographical Review, 49(3): 107–119, DOI: https://doi.org/10.1515/pcr-2017-0011 (8 MNiSW points).
 4. Kłos A., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Tømmervik H., Zagajewski B., Ziółkowski D., Jerz D., Zielińska M., Krems P., Godyń P., 2017. The origin of heavy metals and radionuclides accumulated in the soil and biota samples collected in Svalbard, near Longyearbyen. Ecological Chemistry and Engineering S, 24(2): 223-238, DOI: 10.1515/eces-2017-0015, (IF 0.70, 15 MNiSW points).
 5. Kupková L., Červená L., Suchá R., Jakešová L., Zagajewski B., Březina St., Albrechtová J., 2017. Classification of Tundra Vegetation in the Krkonoše Mts. National Park Using APEX, AISA Dual and Sentinel-2A Data. European Journal of Remote Sensing, 50(1): 29-46, DOI: 10.1080/22797254.2017.1274573 (IF 1.122, 20 MNiSW points).
 6. Kycko M., Zagajewski B., Zwijacz-Kozica M., Cierniewski J., Romanowska E., Orłowska K., Ochtyra A., Jarocińska A. 2017. Assessment of Hyperspectral Remote Sensing for Analyzing the Impact of Human Trampling on Alpine Swards. Mountain Research and Development, 37(1):66-74, DOI: 10.1659/MRD-JOURNAL-D-15-00050.1, (IF 1.216, 20 MNiSW points).
 7. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Wojtuń B., Rogass Ch., Mielke Ch., Lavender S. 2017. Subalpine and alpine vegetation classification based on hyperspectral APEX and simulated EnMAP imagesInternational Journal of Remote Sensing, 38(7): 1839-1864, DOI: 10.1080/01431161.2016.1274447 (IF 1.782, 30 MNiSW points).
 8. Raczko E., Zagajewski B., 2017. Comparison of Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network Classifiers for Tree Species Classification on Airborne Hyperspectral APEX images. European Journal of Remote Sensing, 50(1): 144-154, DOI: 10.1080/22797254.2017.1299557, (IF 1.122, 20 MNiSW points).
 9. Wężyk P., Zagajewski B., Moskal M. (eds.), 2017. Breaking dimensions and resolutions of forest remote sensing data Special Issue of the European Journal of Remote Sensing of the 3rd Workshop of the EARSeL SIG Forestry, Kraków, 15-16.09.2016.
 10. Zagajewski B., Tømmervik H., Bjerke J.W., Raczko E., Bochenek Z., Kłos A., Jarocińska A., Lavender S., Ziółkowski D., 2017. Intraspecific Differences in Spectral Reflectance Curves as Indicators of Reduced Vitality in High-Arctic Plants. Remote Sensing, 9(12), 1289, DOI: https://doi.org/10.3390/rs9121289 (IF 3.406, 35 MNiSW points).

2016

 1. Chiliński M.T., Markowicz K.M., Zawadzka O., Stachlewska I.S., Kumala W., Petelski T., Makuch P., Zagajewski B., Modelling and observation of mineral dust optical properties over Central Europe – case study. Acta Geophysica 64(6): 2550-2590, DOI: 10.1515/acgeo-2016-0069 (IF 1.068, 20 MNiSW points).
 2. Jarocińska A.M., Kacprzyk M., Marcinkowska-Ochtyra A., Ochtyra A., Zagajewski B., Meuleman K., 2016. The application of APEX images in the assessment of the state of non-forest vegetation in the Karkonosze Mountains. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 20(1): 21-27, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0009 (14 MNiSW points).
 3. Krówczyńska M., Wilk E., Pabjanek P., Zagajewski B., Meuleman K., 2016. Mapping asbestos-cement roofing with the use of APEX hyperspectral airborne imagery: Karpacz area, Poland – a case study. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 20(1): 41-46, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2016-0007 (14 MNiSW points).
 4. Mierczyk M., Zagajewski B., Jarocińska A., Knapik R., 2016. Assessment of Imaging Spectroscopy for rock identification in the Karkonosze Mountains, Poland. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, 20(1): 34-40, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0016 (14 MNiSW points).
 5. Ochtyra A., Zagajewski B., Kozłowska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocińska A., 2016. Ocena kondycji drzewostanów Tatrzańskiego Parku Narodowego za pomocą metody drzewa decyzyjnego oraz wielospektralnych obrazów satelitarnych Landsat 5 TM (Assessment of the Tatra National Park forests condition using decision tree method and multispectral Landsat TM satellite images). Sylwan 160(3): 256-264, (IF 0.410, 15 MNiSW points).
 6. Sabat A., Jarocińska A., Magnuszewski A., Sławik Ł., Zagajewski B., Ochtyra A., Niedzielko J., 2016. Wykorzystanie technik hiperspektralnych do kartowania wód Jeziora Zegrzyńskiego (The use of hyperspectral techniques for waters mapping of the Zegrzyńskie Lake). Prace i Studia Geograficzne: 62(2): 85-103 (8 MNiSW points).

2015

 1. Golenia M., Zagajewski B., Ochtyra A., Hościło A., 2015. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do aktualizacji map pokrycia terenu Corine. Polski Przegląd Kartograficzny  47(3-4): 257-266. ISSN 0324-8321 (8 MNiSW points).
 2. Jędrusik M., Lisowski A., Mouketou-Tarazewicz D., Ropivia M.-L., Zagajewski B., (2015, in print). Touristic development of the La Lopé National Park (Gabon) in light of the SWOT analysis. Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development, Vol. 19, No. 3, ISSN: 2084-6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0008 (14 MNiSW points).
 3. Kłos A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Zagajewski B., Ziółkowski D., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Tømmervik H., Krems P., Jerz D., Zielińska M., 2015. The Use of mosses in biomonitoring of selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014. Ecological Chemistry and Engineering S; 22(2): 201-218 (DOI: 10.1515/eces-2015-0011, IF: 0.553, 15 MNiSW points).
 4. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Marcinkowska-Ochtyra A., Dobrowolski M. 2015. Określenie składu gatunkowego lasów Góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX [Forest species identification of Mount Chojnik (Karkonoski National Park) using airborne hyperspectal APEX data]. Sylwan, vol. 159 (7): 593-599 (IF 0.410, 15 MNiSW points).
 5. Štych P., Šandera J., Malíková L., Marcinkowska-Ochtyra A., Jarocinska A., Zagajewski B., 2015, The use of vegetation indices in the evaluation of vegetation phenology based on MERIS data: the Czech Republic case study. Acta Universitatis Carolinae, Geographica: Volume 50, No. 1, Pages 101–110. DOI: 10.14712/23361980.2015.90

2014

 1. Cierniewski J., Kazmierowski C., Krolewicz S., Piekarczyk J., Wrobel M., Zagajewski B., 2014. Effects of Different Illumination and Observation Techniques of Cultivated Soils on Their Hyperspectral Bidirectional Measurements Under Field and Laboratory Conditions. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 7(6): 2525-2530, ISSN (Online) 1939-1404, DOI: 10.1109/JSTARS.2014.2298098, January 2014 (IF 2.874, 35 MNiSW points, pdf).
 2. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Jakubiec P., Kacprzyk M., 2014. Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania
  współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 233-237, ISBN 978-83-64528-58-3.
 3. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska-Ochtyra A., Kycko M., Pabjanek P., 2014. Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 47-62, ISBN 978-83-64528-58-3.
 4. Jarocińska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Marcinkowska A., Kupkova L., 2014. PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSeL eProceedings, Volume 13(S1), Pages 18-23, ISSN (Online) 1729-3782, DOI: 10.12760/02-2014-1-04, July 2014.
 5. Jelének J., Kupková L., Zagajewski B., Březina S. Ochytra A., Marcinkowska A., 2014. Laboratory and image spectroscopy for evaluating the biophysical state of meadow vegetation in the Krkonoše National Park. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 15–22, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0014, June 2014 (9 MNiSW points).
 6. Krówczyńska M., Wilk E., Zagajewski B., 2014. The Electronic Spatial Information System – tools for the monitoring of asbestos in Poland. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 59–64, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0019, June 2014 (9 MNiSW points).
 7. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., 2014. Variability in spectral characteristics of trampled high-mountain grasslands. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 10–14, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0003, June 2014 (9 MNiSW points).
 8. Marcinkowska A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Kupková L., Stych P., Meuleman K., 2014. Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 23–29, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0007, June 2014 (9 MNiSW points).
 9. Marcinkowska-Ochtyra A., Zagajewski B., Ochtyra A., Jarocińska A., Raczko E., Wojtuń B., Przewoźnik L., 2014. Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 239-248, ISBN 978-83-64528-58-3.
 10. Raczko E., Zagajewski B., Ochtyra A., Adriana Marcinowska-Ochtyra A., Jarocińska A., Dobrowolski M., 2014. Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. W: Knapik R. (red.), Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego: 25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość, 16-18.01.2014, Karpacz. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, Pages 263-271, ISBN 978-83-64528-58-3.
 11. Tømmervik H., Karlsen S.-R., Nilsen L., Johansen B., Storvold R., Zmarz A., Beck P.S., Johansen K.-S., Høgda K.-A., Goetz S., Park T., Zagajewski B., Myneni R.B., Bjerke J.W., 2014. Use of Unmanned Aircraft Systems (UAS) in a multi-scale vegetation index study of arctic plant communities in Adventdalen on Svalbard. EARSeL eProceedings, Volume 13(S1), Pages 47-52, ISSN (Online) 1729-3782, DOI: 10.12760/02-2014-1-09, September 2014.
 12. Wilk E., Krówczyńska M., Zagajewski B., 2014. Asbestos manufacturing plants in Poland. Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 2, Pages 53–58, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: 10.2478/mgrsd-2014-0022, June 2014 (9 MNiSW points).
 13. Suchá R., Andrštová M., Kupková L., Červená L., Zagajewski B., Marcinkowska A., Ochtyra A., 2014. Hyperspectral data for classification of selected vegetation species above tree-line in the Krkonoše mts. National Park. EARSeL 34th Symposium Proceedings, Pages 5.1-5.9, ISBN 978-83-63245-65-8, DOI: 10.12760/03-2014-10.

2013

 1. Bochenek Z., Ziółkowski D., Bjerke J.W., Tømmervik H., Vikhamar-Schuler D., Zagajewski B., Kłos A. 2013. Wpływ zimowych zmian klimatu i zanieczyszczeń powietrza na stan naturalnych ekosystemów w strefie umiarkowanej i arktycznej. W: Kunz M., Nienartowicz A. (red.). Systemy informacji geograficznej w zarządzaniu obszarami chronionymi – od teorii do praktyki (Geographical information systems
  in the management of protected areas – from theory to practice). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tucholski Park Krajobrazowy,  Tuchola – Toruń, ss. 7-15.
 2. Kycko M., Zagajewski B., Podbielska K., Bińkowska A., 2013. Wpływ geometrii źródło promieniowania-roślina-detektor na wartość teledetekcyjnych wskaźników roślinności. Teledetekcja Środowiska, tom 49, Warszawa, ss. 15-26.
 3. Marcinkowska A., Ochtyra A., Olędzki J.R., Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 2013. Mapa geomorfologiczna województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod geoinformatycznych. Teledetekcja Środowiska, tom 49, Warszawa, ss. 43-80.

2012

 1. Kycko M., Zagajewski B., Kozłowska A., Oprządek M., 2012. Wpływ turystyki na kondycję roślinności wzdłuż wybranych szlaków Doliny Gąsienicowej na podstawie danych teledetekcyjnych. Teledetekcja Środowiska, tom 47, ss. 75-86.

2011

 1. Cierniewski J., Piekarczyk J., Guliński M., Królewicz S., Zagajewski B., 2011. Use of undisturbed and artificial soil samples for the BRF laboratory measurements of cultivated soils complementing the measurements acquired in the field. [W:] Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing, IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, Lisbon: 1-4, ISBN: 978-1-4577-2202-8, DOI: 10.1109/WHISPERS.2011.6080908.

2010

 1. Bakos K.L., Gamba P., Zagajewski B., 2010. Combining classifiers for robust hyperspectral mapping using hierarchical trees and class memberships. 2010 IEEE Geoscience and Remote Sensing „Remote Sensing: Global Vision for Local Action”, 25-30 July 2010, IGARSS Honolulu, Hawaii, USA, pp. 1406-1409.
 2. Olesiuk D., Bachmann M., Habermeyer M., Heldens W., Zagajewski B., 2010. SNNS application for crop classification using HyMap data. Program and Abstract Book of the Whispers – 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing „Evolution in remote sensing”, 14-16 June 2010, Reykjawik, Iceland, pp. 32.
 3. Olesiuk D., Bachmann M., Habermeyer M., Heldens W., Zagajewski B., 2010. SNNS application for crop classification using HyMap data. Proceedings of the Whispers – 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing „Evolution in remote sensing”, 14-16 June 2010, Reykjawik, Iceland. Wersja elektroniczna na CD (paper #52, pp.1-4) Szczegóły.
 4. Zagajewski B., 2010. Assessment of neural networks and Imaging Spectroscopy for vegetation classification of the High Tatras, Teledetekcja Środowiska, tom 43, KTŚ PTG, Warszawa, s. 113.
 5. Zagajewski B., 2010. Classification of high-mountain plant communities using artificial neural nets and hyperspectral data. Program and Abstract Book of the Whispers – 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing „Evolution in remote sensing”, 14-16 June 2010, Reykjawik, Iceland, pp. 48.
 6. Zagajewski B., 2010. Classification of high-mountain plant communities using artificial neural nets and hyperspectral data. Proceedings of the Whispers – 2nd Workshop on hyperspectral image and signal processing „Evolution in remote sensing”, 14-16 June 2010, Reykjawik, Iceland. CD version (paper #51, pp.1-4) Szczegóły.
 7. Zagajewski B., 2010. Metodyka terenowych pomiarów radiometrycznych i bioradiometrycznych. W: Olędzki J.R. (red.). Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. Teledetekcja. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 98-114.
 8. Zagajewski B., 2010. Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych Tatr Wysokich na podstawie danych hiperspektralnych. XIX Symposium Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Funkcjonowanie geoekosystemów w warunkach zmian użytkowania terenu i narastającej antropopresji”, 50 lat Wolińskiego Parku Narodowego, 14-16.04.2010, ZMŚP, WPN, Międzyzdroje, pp. 83-84.
 9. Zwijacz-Kozica M., Zwijacz-Kozica T., Zagajewski B., 2010. Ocena wpływu turystyki i narciarstwa na stan kosorzewiny w rejonie Hali Gąsienicowej na podstawie zdjęć hiperspektralnych. W: Mirek Z., (red.), Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem Tom II (nauki biologiczne), TPN, Zakopane, ss. 81-86.

2009

 1. Jarocinska A., Zagajewski B., 2009. Teledetekcyjne wskaźniki kondycji roślinności w zlewni Bystrzanki (Remote sensing vegetation condition indices of the Bystrzanka catchment). W: Biblioteka Monitoringu Środowiska „Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w okresie przemian gospodarczych w Polsce”. ZMŚP Szymbark, pp. 56-63.
 2. Jarocinska A., Zagajewski B., 2009. Remote sensing tools for analysing state and condition of vegetation. Roczniki Geomatyki (Annals of Geomatics), Vol. VII, Number 2(32). Warszawa, pp. 47-54.
 3. Olesiuk D., Bachmann M., Habermeyer M., Heldens W., Zagajewski B., 2009. Crop classification with neural networks using airborne hyperspectral imagery. Annals of Geomatics, Vol. VII, Number 2(32). Warszawa, pp. 107-112.
 4. Olesiuk D., Zagajewski B., 2009. Artificial neural nets application for land cover classification of the Bystrzanka catchment. In: Biblioteka Monitoringu Środowiska „Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w okresie przemian gospodarczych w Polsce”. ZMŚP Szymbark, pp. 287-297.
 5. Zagajewski B., 2009. Artificial neural nets in classification of high mountain ecosystems basing on remote sensing data. In: Bicik I., Kabrda J. (red.) 7th Czech-Slovak-Polish Geographic Seminar: Sustainable landscape: risk of territorial polarisations. Abstract Book. Prague, Sedlec-Prcice, 1-5 June 2009, pp. 60 (streszczenie referatu).
 6. Zagajewski B., Jarocinska A., 2009. Analysis of plant condition of the Bystrzanka catchment. In: Maktav D. (ed.) Remote Sensing for a Changing Europe. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. IOS Press, Millpress Science Publishers, pp. 498-504, DOI:10.3233/978-1-58603-986-8-498.
 7. Zagajewski B., Jarocińska A., 2009. Remote sensing methods of vegetation monitoring. In: Bicik I., Kabrda J. (red.) 7th Czech-Slovak-Polish Geographic Seminar: Sustainable landscape: risk of territorial polarisations. Abstract Book. Prague, Sedlec-Prcice, 1-5 June 2009, pp. 61 (streszczenie referatu).
 8. Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2009. Metody i techniki badań geoinformatycznych. 2 wyd. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warszawa, pp. 118. Wydanie elektroniczne (pdf).
 9. Zagajewski B., Olesiuk D., 2009. SAM and ANN classification of hyperspectral data of seminatural agriculture used areas. W: Maktav D. (red.) Remote Sensing for a Changing Europe. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. IOS Press, Millpress Science Publishers, pp. 505-510.
 10. Zagajewski B., Olesiuk D., 2009. Classification of hyperspectral data of seminatural ecosystems. W: Ben-Dor E. (red.) Proceedings of the 6th EARSeL Imaging Spectroscopy SIG Workshop 'Imaging Spectroscopy: Innovative Tool for Scientific and Commercial Environmental Applications’, ISPRS technical commission VII. Tel Aviv, Israel, March 16-18, 2009. Tel Aviv, pp. 1-5. Wydanie elektroniczne CD.
 11. Zagajewski B., Sędzikowski Z., 2009. Biblioteka spektralna gatunków zielnych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego (Spectral library of herbaceous species of the University of Warsaw’s Botanic Garden). Teledetekcja Środowiska, tom 41. Klub Teledetekcji Środowiska Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, pp. 121-133.

2008

 1. Jarocińska A., Zagajewski B., 2008. Correlations of ground- and airborne-level acquired vegetation indices of the Bystrzanka catchment, Teledetekcja Środowiska, tom 40. Klub Teledetekcji Środowiska Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, pp. 100-124.
 2. Olesiuk D., Zagajewski B., 2008. Using hyperspectral images for land cover classification in Bystrzanka basin. Teledetekcja Środowiska, tom 40. Klub Teledetekcji Środowiska Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, pp. 125-148.
 3. Zagajewski B., 2008. Practical course B3: Non-spectroscopic field instruments (LAI2000, AccuPAR, Pyrometer). Remarks and Comments. 2nd HYPER-I_NET Summer School „Earth Science and Application using Imaging Spectroscopy”. 15-19.09.2008. Wageningen University, the Netherlands. Wageningen, pp. 1-9. Wersja drukowana, CD i elektroniczna (pdf).
 4. Zagajewski B., Jarocinska A., 2008. Comparission of vegetation condition in natural and seminatural ecosystems using remote sensing tools. W: Maktav D., Abstract book of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe. ITU and EARSeL, Istambul, Turkey (streszczenie wystąpienia).
 5. Zagajewski B., Olesiuk D., 2008. SAM and ANN classification of hyperspectral data of seminatural agriculture used areas. W: Maktav D., Abstract book of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe. ITU and EARSeL, Istambul, Turkey (streszczenie wystąpienia).
 6. Zagajewski B., Jarocińska A., Olesiuk D., 2008. Metody i techniki badań geoinformatycznych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warszawa, pp. 100. Wydanie elektroniczne (pdf).

2007

 1. Plaza A., Mueller A., Richter R., Skauli T., Malenovsky Z., Bioucas J., Hofer S., Chanussot J., Jutten Ch., Carrere V., Baarstad I., Kaspersen P., Nieke J., Itten K., Hyvarinen T., Gamba P., Dell’Acqua F., Benediktsson J.A., Schaepman M.E., Clevers J.G.P.W. and B. Zagajewski, 2007. HYPER-I-NET: European Research Network on Hyperspectral Imaging. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS’07), Barcelona, Spain, 2007, pp. 4790-4793.
 2. Schaepman, M.E., Clevers, J.G.P.W., Kooistra, L., Schaepman-Strub, G., Malenovsky, Z., Carrere, V. & Zagajewski, B., 2007. Advanced imaging spectroscopy derived products and applications. Barcelona, Spain, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2007 (conference abstract).
 3. Zagajewski B., Lechnio J., Sobczak M., 2007. Application of Imaging Spectroscopy in analysis of heavy metals contaminated plants. Teledetekcja Środowiska, Tom 37, pp. 82-100.
 4. Zagajewski B., 2007. Satelitarne obserwacje Ziemi w badaniach naukowych. W: Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Obserwacje satelitarne. Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej. Warszawa, pp. 1-5. Wydanie elektroniczne w formacie pdf na CD.
 5. Zagajewski B., 2007. Co się dzieje ze światłem zanim trafi do satelity? W: Katalog zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Obserwacje satelitarne. Polskie Biuro do spraw Przestrzeni Kosmicznej. Warszawa, pp. 1-4. Wydanie elektroniczne w formacie pdf na CD.
 6. Zagajewski B., Sobczak M. and Zwijacz-Kozica M., 2007. Environmental applications of hyperspectral research methods. First Scientific Conference „Earth and Space Sciences for Society” Kiev, June 25-27, 2007. National Space Agency of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine (streszczenie wystąpienia).
 7. Zagajewski B., Sobczak M. and Zwijacz-Kozica M., 2007. Processing chain of the airborne hyperspectral data. First Scientific Conference „Earth and Space Sciences for Society” Kiev, June 25-27, 2007. National Space Agency of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine (streszczenie wystąpienia).
 8. Zagajewski B., 2007. Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów w systemie Erdas Imagine 8.4. Skrypt dla studentów. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji. Warszawa, Ss. 15. Wydanie elektroniczne (pdf).
 9. Zagajewski B., Sobczak M., Pabjanek P., Jarocińska A., 2007. Remote sensing measurements of vegetation. Kurs e-learningowy na platformie COME UW.

2006

 1. Hejmanowska B., Drzewiecki W., Głowienka E., Mularz S., Zagajewski B., Sanecki J., 2006. Assessement of integration of hyperspectral satellite image with non-imaging field spectrometer measurements – Dobczycki Reservoir example. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, Vol. 16 (Polish edition). Pp. 207-216.
 2. Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006. Links between Vegetation and Morphodynamics of High-Mountain Slopes in the Tatra Mountain. Geographica Polonica „Vegetation maps as a tool in environmental assessment and spatial planning”, Vol. 79, No. 1, Spring 2006. Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw, pp. 27-39.
 3. Kozłowska A., Rączkowska Z., Zagajewski B., 2006. Relacje rzeźby i roślinności wysokogórskiej Tatr na poziomie krajobrazowym (problemy metodyczne). In: Kotarba A., Borowiec W., (eds.). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tom I. Nauki o Ziemi. TPN, PTPNoZ – Oddział Krakowski. Zakopane, pp. 91-96.
 4. Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Kozłowska A., 2006. Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem naziemnych technik hiperspektralnych. In: Mirek Z., Godzik B., (eds.). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tom II. Nauki biologiczne. TPN, PTPNoZ – Oddział Krakowski. Zakopane, pp. 125-136.
 5. Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M., Kozłowska A., Krówczyńska M., 2006. Kartowanie górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem zobrazowań hiperspektralnych DAIS7915. In: Mirek Z., Godzik B., (eds.). Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tom II. Nauki biologiczne. TPN, PTPNoZ – Oddział Krakowski. Zakopane, pp. 137-150.

2005

 1. Zagajewski B., Sobczak M. (eds.), 2005. Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 852, ISBN 83-89502-41-0.
 2. Sobczak M., Folbrier A., Kozłowska A., Krówczyńska M., Pabjanek P., Wrzesien M., Zagajewski B., 2005. Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 763-780.
 3. Wrzesien M., Zagajewski B., Sobczak M., Zwijacz-Kozica T., 2005. Estimation of Leaf Area Index in dwarf mountaine pine (Pinus mugho Turra) using hyperspectral data. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 809-816.
 4. Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M. (eds.), 2005. Proceedings of 4th Workshop on Imaging Spectroscopy. Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL SIG IS, EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, 26.-29.04.2005 Warsaw University, Warsaw. Wydanie w wersji elektronicznej (CD i http://www.earsel.org/?target=Publications/proceedings/workshops). ISBN 83-89502-02-X.
 5. Zagajewski B., Wrzesień M., Sobczak M., Krówczyńska M., 2005. Cyfrowe przetwarzanie zdjęć hiperspektralnych. In: Teledetekcja Środowiska Tom 36. Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa.
 6. Zagajewski B., Folbrier A., Kozłowska A., Sobczak M., Wrzesień M. Zintegrowane pomiary roślinności wysokogórskiej. In: Teledetekcja Środowiska Tom 36. Klub Teledetekcji Środowiska PTG, Warszawa.
 7. Sobczak M., Folbrier A., Kozłowska A., Krówczyńska A., Pabjanek P., Wrzesień M., Zagajewski B., 2005. Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 761-780.
 8. Wrzesień M., Zagajewski B., Sobczak M., Zwijacz-Kozica T., 2005. Estimation of leaf area index in dwarf mountaine pine (Pinus mugo Turra) using hyperspectral data. In: Zagajewski B., Sobczak M. (eds.). Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. EARSeL & Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 809-816.
 9. Zagajewski B., 2005. Geoinformation in the investigation of influence of the abiotical components conditioning on the vegetation distribution in the Narew River National Park. Geoinformatica Polonica Vol. 6, Kraków.
 10. Zagajewski B, A Kozlowska, M Krowczynska, M Sobczak & M Wrzesien, 2005. Mapping high mountain vegetation using hyperspectral data. EARSeL eProceedings, 4(1), str. 70-78. http://las.physik.uni-oldenburg.de/eProceedings/.

2004

 1. Welfens M.J., Droemann M.U., 2004. Słownik ochrony środowiska. Niemiecko-polski, polsko-niemiecki. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa. (Do słownika opracowałem 350 haseł z zakresu teledetekcji).
 2. Zagajewski B., 2004. Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Geoinformatica Polonica Vol. 6, Kraków, pp. 123-135.
 3. Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M. 2004. Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem technik hiperspektralnych. Przegląd Geofizyczny, Tom XLIX, WN PWN, Warszawa, pp. 115-129.
 4. Zagajewski B., Sobczak M., Wrzesień M. 2004. Badania górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem technik hiperspektralnych. Przegląd Geofizyczny, Tom XLIX, WN PWN, Warszawa, str. 115-129.

2003

 1. Zagajewski B., 2003. Abiotyczne uwarunkowania zróżnicowania roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. [Abiotical conditioning of the spatial differentiation of the vegetation in the Narew River National Park]. Biblioteka Zintegrowanego Monitoringu Środowiska, UMK Toruń.
 2. Lewinski St., Zagajewski B., 2003. Mapa Narwiańskiego Parku Narodowego – integracja satelitarnych i lotniczych danych. 'The map of Narew River National Park – integration of the satellite and aerial data. In: Teledetekcja Środowiska (dawna Fotointerpretacja w Geografii. Problemy telegeoinformacji). Vol. 33. PTG KTS, Warszawa.
 3. Zagajewski B., Sobczak M., 2003. Field remote sensing techniques for mountains vegetation investigation. Proceedings of the 3rd EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy, Oberpfaffenhofen, May 13-16 2003, pp. 580-596.

2002

 1. Jakomulska A., Zagajewski B., Traut A., 2002. Application of field remote sensing techniques for vegetation investigation. Case study of Siwica Glade Reserve. In: Miscellanea Geographica Vol. 10. Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies. Warsaw.
 2. Lewinski St., Zagajewski B., 2002, The map of Narew River National Park at the 1:25 000 scale on the basis of merged satellite and aerial images. In: Miscellanea Geographica Vol. 10. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. Warsaw.
 3. Lewinski St., Zagajewski B., 2002, The Satellite Map of the Narew National Park. In: Proceedings of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16.05.2001. A.A. Balkema Publishers, Lisse.
 4. Wolk-Musial E., Lewinski St., Zagajewski B., 2002, Geomorphological Map (Tykocin sheet). Methodology. In: Proceedings of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16.05.2001. A.A. Balkema Publishers, Lisse.

2001

 1. Lewinski St., Zagajewski B., 2001, The Satellite Map of the Narew National Park. In: Abstract Book of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16.05.2001. NEGS Paris.
 2. Wolk-Musial E., Lewinski St., Zagajewski B., 2001, Geomorphological Map (Tykocin sheet). Methodology. In: Abstract Book of the 21st EARSeL Symposium. Observing our Environment from Space. New Solutions for a New Millenium. Marne-la-Vallée/Paris 14-16.05.2001. NEGS Paris.
 3. Wolk-Musiał E., Zagajewski B., 2001. DTM in geomorphological analysis of deglaciation forms in the north-eastern part of Poland. In: Buchroithner M. F. (ed.) A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. Proceedings of the 20th EARSeL Symposium Dresden /Germany/ 14-16.06.2000. A.A. Balkema Publishers, Lisse. Ss. 353-358.
 4. Zagajewski B., 2001. Assessment of a possibility of the lead detection in grasses using spectrometer SPZ-5. In: Buchroithner M. F. (ed.) A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. Proceedings of the 20th EARSeL Symposium Dresden /Germany/ 14-16.06.2000. A.A. Balkema Publishers, Lisse, pp. 367-372.

2000

 1. Behr F.J. Strategisches GIS – Management. Grundlagen und Schritte zur Systemeinfűhrung. Herbert Wichmann Verlag, Heidelberg 1998, pp. 390. Okólnik TD. KTŚ PTG, Warszawa 2000 (recenzja).
 2. Wolk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. Analiza geomorfologiczna terenu z zastosowaniem systemow informacji geograficznej. 'Field geomorphological analysis using GIS’. In: Fotointerpretacja w Geografii. Problemy telegeoinformacji. 'Photo-interpretation in Geography – Problems of GIS and Remote Sensing’. Vol. 31. PTG KTS, Warszawa. Ss. 137-142.
 3. Wolk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. DTM in geomorphological analysis of deglaciation forms in the north-eastern part of Poland. In: A Decade of Trans-European Remote Sensing Cooperation. Abstract Book of the 20th EARSeL Symposium Dresden /Germany/ 14-16.06.2000. Technical University of Dresden, Dresden.
 4. Wolk-Musiał E., Zagajewski B., 2000. Lithological and geomorphological large-scale mapping using GIS, remotely sensed data and terrain analysis. In: Casanova J.L. (eds.) Proceedings of the 19th EARSeL Symposium „Remote Sensing In the 21th Century: Economic And Environmental Applications”. Valladolid, Spain 31.05.-2.06.1999. A. A. Balkema Publishers, Rotterdam.
 5. Zagajewski B., 2000. Remote sensing measurements of lead concentrations in plants. In: Miscellanea Geographica Vol. 9. Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw University. Warsaw, pp. 267-280.

1999

 1. Zagajewski B., 1999. Teledetekcyjne metody badań ołowiu w roślinności. In: „Geografia na przełomie wieków – jedność w różnorodności”. Faculty of Geography and Regional Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa, pp. 181-185.
 2. Zagajewski B., 1999 Określenie możliwości detekcji ołowiu w trawach za pomocą spektrometru SPZ-5 In: Fotointerpretacja w Geografii. Problemy telegeoinformacji. Tom 28. Klub Teledetekcji Środowiska, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, pp. 18-29.
 3. Zagajewski B., 1999. Obszary ekologicznego zasilania w koncepcji geoinformacyjnego modelu ochrony środowiska. Okólnik TD, Klub Teledetekcji Środowiska, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Warszawa.
 4. Wolk-Musiał E., Zagajewski B., 1999. Geoinformation as an effective tool for environmental protection and landuse optimisation. In: Nieuwenhuis G.J.A., Vaughan R.A., Molenaar M. (eds.) Proceedings of the 18th EARSeL Symposium „Operational Remote Sensing for Sustainable Development”. Enschede, the Netherlands 11-14 May 1998. A. A. Balkema, Rotterdam/Brookfield, pp. 131-133.
 5. Wołk – Musiał E., Zagajewski B., 1999. Lithological and geomorphological large scale mapping using remotely sensed data, GIS and terrain analysis. In: Remote Sensing in the 21st. Century: Economic and Environmental Applications. Abstract Book of the 19th EARSeL Symposium. University of Valladolid, Valladolid, pp. 129-131.

1998

 1. Beckel L., Forster F. Ősterrich. Ein Porträt in Luft- und Satellitenbildern. OKÓLNIK TD Nr 112, KTŚ PTG, Warszawa 1998, pp. 15-16 (recenzja).
 2. Beckel L., Zwittkovits F. Satellitenbildatlas Europa. Das neue Bild der Alten Welt. OKÓLNIK TD Nr 112, KTŚ PTG, Warszawa 1998, pp. 16-17 (recenzja).
 3. Beckel L., Zwittkovits F. Satellitenbildatlas Europa. Das neue Bild der Alten Welt. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. T. XXI (XLII), Zeszyt 1. Warszawa 1998.
 4. Franke F. Ballone. Fahren mit dem Erdwind. OKÓLNIK TD Nr 112, KTŚ PTG, Warszawa 1998, pp. 17-18 (recenzja).
 5. Franke F. Ballone. Fahren mit dem Erdwind. Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. T. XXI (XLII), Zeszyt 1. Warszawa 1998.
 6. Geotaschenbuch 1998. Aktuelles fűr die Praxis. OKÓLNIK TD Nr 112, KTŚ PTG, Warszawa 1998, pp. 18 (recenzja).
 7. Wołk – Musiał E., Zagajewski B., 1998. Geoinformacyjny model zarządzania środowiskiem. Tekst referatu. Materiały konferencyjne „Systemy Informacji Przestrzennej – VIII Konferencja Naukowo-Techniczna” Warszawa, 19-21 maja 1998. Red. Gaździcki J., Musiał E. PTIP, ZG SGP, Fundacja ROZWÓJ SGGW. Warszawa.
 8. Zagajewski B., 1998. Zdalne metody detekcji ołowiu w roślinności. OKÓLNIK TD Nr 113, KTŚ PTG, Warszawa.
 9. Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 1998. Geoinformation as an efective tool for environmental protection and landuse optimisation. Abstract Book, EARSeL / NSEOG Symposium and Workshops „Operational Remote Sensing for Sustainable Development”. Enschede 1998, the Netherlands 11-14 May 1998. ITC, Enschede.

1997

 1. Benesch W, Kurz M. Interpretation von Satellitenbildern für Zwecke der Luftfahrt. Teil 1. Selbstverlag des Deutschen Wetterdienstes. Offenbach am Main 1994. ss. 54 , tablice 16, zdjęcia 29, spis literatury, OKÓLNIK TD Nr 110, KTŚ PTG, Warszawa 1997, str 2-3 (recenzja).
 2. Zagajewski B, 1997. Teledetekcja w opracowaniach meteorologicznych. OKÓLNIK TD Nr 110, KTŚ PTG, Warszawa, pp. 3-4
 3. Zagajewski B., 1997. Wykorzystanie wielokanałowego radiometru SPZ 5 do detekcji Pb2+. OKÓLNIK TD Nr 111, KTŚ PTG, Warszawa, pp. 8-11.
 4. Zagajewski B., 1997. Systemy informacji przestrzennej w kartografii na XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej; OKÓLNIK TD Nr 111, KTŚ PTG, Warszawa, pp. 2-3 (notatka).

1996

 1. Gibson R. Die Zukunft im All. Welche Perspektiven hat Raumfahrt?; TRIAS-Theme Hippokrates Enke, Stuttgart 1994; ss. 215, rys15, tab.7, fot. 25. Przegląd Geofizyczny, 1996, rocznik XL, zeszyt 4, pp. 451-453 (recenzja).
 2. Gibson R. Die Zukunft im All. Welche Perspektiven hat Raumfahrt?; TRIAS-Theme Hippokrates Enke, Stuttgart 1994; ss. 215, rys15, tab.7, fot. 25. OKÓLNIK TD, nr 104, KTŚ PTG, Warszawa 1996, pp. 10-12 (recenzja).
 3. Löffler E. Geographie und Fernerkundung. Eine Einführung in die geographische Interpretation von Luftbildern und modernen Fernerkundungsdaten. B.G. Teubner, Stuttgart 1994; ss. 251, kolor. tablice 8, ilustracje 118, tabele 3, spis literatury. Przegląd Geofizyczny, 1996, rocznik XLI, zeszyt 3, pp. 251-252 (recenzja).
 4. Löffler E. Geographie und Fernerkundung. Eine Einführung in die geographische Interpretation von Luftbildern und modernen Fernerkundungsdaten. B.G. Teubner, Stuttgart 1994; ss. 251, kolor. tablice 8, ilustracje 118, tabele 3, spis literatury. OKÓLNIK TD Nr 106, KTŚ PTG, Warszawa 1996, pp. 2-3 (recenzja).
 5. Olędzki J.R., Folbrier A., Zagajewski B. (eds.), 1996. XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji. Rozwój zastosowań teledetekcji w badaniach środowiska i jego monitoringu. Materiały konferencyjne. KTŚ PTG, ZTŚ WGiSR UW. Szymbark 25-27 kwietnia 1996, Warszawa-Szymbark, pp. 97.
 6. Zagajewski B., 1996. Model numeryczny uwarunkowań glebowych jako element studium zwiększenia lesistości kraju. Materiały konferencyjne V francusko – polskiego seminarium zastosowań teledetekcji „Zastosowania teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w planowaniu przestrzennym” 21.10-22.10 1996 CEFFIC Warszawa. Ss. 73-75.
 7. Zagajewski B., 1996. Możliwości zastosowania teledetekcji w badaniach wód. OKÓLNIK TD Nr 106, KTŚ PTG, Warszawa, pp. 3-4 Zagajewski B., 1996. Modéle numérique des conditions pédologiques comme composante d’étude du boisemen du reboisement du territoire national. Materiały konferencyjne V francusko-polskiego seminarium zastosowań teledetekcji „Zastosowania teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej w planowaniu przestrzennym” 21.10-22.10 1996 CEFFIC Warszawa, pp. 75-77.

Maps:

 1. Kozłowska A., Plit J., Zagajewski B., 2006. High-mountain vegetation of the Tatras (central part). Polish Botanical Studies 22, the map sheet attached to Kozłowska A.”Detailed mapping of high-mountain vegetation in the Tatra Mts. Pp. 333-341″.
 2. Kozłowska A., Plit J., Zagajewski B., 2006. High-mountain vegetation of the Tatras (central part). Geographica Polonica „Vegetation maps as a tool in environmental assessment and spatial planning”, Vol. 79, No. 1, Spring 2006. Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, Warsaw.
 3. Olędzki J.R., Zagajewski B., 2003. Land use of Bystrzanka drainage catchment. Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, Warsaw.
 4. Zagajewski B., Piotrowski W., 2002. Mapa naturalności roślinności Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną, 1:50000. Zakład Teledetekcji Środowiska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
 5. Wołk-Musiał E., Lewiński St., Zagajewski B., 2001. Mapa geomorfologiczna. Arkusz Tykocin, 1:25000. Zakład Teledetekcji Środowiska, Faculty of Geography and Regional Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
 6. Lewiński St., Zagajewski B., 2001. Mapa satelitarna Narwiańskiego Parku Narodowego, 1:25000. Zakład Teledetekcji Środowiska, Faculty of Geography and Regional Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
 7. Wołk-Musiał E., Zagajewski B., 1997. Mapa geomorfologiczna. 245.1 Choroszcz. Zakład Teledetekcji Środowiska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa.
 8. Blach B., Zagajewski B., 1997 Satellite map. M-34-94 (Gorlice). Faculty of Geography and Regional Studies Warsaw University, Warsaw.
 9. Zagajewski B. Mapa satelitarna M-34-91 (Gorlice). Zakład Teledetekcji Środowiska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Druk: Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warszawa 1997.
 10. Zagajewski B. Mapa satelitarna M-34-75-D. Zakład Teledetekcji Środowiska, Faculty of Geography and Regional Studies Uniwersytetu Warszawskiego. Druk Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Warszawa 1996.
 11. Koter M., Oczos Z., Zagajewski B. Mapa glebowo – rolnicza Polski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1996. (przetworzenie na postac cyfrową i budowa bazy danych).
 12. Koter M., Oczos Z., Zagajewski B. Mapa kompleksów glebowych Polski. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa 1996. (przetworzenie na postac cyfrową i budowa bazy danych).

To top

Session chairing

To top

Invited lectures

 

 

 

To top